Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 1

1. Na opakované četné dotazy sdělujeme, že o způsobu rozdělení finančních prostředků, stanovených ve státním rozpočtu na rok 2009 na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, se jedná. Odbory požadují, aby pro rok 2009 byly valorizovány stupnice platových tarifů. Současně se jedná o možnosti zrušit základní stupnici platových tarifů (příloha č.1 příslušného nařízení vlády). V této souvislosti odkazujeme na již zveřejněné bližší informace v NOS č. 22 z loňského roku, které stále platí.

Znovu upozorňujeme, že pokud se podaří zrušit uvedenou stupnici a prosadit valorizaci ostatních stupnic platových tarifů (tarifních tabulek), pak tato valorizace by s největší pravděpodobností byla provedena k 1.4.2009. I v případě, že by nedošlo ke zrušení uvedené stupnice, je nutné předpokládat, že by k valorizaci stupnic platových tarifů nedošlo k 1.1.2009, ale později. OS z věcných důvodů pokládá za nanejvýš potřebné, aby bylo nejpozději do konce ledna dohodnuto zda dojde v tomto roce k valorizaci stupnic platových tarifů. V tomto smyslu jedná předsedkyně OS. Obce a kraje by měly vzít, při přípravě svých rozpočtů a rozpočtů jimi zřizovaných organizací, tuto situaci v úvahu. Organizacím, jejichž zaměstnanci mají platy hrazené ze státního rozpočtu, doporučujeme, aby z důvodů uvedených výše vyčkaly s rozhodnutím o způsobu rozdělení volných finančních prostředků.

OS opakovaně doporučuje všem ZO OS působícím v organizacích zřízených územními samosprávnými celky a v organizacích majících podle příslušného zákona statut veřejné výzkumné instituce (VVI), aby se snažily dohodnout nárůst objemu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2009 alespoň o 4%. Jedná se o analogické navýšení prostředků na platy jaké obsahuje schválený státní rozpočet na rok 2009 pro zaměstnance veřejných služeb a správy, vyjma pedagogických pracovníků regionálního školství, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Doporučujeme, aby obdobně postupovaly také územní samosprávné celky a VVI, v jejichž organizacích odbory nepůsobí.

Všechny relevantní informace budeme průběžně zveřejňovat na webové stránce OS a následně v NOS. Případné dotazy zodpoví buď přímo předsedkyně OS, mobilní telefon 604 502 655 nebo ing.M.Fabiánová telefon 224 142 256.

2. Dne 5.1.2009 projednala a schválila vláda ČR Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

3. OS státních orgánů a organizací organizuje v letošním roce, spolu s ČMKOS, v rámci projektu “Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů” (zkráceně “Posilování sociálního dialogu”) vzdělávací seminář k zákoníku práce pro funkcionáře ZO OS.

Přehled vzdělávacích seminářů pro funkcionáře ZO OS k zákoníku práce zveřejňujeme na jiném místě NOS a na webové stránce OS.
Upozorňujeme, že zveřejněné termíny seminářů a místa konání jsou závazné! Účast předsedů ZO OS je nezbytná. Žádáme proto uvedené funkcionáře ZO OS, aby si již nyní zahrnuli tuto vzdělávací akci do svého pracovního programu. Pozvánku obdrží každá ZO OS poštou s dostatečným časovým předstihem. Vzdělávací semináře povede lektorka ČMKOS pani JUDr. Z.Kindlová.

Vzhledem k zaměření a obsahu semináře pokládá OS za nezbytné, aby se semináře zúčastnili zástupci všech ZO OS. Tedy i Ti, kteří absolvovali obdobný seminář v roce 2007. Všechny ZO OS, které se semináře zúčastní obdrží, obdobně jako tomu bylo v minulost, zdarma manuál. Vzdělávací seminář trvá včetně hygienických přestávek cca šest hodin (9 hod.-15 hod.).Je proto zapotřebí tomuto časovému rozvrhu přizpůsobit příjezd a odjezd účastníka tak, aby absolvoval celý seminář. Účastníci budou moci v průběhu semináře vznášet dotazy lektorovi. Doporučujeme ZO, aby si připravily případné dotazy z praxe předem v písemné formě, neboť seminář bude využit, jak vyplývá z jeho zaměření, také ke konzultaci praktických problémů z pracovně právní oblasti včetně problematiky auditů.

Náklady semináře jsou z části hrazeny z projektu, v jehož rámci se seminář organizuje, a z části jsou hrazeny z rozpočtu OS. Upozorňujeme, že zaměstnavatel je povinen uvolnit zaměstnance (funkcionáře ZO) v souladu s ustanovením § 203 odst.2 písm.c) zákoníku práce a uhradit mu prokazatelné náklady na dopravu v souladu s ustanovením § 277 zákoníku práce. Případné dotazy organizačně technické povahy zodpoví pracovník Informačního a poradenského centra OS v příslušném regionu.

Náhradní seminář nebude organizován. Z tohoto důvodu je účast na řádném semináři nezbytná! Pokud dovolí kapacita školící místnosti je možná účast více zájemců. Bližší informace případným zájemcům sdělí pracovník regionálně příslušného Informačního a poradenského centra OS.

4. V minulém čísle NOS jsme zveřejnili informaci o projektu šetření zaměřeném na problematiku stresu, jehož součástí byl také dotazník "Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek". Šetření bylo náhodné, to znamená, že nepokrývalo všechny zaměstnance, anonymní a účast v něm byla dobrovolná. Přesto, že jsme původně sdělili, že šetření pomocí dotazníku bude ukončeno 31.12.2008 bylo, zejména z technických důvodů, šetření pomocí online dotazníku ukončeno 9.1.2009 a šetření pomocí tištěného dotazníku 5.1.2009. Předběžně lze konstatovat, že návratnost vyplněných dotazníků, a to oběma uvedenými způsoby, je vysoká. Bližší údaje budou zveřejněny později.

Jak jsme již dříve uvedli, byl Odborový svaz státních orgánů a organizací spoluiniciátorem zaměření projektu na stres a spolupodílel se také na formulaci některých otázek v dotazníku.Vzhledem k závažnosti a jedinečnosti šetření měl proto mimořádný zájem na co největší návratnosti vyplněných dotazníků. OS se bude podílet také na dalším zpracování šetřením získaných informací, které zajišťuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Závěry šetření budou předmětem semináře, který se uskuteční v dubnu příštího roku v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU. Závěry šetření odborový svaz zveřejní. Obdobné šetření bude probíhat i ve vybraných členských zemích Evropské unie.
V Praze dne 10.1. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS