Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 2-3

1. Na opakované četné dotazy opětovně sdělujeme, že o způsobu rozdělení finančních prostředků, stanovených ve státním rozpočtu na rok 2009 na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, se jedná. Odbory požadují, aby pro rok 2009 byly valorizovány stupnice platových tarifů. Současně se jedná o možnosti zrušit základní stupnici platových tarifů (příloha č.1 příslušného nařízení vlády). Stále platí informace předsedkyně OS zveřejněné pod bodem 1 v NOS č.1/2009. Doporučujeme průběžně sledovat webovou stránku OS, kde budou zveřejňovány všechny relevantní informace.

2. Dle sdělení státního tajemníka - náměstka ministra práce a sociálních věcí P.Šimerky, připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí návrh novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Do vnějšího připomínkového řízení by měl být návrh postoupen na přelomu ledna a února. O obsahu novely se dosud jedná.

3. Na jiném místě NOS a na webové stránce OS zveřejňujeme výzvu k účasti na doplňkovém šetření, které se váže na předchozí dotazníkové šetření o stresu a jehož cílem je zjistit příklady dobré praxe v oblasti prevence stresu. Na nutnosti provedení doplňkového šetření se shodlo ministerstvo vnitra a odborový svaz s řešitelským týmem Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Obdobné šetření bude probíhat také v dalších zemích EU. Žádáme proto funkcionáře zejména těch ZO OS, které zajišťovaly předchozí dotazníkové šetření, aby zajistily i toto doplňkové dotazníkové šetření a to v případě, že na jejich pracovištích příklady dobré praxe v prevenci stresu existují. Dotazník lze stáhnout také z webové stránky OS.

Dotazník bude možné vyplnit také online a to jak na uvedené adrese, tak i na webové stránce OS a to počínaje 2.2.2009. Žádáme zaměstnance, kteří vyplnili online dotazník, aby se do doplňkového šetření zapojili, neboť právě z tohoto okruhu dotázaných se vyjádřilo 23% dotázaných kladně k uvedenému tvrzení. (Lze předpokládat, že obdobný počet kladných odpovědí bude zjištěn i v rámci zpracování vyplněných tištěných dotazníků, které v současné době probíhá).

Z důvodů časových musí být doplňkové šetření ukončeno do konce února. S případnými dotazy se obracejte přímo na předsedkyni OS mobilní tel. 604 502 655. Za pochopení a spolupráci předem děkujeme.
V Praze dne 26.1. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS