Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 22

1. Upozorňujeme, že na jiném místě NOS zveřejňujeme základní informaci vztahující se k Poslaneckou sněmovnou PČR přijatému pozměňovacímu návrhu předloženém ministrem práce a sociálních věcí P. Nečasem, kterým se ve státním rozpočtu na rok 2009 zvýšil objem prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy (mimo pedagogických pracovníků regionálního školství). Jedná se o zaměstnance veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Pro úplnost informace uvádíme, že přijatý pozměňovací návrh připravil odborový svaz, v něm navrhované navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy prosazoval od 10.9.2008 (návrh byl předložen předsedkyní OS na jednání zástupců OS ROPO se zástupci vlády vedených předsedou vlády) na opakovaných jednáních s některými členy vlády a se zástupci vedení politických stran. V rámci druhého čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009 si osvojil a podal pozměňovací návrh poslanec B. Sobotka a současně také ministr práce a sociálních věcí P .Nečas. Jednalo se o identické pozměňovací návrhy jen s tím rozdílem, že pozměňovací návrh P. Nečase byl doplněn o přílohu, která obsahovala rozpis požadovaných finančních prostředků do jednotlivých resortních rozpočtových kapitol.V rámci druhého čtení byly tedy podány dva pozměňovací návrhy, z nichž první, o němž se hlasovalo ve třetím čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009, byl pozměňovací návrh předložený ministrem práce a sociálních věcí P.Nečasem a ten byl také přijat.

2. O způsobu rozdělení finančních prostředků, stanovených ve státním rozpočtu na rok 2009 na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, se bude dále jednat. Jak uvádíme v informaci zveřejněné na jiném místě odbory požadují, aby pro rok 2009 byly valorizovány stupnice platových tarifů. Tento požadavek opakovaně vznesli zástupci odborů, také na jednání pracovního týmu pro mzdy a platy RHSD (tripartita) dne 8.12.2008 a to i přesto, že tento problém nebyl předmětem jednání, neboť v té době nebyl ještě schválen vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009 (schválen 10.12.2008).

Důvod pro předložení tohoto požadavku úzce souvisel s předmětem jednání, který se týkal možnosti zrušení stupnice platových tarifů uvedené v příloze č.1 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců veřejných služeb a správy. MPSV se souhlasem MŠMT navrhlo, aby byli od 1.4.2009 správní zaměstnanci regionálního školství odměňováni, stejně jako pedagogičtí pracovníci regionálního školství, podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č.2. příslušného nařízení vlády s tím, že stupnice platových tarifů uvedená v příloze č.1. by zůstala nadále v platnosti. Strana odborů naopak trvala na zrušení stupnice platových tarifů uvedené v příloze č.1

V současné době je podle této stupnice odměňováno, dle sdělení ministerstva financí, 74 000 zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Z tohoto počtu je 63 000 správních zaměstnanců regionálního školství, zbývajících 11 000 zaměstnanců jsou zaměstnanci státních příspěvkových organizací a ojediněle také zaměstnanci některých organizačních složek státu. Vzhledem k tomu, že je již politicky a věcně rozhodnuto o převodu 63 000 správních zaměstnanců regionálního školství pod režim stupnice platových tarifů uvedené v příloze č.2, a to počínaje 1.4.2009, znamená to, že by pod režimem stupnice platových tarifů uvedených v příloze č.1 zůstalo zbývajících 11 000 zaměstnanců.

Odbory považují tuto situaci za věcně a politicky nepřijatelnou a proto trvají na definitivním zrušení této stupnice, a to ke stejnému datu, i za cenu, že bude zvýšení tarifních platů dotčených zaměstnanců řešeno z větší části na úkor restrukturalizace jednotlivých složek platu.

Z ministerstvem práce a sociálních věcí provedeného šetření vyplývá, že se zrušením stupnice nesouhlasí ministerstvo kultury, které požaduje finanční zabezpečení navýšení platů dotčených zaměstnanců ze strany ministerstva financí, které tento požadavek odmítá akceptovat. Pro úplnost uvádíme, že v přímo řízených organizacích v resortu ministerstva kultury je podle této stupnice odměňováno cca 2 600 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že odbory trvají na zrušení stupnice dospěl pracovní tým pro mzdy a platy RHSD k následující dohodě. Ministerstvo práce a sociálních věcí se znovu obrátí na všechny resorty se žádostí o vyjádření, zda jsou schopny z vlastních zdrojů, včetně případné restrukturalizace platu dotčených zaměstnanců, finančně zabezpečit přechod zaměstnanců pod režim odměňování podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 příslušného nařízení vlády. S ministerstvem kultury bude MPSV jednat samostatně. S ministrem kultury bude ve věci jednat také předsedkyně OS jako mluvčí OS ROPO. Závěry šetření budou známy do 20.1.2009. Poté by měl znovu jednat ve věci pracovní tým pro mzdy a platy. Předsedkyně OS hodlá do té doby také jednat s předsedou Asociace hejtmanů, s nímž je již na společném jednání dohodnuta a se zástupci Svazu měst a obcí, které o jednání v následujících dnech požádá.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud se podaří zrušit uvedenou stupnici a prosadit valorizaci ostatních stupnic platových tarifů (tarifních tabulek), pak tato valorizace by s největší pravděpodobností byla provedena k 1.4.2009. I v případě, že by nedošlo ke zrušení uvedené stupnice, je nutné předpokládat, že by k valorizaci stupnic platových tarifů nedošlo k 1.1.2009, ale později. Obce a kraje by měly vzít, při přípravě svých rozpočtů a rozpočtů jimi zřizovaných organizací, tuto situaci v úvahu. Jednání o valorizaci stupnic platových tarifů, které vede předsedkyně OS, již probíhají. Další informace zveřejníme v příštím čísle NOS a na webové stránce OS.

3. Na jiném místě zveřejňujeme informaci o projektu šetření zaměřeném na problematiku stresu, která je současně výzvou zaměstnancům veřejné správy k účasti na šetření, jehož součástí je dotazník “Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek”. Šetření je náhodné to znamená, že nepokrývá všechny zaměstnance, anonymní a účast v něm je dobrovolná. Doporučujeme, aby se šetření zúčastnili zaměstnanci v co největším počtu, především však ti zaměstnanci, kteří jsou při výkonu agend v přímém, stálém kontaktu s klienty a zaměstnanci, kteří vykonávají často činnosti či úkoly jednorázové povahy, odborně náročné či pracné se stanovenými velmi krátkými časovými lhůtami na zpracování.

Šetření musí být ukončeno nejpozději 31.12.2008 a to z důvodu termínu stanoveného pro vyhodnocení. Vyplněné dotazníky je proto nutné zaslat co nejdříve.V případě potřeby další informace podá přímo předsedkyně OS mobilní spojení 604 502 655.

Dle sdělení ministerstva vnitra zaslal odbor rozvoje lidských zdrojů online dotazník k přímému vyplnění personálním ředitelům všech ústředních orgánů státní správy, ředitelům krajských úřadů a tajemníkům obcí 3.stupně, které požádal, aby umožnili zaměstnancům zapojit se do šetření.( Zda této žádosti bylo vždy vyhověno není známo).

I přes tuto skutečnost pokládá odborový svaz, po dohodě se zpracovatelem, za vhodné, aby v těch organizacích, kde odborové organizace obdržely od odborového svazu tištěnou verzi dotazníku, zaměstnanci dotazník vyplnili. Žádáme proto dotčené ZO OS, aby postupovaly podle pokynu OS, který obdržely spolu s dotazníky.

Odborový svaz státních orgánů a organizací byl spoluiniciátorem zaměření projektu na stres a spolupodílel se také na formulaci některých otázek v dotazníku.Vzhledem k závažnosti šetření má proto mimořádný zájem na co největší návratnosti vyplněných dotazníků. Upozorňujeme, že šetření je jedinečné a nebude se v nejbližších letech opakovat Je potřeba tuto možnost plně využít! Obdobné šetření bude probíhat i ve vybraných členských zemích Evropské unie. Závěry šetření budou předmětem semináře, který se uskuteční v dubnu příštího roku v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU. Závěry šetření odborový svaz zveřejní.

4. Odborový svaz byl požádán ministerstvem vnitra, aby se vyjádřil k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (sněmovní tisk 675/0), který předložila skupina poslanců ČSSD dne 5. 12.2008 Stanovisko OS se připravuje a bude v požadovaném termínu zasláno ministerstvu vnitra. Za stejným účelem byla svolána na 17.12.2008 pracovní skupina pro přípravu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Členy této pracovní skupiny jsou také zástupci odborových organizací působících ve vězeňské službě a v celní správě. O závěrech jednání pracovní skupiny budou příslušníci vězeňské služby a celní správy informováni.


V Praze dne 13.12. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS