Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 13

1. Dne 5.6. 2008 předsednictvo Výboru odborového svazu státních orgánů a organizací (dále jen VOS) projednalo informace o jednání o platech pro rok 2009 (zveřejněné v minulém čísle NOS) a konstatovalo, že s výjimkou učitelů regionálního školství všem ostatním zaměstnancům veřejné správy a služeb reálně hrozí, že v roce 2009 bude situace obdobná, ne-li ještě horší, než v roce 2008. Nejen, že pokles reálných platů bude pokračovat také v roce 2009, ale u některých skupin zaměstnanců veřejné správy a služeb dokonce hrozí, že dojde k poklesu nominálních platů. Nevalorizování nárokové složky platu (platového tarifu) povede k postupné devastaci systému odměňování. Lze rovněž důvodně předpokládat, že tato skutečnost může dále personálně destabilizovat některé bezpečnostní sbory (Policii ČR a Vězeňskou službu). Pro zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací, s výjimkou regionálního školství, by nevalorizování nárokové složky platu (platového tarifu) mohlo znamenat, že jejich platy nebudou v roce 2009 upraveny vůbec.

Předsednictvo VOS vyjádřilo v této souvislosti zásadní nesouhlas s nekoncepčním a neodpovědným přístupem vlády a ekonomických ministrů k platové politice zaměstnanců veřejných služeb a správy, který povede ke snížení kvality a efektivity veřejných služeb a správy a ve svých důsledcích tak bude ekonomicky kontraproduktivní.

Vzhledem k negativním výsledkům dosavadních jednání bude předsedkyně OS jednat s představiteli všech parlamentních politických stran a obrátí se rovněž na předsedu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Další postup odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy bude znám až po jednání zástupců těchto odborových svazů s předsedou vlády.

Předsednictvo VOS bylo seznámeno rovněž s vývojem mezd v 1. čtvrtletí 2008 podle předběžných údajů Českého statistického úřadu zveřejněných 2.6.2008. Podle údajů ČSÚ dosáhla průměrná měsíční mzda na fyzické osoby v ČR v prvním čtvrtletí 2008 částky 22 531,-Kč, což je o 10,4 % více než ve srovnatelném období předchozího roku. Relativně vysoký růst průměrných nominálních mezd byl však znehodnocen rostoucími cenami. Při růstu spotřebitelských cen za uvedené období o 7,4 % tak vzrostla reálná mzda pouze o 2,8%. Dalším negativním rysem dosavadního letošního vývoje průměrných mezd je vysoká diferencovanost mezi jednotlivými odvětvími NH a zejména vysoký propad reálných mezd v nepodnikatelské sféře.

Celkový pozitivní vývoj v růstu průměrné nominální mzdy na celorepublikové úrovni ovlivnila podnikatelská sféra, kde došlo k jejímu zvýšení o 12,2 % na částku 23 174 Kč, reálná mzda vzrostla o 4,5 %. Nejvyšší mzdy v absolutní hodnotě se již tradičně vyplácely v odvětví finančního zprostředkování (52 154 Kč) a v oblasti výroby a rozvodu elektřiny a plynu, kde kromě dosažení nejvyššího průměrného růstu mzdy v absolutní částce (nárůst o 6 583 Kč), došlo i k nejvyššímu meziročnímu růstu, a to o 22,1 %. Mezi nejhůře placená odvětví naopak patří ubytovací a stravovací služby (průměrná mzda 15 624 Kč) a zemědělství (15 698 Kč).

K podstatně horšímu vývoji dochází v nepodnikatelské sféře.V návaznosti na nízké navýšení objemu prostředků na platy organizacím vázaným na veřejné rozpočty, se průměrný nominální plat zvýšil pouze o 3,5 % a jeho reálná hodnota poklesla o 3,6 %. Průměrný nominální plat se navýšil o 678 Kč a dosáhl hodnoty 20 204 Kč. Mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou tak dochází k dalšímu rozevření nůžek v příjmové relaci, průměrný plat zaměstnanců veřejných služeb a správy dosahuje pouze 87,2 % průměrné mzdy v privátním sektoru. Jedná se o vůbec nejhorší relaci od roku 2002, kdy se podařilo docílit přibližování výše průměrných příjmů (např. v roce 2007 činil rozdíl 3,4 % a v roce 2005 pouze 0,5%). A to vše se děje v situaci, kdy v nepodnikatelské sféře je výrazně vyšší vzdělanostní struktura zaměstnanců.

Ve veřejné správě (včetně příslušníků bezpečnostních sborů a Armády ČR) dosáhl průměrný nominální plat výše 23 927 Kč a spolu se školstvím tak zaznamenal nejnižší procentní přírůstek oproti srovnatelnému období loňského roku (3 %). V reálné hodnotě se jedná o propad o 4,2 %.

Předběžné údaje o vývoji průměrného platu v 1.čtvrtletí 2008 ve veřejné správě zveřejněné ČSÚ se blíží odhadu OS, který vycházel z vlastního šetření. Dle odhadu OS se bude dynamika růstu průměrného nominálního platu ve veřejné správě v roce 2008 pohybovat na úrovni cca 4% při odhadované celoroční inflaci cca 6,7% (zpřesněný odhad OS). Vývoj průměrného nominálního platu v jednotlivých organizacích veřejné správy však bude velmi diferencovaný, v řadě organizacích dojde ke stagnaci průměrného nominálního platu respektive bude nárůst průměrného nominálního platu zanedbatelný. V této souvislosti odkazujeme na informace zveřejněné v NOS č.9.

Podrobnější analýza vývoje průměrných nominálních platů ve veřejných službách a správě bude k dispozici až po ukončení druhého kalendářního čtvrtletí, kdy lze vyhodnotit dílčí údaje získané z pololetního informačního systému o platech. Údaje získané z pololetního informačního systému o platech budou k dispozici v průběhu měsíce července.

2. Předsednictvo VOS se dne 5.6.2008 také obsáhle zabývalo výsledky průzkumu připravenosti členů OS a ostatních zaměstnanců podpořit vyhlášení stávky, a aktivně se stávky zúčastnit, pokud budou jednání o platech v roce 2009 neúspěšná. Z průběžných výsledků šetření vyplynulo, že k 5.6.2008 více než 45% všech ZO OS podporuje vyhlášení stávky a aktivně se stávky zúčastní. V těchto ZO OS hlasovali všichni přítomní zaměstnanci. V 80% těchto ZO OS se počet aktivních účastníků stávky pohyboval mezi 51%-100% všech zaměstnanců. Ve dvou oblastech státní správy hlasovali i zaměstnanci v úřadech, kde nepůsobí odborová organizace. V těchto oblastech je, dle dosavadních výsledků, většinová podpora aktivní účasti ve stávce. Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžný stav nezveřejňujeme další údaje.

Po projednání průběžných výsledků průzkumu předsednictvo VOS rozhodlo, citujeme: “OS státních orgánů a organizací nevyhlásí samostatnou výstražnou jednohodinovou stávku, a to vzhledem k tomu, že již byla Sněmem ČMKOS dne 20.5.2008 vyhlášena
celokonfederační stávka na den 24.6.2008 od 13 hodin do 14 hodin. Vyhlášení samostatné jednohodinové stávky nepovažuje OS státních orgánů a organizací za této situace za vhodné. OS státních orgánů a organizací se prostřednictvím svých ZO připojí k celokonfederační jednohodinové výstražné stávce vyhlášené na den 24.června od 13 hodin do 14 hodin”. (Pro přesnost informací uvádíme, že průzkum OS byl zahájen již 2.5.2008, tedy v době předcházející rozhodnutí Sněmu ČMKOS).

Na rozhodnutí předsednictva VOS navázalo přijetí Stanoviska OS, které zveřejňujeme na jiném místě. Žádáme tímto všechny ZO OS, aby se Stanoviskem OS, seznámily všechny zaměstnance, neboť je současně výzvou OS všem zaměstnancům, aby se zúčastnili jednohodinové výstražné celokonfederační stávky.

3. Na jiném místě NOS a na webové stránce zveřejňujeme Výtah z metodiky k vyhlášené celokonfederační stávce. Výtah je určen ke zveřejnění pro všechny zaměstnance. Upozorňujeme, že plné znění metodiky, které již ZO OS obdržely, slouží pouze pro účely ZO OS a není určeno ke zveřejnění! Bližší pokyny k organizačnímu zajištění stávky jsou obsahem metodiky. Doplňující informace obdrží ZO OS písemně přímo od OS.

4. Důležité! Poskytování právních informací souvisejících s výstražnou stávkou.

V období od 9.6.2008 do 30.6.2008 budou v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin centrální stávkové linky právní pomoci k podávání informací právního charakteru souvisejících s výstražnou stávkou. Stávkové linky budou na těchto mobilních telefonech: 731 018 922, 731 018 923. Stejnou službu bude poskytovat také právník OS JUDr.Pospíšil - mobilní telefon: 731 609 460. Další kontakty budou zveřejněny na webové stránce OS.
Na uvedené kontakty se mohou obracet jak funkcionáři ZO OS, tak všichni členové OS a ostatní zaměstnanci.


V této souvislosti upozorňujeme, že na webové stránce OS budou zveřejněny odpovědi na některé dotazy vztahující se zejména k právním aspektům stávky. Text v době uzávěrky NOS ještě nebyl OS k dispozice.

Obecně platí, že všechny závažné informace vztahující se k celokonfederační výstražné stávce budou průběžně zveřejňovány na webové stránce OS. Doporučujeme proto všem ZO OS, aby webovou stránku OS sledovaly.
V Praze dne 9.6. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS