Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 2-3

1. Vláda na svém zasedání dne 18.1.2010 projednala materiál předložený ministrem financí týkající se výdajových opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2010. Jak vyplývá z přijatého Usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č.54 vláda schválila vázání výdajů rozpočtových kapitol a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy “ vázat v rozpočtu kapitoly výdaje…” a ministru financí “ analyzovat účinnost výdajových opatření realizovaných podle tohoto usnesení a vládě do 20. května předložit zprávu o této analýze s návrhem na další postup.” Jedná se o vázání výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol (bez mandatorních a kvazimandatorních výdajů a bez výdajů určených na kofinancování projektů financovaných z fondů EU) ve výši 5% a vázání objemu prostředků na platy ve výši 1%.

Rozhodnutí vlády nerespektovat zákon o státním rozpočtu na rok 2010, který předpokládal zmrazení objemu prostředků na platy, a vázat objem mzdových prostředků ve výši 1% považujeme za věcně chybné a v demokratické společnosti za politicky nepřijatelné řešení. Jedná se o další z nekoncepčních kroků vlády v oblasti platů zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, který může vést ke snížení platů těchto zaměstnanců, pokud by mělo mít vázání prostředků na platy trvalý charakter. Podle usnesení vlády č.54 by měl ministr financí vládě do 20.5.2010 předložit zprávu s návrhem na další postup. Předsedkyně OS bude v nejbližší době v této věci jednat s předsedou vlády. Cílem všech jednání, které předsedkyně OS povede bude dosáhnout, aby vázání objemu prostředků na platy ve výši 1% bylo zrušeno a bylo zachováno pro rok 2010 zmrazení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy.

Za minimálně problematické ne-li chybné pokládáme také rozhodnutí vlády plošně vázat výdaje rozpočtových kapitol ve výši 5% . Běžné výdaje rozpočtových kapitol byly již ve státním rozpočtu pro rok 2010 diferencovaně sníženy o 5%, 15% a 20% . Další plošné vázání výdajů rozpočtových kapitol může již některým rozpočtovým kapitolám způsobit značné problémy. Ve svých důsledcích může vést k omezení rozsahu případně ke snížení kvality vykonávaných agend. Může však v některých případech mít také negativní dopad na zaměstnanost.

Z jednání RHSD ( tripartita) dne 21.1.2010 vyplynulo, že po odečtu mandatorních a kvazimandatorních výdajů včetně výdajů určených na kofinancování projektů financovaných z fondů EU, činí výdaje rozpočtových kapitol celkem 76 mld Kč.( Z této částky bylo vázáno 5% ). Za této situace, jak upozornil sociální partnery předseda vlády, je zřejmé, že tyto výdaje nelze již krátit v řádu 10 mld.Kč a více, jak si představují někteří čeští politici.

2. Dne 21.1.2010 se uskutečnila plenární schůze RHSD ČR ( tripartita). Předmětem jednání byl mimo jiné také materiál Východiska z krize v blízkém a střednědobém horizontu, který předložila sociálním partnerům vláda. Zástupci odborů a zaměstnavatelů předložený materiál odmítli. Obecnou část Stanoviska ČMKOS a Stanovisko OS, které bylo převzato do Stanoviska ČMKOS, zveřejňujeme na jiném místě NOS. Stanovisko OS bylo po vzájemné dohodě postoupeno předsedkyní OS ministru práce a sociálních věcí a předsedovi vlády.

Vzhledem k závažnosti materiálu zveřejňujeme krátký výtah ze záznamu z jednání: “Za stranu odborů vystoupil s úvodním slovem předseda ČMKOS Milan Štěch. Uvedl, že jsme v jiné pozici než na minulé Plenární schůzi RHSD ČR. Existuje materiál, který obsahuje 21 bodů, a který byl částečně využit při tvorbě předloženého vládního materiálu. K tomuto vládnímu materiálu má strana odborů řadu výhrad a domnívá se, že v názoru na něj nejde najít shodu. Vyzval k práci na materiálu s 21 body, kde lze najít v některých případech shodu. Poté předložený vládní materiál podrobil kritice s tím, že materiál jde za mandát této vlády.
……..Za stranu zaměstnavatelů vystoupil s úvodním slovem 1.viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Ing. Jaroslav Hanák. Ocenil posun v kvalitě materiálu. Smyslem bylo nepromarnit čas. Je krize,nejsou zakázky, roste nezaměstnanost, nefunguje financování (rizikové přirážky), jsou problémy s výběrem daní, jsou dlouhé doby splatnosti, insolventnost. Zásadou by měla být podpora růstu, ale v materiálu chybí……….. doporučil svolat Pracovní tým RHSD ČR pro hospodářskou politiku, vzít za základ předložených 21 bodů, přidat možná další. Potom svolat mimořádnou Plenární schůzi RHSD ČR shodnout se a schválit krátkodobá opatření. Předložený vládní materiál dopracovat a nechat jako testament pro příští vládu………..”

V rozsáhlé věcné diskusi vystoupili další zástupci odborů včetně předsedkyně OS, zástupci zaměstnavatelů včetně viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Ing. Martina Jahna a zástupci vlády včetně předsedy vlády.

Z jednání byl přijat následující závěr, citujeme: “Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR po projednání materiálů “Východiska z krize v blízkém a střednědobém horizontu” a záznamu z jednání Pracovního týmu RHSD ČR ze dne 18. 1. 2010 rozhodla, že

Materiál, který bude projednán na mimořádné plenární schůzi RHSD ČR včetně závěrů jednání zveřejníme v NOS a na webové stránce OS.

3. Na jiném místě zveřejňujeme Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu zákona , kterým se mění zákon č.236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek připomínkového řízení nebyl v době uzávěrky NOS znám, neboť dosud neproběhlo vyrovnání zásadních připomínek Informaci zveřejníme v dalším čísle NOS.
V Praze dne 23.1. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS