Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 15-16

1. Vývoj mezd ve 2. čtvrtletí 2008 podle předběžných údajů Českého statistického úřadu zveřejněných 22.8.2008. Podle údajů ČSÚ dosáhla průměrná měsíční mzda na fyzické osoby v ČR v druhém čtvrtletí 2008 částky 23 182 Kč, což je o 8,0 % více než ve srovnatelném období předchozího roku. Relativně vysoký růst průměrných nominálních mezd byl však znehodnocen rostoucími cenami. Při růstu spotřebitelských cen za uvedené období o 6,8 % tak vzrostla reálná mzda pouze o 1,1 %. Dalším negativním rysem dosavadního letošního vývoje průměrných nominálních měsíčních mezd je vysoká diferencovanost mezi jednotlivými odvětvími NH a zejména vysoký propad reálných mezd v nepodnikatelské sféře.

Celkový pozitivní vývoj v růstu průměrné nominální měsíční mzdy na celorepublikové úrovni ovlivnila podnikatelská sféra, kde došlo k jejímu zvýšení o 9,3 % (2 017 Kč) na částku 23 692 Kč, průměrná reálná mzda vzrostla o 2,3 %.

K podstatně horšímu vývoji došlo v nepodnikatelské sféře. Průměrný nominální plat se zvýšil pouze o 3,0 % ( 624 Kč) a činí 21 344 Kč, jeho reálná hodnota poklesla o 3,6 %. (Dynamika růstu průměrného nominálního měsíčního platu zaměstnanců veřejných služeb a správy je ve srovnání s 1.čtvrtletí nižší o 0,5%). Mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou tak dochází k dalšímu rozevření nůžek v příjmové relaci. Alarmující je zejména vývoj průměrného reálného platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kde v obou čtvrtletích došlo k poklesu shodně o 3,6%, zatímco u zaměstnanců v podnikatelském sektoru došlo k růstu průměrné reálné měsíční mzdy o 2,8 % v 1.čtvrtletí a o 2,3% ve 2.čtvrtletí. K většímu znehodnocení platů než v letošním 1. a 2. čtvrtletí došlo v nepodnikatelské sféře naposledy ve 3. čtvrtletí 1998.

2. Průměrná nominální měsíční mzda na fyzické osoby v ČR, podle zveřejněných předběžných údajů ČSÚ, dosáhla v 1. pololetí 2008 částky 22 840 Kč, což je o 9,1 % více než ve srovnatelném období předchozího roku. Při růstu spotřebitelských cen za uvedené období o 7,1 % však vzrostla reálná mzda pouze o 1,9 %.

Průměrná nominální měsíční mzda v podnikatelské sféře se zvýšila o 10,6 % (2 247 Kč) a dosáhla výše 23 418 Kč, průměrná reálná měsíční mzda vzrostla o 3,3 %. V nepodnikatelské sféře byl růst platů podstatně nižší. Průměrný nominální měsíční plat se zvýšil o 3,1 % (628 Kč) s tím, že dosáhl výše 20 753 Kč, hodnota průměrného reálného měsíčního platu se snížila o 3,7 %. Z uvedených údajů je zřejmé, že se relace průměrné nominální měsíční mzdy v podnikatelské a nepodnikatelské sféře opět výrazně zhoršuje v neprospěch zaměstnanců organizací veřejných služeb a správy. Rozdíl mezi průměrnou nominální měsíční mzdou v privátním sektoru a ve sféře veřejných služeb a správy představuje částku 2 665 Kč, zatímco za rok 2007 byl rozdíl v průměrných mzdách 736 Kč.

Nejvyšší dynamika růstu průměrné nominální měsíční mzdy byla v 1.pololetí 2008 dosažena v odvětví těžby nerostných surovin a energetiky. Nejvyšší mzdy v absolutní hodnotě se již tradičně vyplácely v bankovnictví a činnostech v oblasti výpočetní techniky, kde průměrná mzda překročila částku 50 tis. Kč. Naopak nejnižší mzdové úrovně dosahovala odvětví ubytování a stravování, zemědělství a textilní výroby. Nadále tak platí, že průměrné výdělky zaměstnanců v odvětví s nejvyšší mzdou dosahují více než trojnásobku průměrné mzdy zaměstnanců v nejméně lukrativních odvětvích.

V nepodnikatelské sféře byla zaznamenána nejvyšší dynamika růstu průměrného nominálního platu ve zdravotnictví, a to o 4,7 %. Ve veřejné správě ( včetně příslušníků bezpečnostních sborů a Armády ČR) došlo k nárůstu průměrného nominálního platu o 2,9 % s tím, že dosáhl částky 24 474Kč. Průměrný reálný měsíční plat poklesl o 3,9%.

Lze konstatovat, že v návaznosti na nízké navýšení prostředků na platy v organizacích vázaných na veřejné rozpočty, dochází k dalšímu, a to velmi výraznému, zvyšování rozdílu ve výši průměrného nominálního měsíčního příjmu mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou.Je zřejmé, že ani úspory za zrušená funkční místa, viz též údaje uvedené níže, významněji neovlivnily růst průměrného nominálního měsíčního platu zaměstnanců veřejných služeb a správy. V procentním vyjádření dosáhl příjem zaměstnanců veřejných služeb a správy v 1.pololetí 2008 pouze 88,6 % příjmové hladiny zaměstnanců podnikatelské sféry, a to vše při podstatně vyšší kvalifikační struktuře zaměstnanců veřejných služeb a správy.

Z údajů získaných z pololetního informačního systému o platech zaměstnanců veřejných služeb a správy ministerstva financí vyplývá, že v 1.pololetí 2008 činil průměrný nominální měsíční plat:


U zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací (bez příslušníků bezpečnostních sborů a Armády ČR, včetně regionálního školství) dosáhl průměrný nominální měsíční plat částky 20 793 Kč (růst 2,7%, prům.plat.třída 9,01) z toho ve státní správě 23 347 Kč (růst 4,4%, prům.plat třída 9,16). Celkový průměrný počet zaměstnanců 341 224, pokles o 2,2% proti 1.pol.2007.

V rámci státní správy dosáhl průměrný plat u zaměstnanců ústředních orgánů státní správy částky 30 060 Kč (růst 7,6%, prům.plat.třída 11,04) a u zaměstnanců ostatních organizací státní správy částky 21 742 Kč (růst 3,4, prům.plat.třída 8,71). Celkový průměrný počet zaměstnanců státní správy činí 94 507, pokles 0,7% proti 1.pol.2007. Z toho ústřední orgány státní správy (včetně ČSÚ) 18 228 zaměstnanců, pokles 0,3%, ostatní organizace státní správy (včetně občan .zaměstnanců. VS ČR ) 76 279, pokles o 0,6 %.

U příslušníků bezpečnostních sborů (bez příslušníků VS ČR) činil průměrný nominální služební příjem 31 168 Kč (růst 1,1%, prům.tarifní třída 5,34 - 11ti třídní tarifní systém!). Celkový průměrný počet příslušníků bezpečnostních sborů (bez příslušníků VS ČR) 56 652, pokles 5,9% proti 1.pol.2007.

U organizačních složek a příspěvkových organizací územních samosprávných celků (bez regionálního školství) dosáhl průměrný nominální plat částky 21 644 Kč (růst 3,2%, prům. plat.třída 7,75 %). Průměrný počet zaměstnanců 73 353, růst 1,6% - dle sdělení ministerstva financí není údaj přesný, neboť některé organizace nepředložily ministerstvu financí požadované údaje respektive nesplnily povinnost vyplývající ze zákoníku práce.

Celkem u zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce (tedy bez příslušníků bezpečnostních sborů, Armády ČR, soudců a státních zástupců) dosáhl průměrný nominální plat v 1.pololetí 2008 21 021 Kč (růst 3,3%, prům. plat. třída 8,47). Průměrný počet zaměstnanců 562 443 , pokles o 20 078 zaměstnanců proti 1.pol.2007(z toho 2 580 zaměstnanců. regionálního. školství) tj. pokles o 3,4% zaměstnanců.

Nejnižší průměrný nominální měsíční plat mají zaměstnanci v sociálních službách, jejichž výše činí 16 990 Kč (růst o 3,3%, prům.plat.třída 6,20). Průměrný počet zaměstnanců 43 867 , růst 0,3% proti 1.pololetí 2007. Průměrný nominální měsíční plat zaměstnanců v oblasti kultury činí 18 041 Kč (růst 2,6, prům.plat.třída 8,22). Průměrný počet zaměstnanců 23 370 ,pokles 1,2% proti 1.pol.2007. Průměrný nominální měsíční plat zaměstnanců regionálního školství (včetně učitelů ) činí 19 520 Kč (růst 1,7%, prům.plat.třída 9,07). Průměrný počet zaměstnanců 200 888, pokles o 1,3% proti 1.pol.2007.

Vzhledem k tomu že průměrná míra inflace v 1.pololetí 2008 dosáhla výše 7,1% došlo k významnému poklesu průměrného reálného měsíčního platu resp. služebního příjmu u všech uvedených skupin zaměstnanců. Výjimkou jsou zaměstnanci ústředních orgánů státní správy, kde významně ovlivnily růst průměrného nominálního měsíčního platu a tudíž i úroveň průměrného reálného měsíčního platu zejména prostředky na platy z EU pro početně omezenou skupinu zaměstnanců v některých ministerstvech a další vlivy.

Údaje uvedené výše byly čerpány z relativně obsáhlého Přehledu průměrných nominálních měsíčních platů na přepočtené zaměstnance ve veřejných službách a správě, který zpracoval odborový svaz na základě vyžádaných údajů z ministerstva financí. Tento přehled a další podklady byly předány v rámci jednání zástupců OS ROPO ministrům práce a sociálních věcí, financí a také předsedovi vlády ČR dne 10.9.2008, přičemž ministr práce a sociálních věcí obdržel přehled již 2.9.2008. Lze proto konstatovat, že vládní strana je dostatečně informována o vývoji a o úrovni průměrných měsíčních nominálních a reálných platů zaměstnanců veřejných služeb a správy.

Závěrem je potřeba zdůraznit, že námi zveřejněné údaje nevypovídají, a ani nemohou vypovídat, jaká je úroveň průměrných nominálních měsíčních platů v jednotlivých organizacích veřejných služeb a správy. Vývoj průměrných nominálních měsíčních platů v jednotlivých organizacích financovaných ze státního rozpočtu byl velmi diferencovaný a podílelo se na něm více vlivů. Mimo jiné také to, zda došlo ke snížení počtu zaměstnanců a v jakém rozsahu byly takto získané finanční prostředky použity na posílení platů respektive nenárokových složek platů zaměstnanců. Praxe však ukázala, že ušetřené finanční prostředky za zrušená funkční místa v naprosté většině případů významněji neovlivní růst průměrných nominálních platů. Jako příklad zde uvádíme Českou správu sociálního zabezpečení, kde došlo ke snížení počtu funkčních míst o 3,2%, průměrný nominální plat zaměstnanců za rok 2008 se zvýší jen o 2,05% z toho úspora za zrušená funkční místa činí 0,55%. Jiná situace je v případě organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Pro územní samosprávné celky nebylo závazné navýšení prostředků na platy v roce 2008 o 1,5%, k němuž došlo v případě organizací jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu. Proto i v těchto organizacích, zejména z tohoto důvodu, došlo ke značné diferenciaci v úrovni průměrných nominálních měsíčních platů.

3. Platy 2009. Dne 10.9.2008 došlo k námi již dříve avizovanému jednání se zástupci vlády v čele s předsedou vlády M.Topolánkem. Během jednání, které trvalo více než dvě hodiny, nebylo dosaženo dohody. Zástupci OS ROPO úvodem jednání opakovaně požadovali, aby růst objemu prostředků na platy pro rok 2009 činil minimálně 8% tak, aby byl alespoň částečně pokryt propad reálných platů zaměstnanců veřejných služeb a správy v roce 2008 a zajištěn alespoň mírný růst průměrných reálných platů v roce 2009, při ČMKOS předpokládané průměrné inflaci v roce 2009 ve výši cca 3,5 - 4%.V této souvislosti dále strana odborů požadovala, aby byly valorizovány všechny stupnice platových tarifů a zrušena základní stupnice platových tarifů. (Tento požadavek byl výchozím požadavkem odborů při jednáních o růstu prostředků na platy pro rok 2009).

Zástupci vlády v čele s předsedou vlády, který jednání řídil, však trvali na svém původním stanovisku a to, že objem prostředků na platy zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací, s výjimkou prostředků na platy učitelů, se zvýší pro rok 2009 pouze o 1,5%. Předseda vlády současně odmítl požadavek na valorizaci stupnic platových tarifů. Ministr práce a sociálních věcí uvedl, že uvažuje o možnosti zrušit základní stupnici platových tarifů.

Po rozsáhlé debatě, z které bylo zcela zřejmé, že zástupci vlády neustoupí ze svého stanoviska, přednesla předsedkyně OS kompromisní návrh. Navrhla, aby objem prostředků na platy pro zaměstnance, s výjimkou prostředků na platy pedagogických pracovníků, byl zvýšen o 4% tak, aby byla alespoň pokryta předpokládaná míra inflace v roce 2009, případně zajištěn mírný růst reálných platů, pokud bude inflace nižší než 4%. Jednalo by se o navýšení navrhovaného objemu prostředků na platy (1,5%) o dalších 2,5%. V nominálním vyjádření se jedná o částku ve výši 2,6 mld Kč, což je částka, v navrhovaném bilionovém státním rozpočtu pro rok 2009, zanedbatelná.

Návrh vyvolal další debatu, zejména ze strany předsedy vlády. Debata se vedla zejména o tom, kde tuto částku v návrhu státního rozpočtu nalézt, aniž by došlo k prohloubení navrhovaného schodku státního rozpočtu (38,1 mld Kč). K závěru se nedospělo, jednání nebylo ukončeno. Předseda vlády konstatoval, že zůstává ještě určitý prostor pro jednání, neboť definitivní návrh státního rozpočtu na rok 2009 vláda projedná a schválí až 22.9.2008.

Předsedkyně OS požádá o jednání ve věci ministra financí a předsedu vlády. Dne 11.9.2008 ve věci již obšírně jednala s ministrem vnitra.

4. Dne 11.9.2008 obdržel OS prostřednictvím ČMKOS návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2009, který bude předmětem jednání RHSD ( tripartita) dne 16.9.2008. Stanovisko ČMKOS se v době uzávěrky NOS ještě zpracovávalo (stejně tak, jako Stanovisko OS k části platy). Plné znění Stanoviska ČMKOS zveřejníme v dalším čísle NOS a na webové stránce OS.

Z návrhu státního rozpočtu na rok 2009 zveřejňujeme základní informace z části platy:

Z dosavadního znění návrhu státního rozpočtu na rok 2009 vyplývá, že se ve vládní sféře proti schválenému rozpočtu na rok 2008 zvyšuje průměrný nominální plat o 5,0%, z toho v organizačních složkách státu o 2,4% (z toho ve státní správě o 2,2%) a v příspěvkových organizacích o 8,0% (významně ovlivněno výrazným nárůstem průměrného platu pedagogických pracovníků regionálního školství).

Ve vývoji průměrných platů se kromě 1,5% nárůstu prostředků na platy pro všechny zaměstnance, s výjimkou pedagogických pracovníků, kde je nárůst prostředků na platy významně vyšší (4mld Kč), promítá také vliv změn v kvalifikační struktuře a počtu zaměstnanců zajišťujících agendy spojené s Evropskou unií.

Z textu návrhu státního rozpočtu vyplývá, že celkový růst průměrných platů organizačních složek státu a příspěvkových organizací o 5% je výrazně ovlivněn platovou preferencí vybraných skupin zaměstnanců zejména pedagogických pracovníků regionálního školství, u kterých meziroční růst platů činí cca 9,8%, což se do růstu platů v celé vládní sféře (5%) promítá v rozsahu cca 2,5%. Rovněž další vlivy se týkají pouze vybraných skupin zaměstnanců. Jedná se zejména o vliv promítnutých finančních prostředků EU a spolufinancování ze státního rozpočtu na operační programy včetně technické asistence, který má dopad do 5% růstu platů ve výši 0,25% a dopady snižování počtu funkčních míst do průměrných platů ve výši 0,45%.

Z předchozího vyplývá, že vláda navrhuje i pro rok 2009 navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců organizačních složek a příspěvkových organizací,, s výjimkou prostředků na platy pedagogických pracovníků, pouze o 1,5 %. To znamená, že vláda předpokládá i v roce 2009 pokles průměrného reálného měsíčního platu zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací vyjma pedagogických pracovníků regionálního školství. Návrh státního rozpočtu předpokládá průměrnou míru inflace ve výši 2,9%. ČMKOS předpokládá průměrnou míru inflace v roce 2009 3,5% - 4%.

Se základními údaji této části návrhu státního rozpočtu (byly předmětem jednání dne 10.9.2008) a s dosavadním stavem jednání o platech pro rok 2009 bylo seznámeno předsednictvo Výboru odborového svazu (VOS) na svém řádném zasedání dne 11.9.2008 a konstatovalo, že trvá na svém stanovisku z 5.6.2008. Stanovisko OS bylo zveřejněno v NOS č.13 (viz
bod 1 informací předsedkyně OS).

5. K materiálu Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce určené základním odborovým organizacím odborových svazů sdružených v ČMKOS, který zveřejňujeme na jiném místě NOS a na webové stránce OS, uvádíme doplňující informace.

MPSV zaslalo ČMKOS na základě rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí počátkem července k posouzení materiál nazvaný “Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce” zpracovaný za tím účelem ministrem ustavenou zvláštní pracovní komisí (tzv. “expertní panel”).

Ministr práce a sociálních věcí uložil expertnímu panelu připravit návrhy věcných změn zákoníku práce s cílem liberalizovat a zpružnit pracovněprávní vztahy. Součástí navržené úpravy bude i návrh reagující na Nález Ústavního soudu č.116/2008 Sb., ze dne 12.března 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce (tuto část zpracovává odborný aparát MPSV).

Rozhodnutím ministra práce a sociálních věcí byly zpracované výstupy z jednání výše uvedeného panelu předány odborníkům určeným sociálními partnery zastoupenými v RHSD. Takto na tripartitní bázi ustavená expertní skupina projednává materiál zpracovaný expertním panelem na svých zasedáních. V průběhu července a srpna se uskutečnily již tři jednání. Další dvě jednání proběhnou v září. Po ukončení jednání expertní skupiny zpracuje v listopadu letošního roku ministerstvo práce a sociálních věcí návrh novely zákoníku práce s tím, že do vlády by měla být konečná verze tzv. koncepční novely zákoníku práce předložena v I.čtvrtletí 2009.

Vzhledem k závažnosti navrhovaných změn Rada ČMKOS rozhodla, že je nezbytné informovat všechny odborové organizace i všechny zaměstnance o rozsahu, povaze a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce, což tímto činíme. OS naléhavě žádá všechny ZO, aby materiál vhodným způsobem zpřístupnily všem zaměstnancům.

Na vyžádání lze zaslat materiál v elektronické verzi. Požadavky zasílejte přímo na e-mail adresu OS nebo na e-mail adresu příslušného pracoviště IPC OS.
V Praze dne 13.09. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS