Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 21

1. K podanému pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2009, o němž jsme informovali v předchozích číslech NOS, sdělujeme, že na schůzi rozpočtového výboru PS PČR dne 26.11.2008 byla projednána kapitola Všeobecná pokladní zpráva vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2009. V rámci projednávání této kapitoly byl předložen také námi podaný pozměňovací návrh, který si osvojil předseda rozpočtového výboru poslanec Bohuslav Sobotka.

Pozměňovací návrh
ve znění (citujeme pouze 1.bod návrhu):
„ 1. V kapitole 398- Všeobecná pokladní správa se do ukazatele „ Ostatní výdaje“ vkládá nová položka, která zní: „ Platy zaměstnanců včetně příslušenství“ ve výši 2 700 000 tisíc Kč. Částka je určena na plošné zvýšení platů zaměstnanců (mimo pedagogických pracovníků regionálního školství a ústavních činitelů, soudců, státních zástupců a dalších funkcí, u kterých je platová základna pro roky 2008 až 2010 zmražena)“ nebyl přijat.

Pozměňovací návrh nebyl přijat, neboť pro něj hlasovali pouze všichni přítomni poslanci opozice. I přes veškerá předchozí jednání, před vlastním jednáním ještě opakovaně s ministrem financí, se nepodařilo zajistit podporu alespoň jednoho přítomného koaličního poslance. (Výsledek hlasování: 10:10 poslanců rozpočtového výboru ).

Pozměňovací návrh bude znovu podán v rámci druhého čtení vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2009, které se uskuteční v rámci mimořádné schůze Poslanecké sněmovny PČR dne 3.12.2008. Na uvedený den svolaná mimořádná schůze PS PČR má pouze jeden bod programu a to vládní návrh státního rozpočtu na rok 2009. Třetí čtení vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2009 se předpokládá v týdnu od 8.12.2008. Výsledek hlasování zveřejníme ihned po ukončení třetího čtení na webové stránce OS a později v dalším čísle NOS.

Předsedkyně OS ve věci dále jedná s některými členy vlády, s vedením koaličních politických stran a s jednotlivými poslanci. Cílem je zajistit dostatečnou podporu pozměňovacímu návrhu ze strany koaličních poslanců. O jednání byl již dříve písemně požádán také předseda vlády. Písemná žádost o jednání dosud zůstala, ze strany předsedy vlády, bez odezvy.

Doplnění informace dne 4.12.2008:

V rámci druhého čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009 podal výše uvedený pozměňovací návrh poslanec B. Sobotka a současně také ministr práce a sociálních věcí P .Nečas. Jedná se o identické pozměňovací návrhy jen s tím rozdílem, že pozměňovací návrh P. Nečase obsahuje přílohu, která obsahuje rozpis požadovaných finančních prostředků do jednotlivých resortních rozpočtových kapitol. Znamená to, že v rámci druhého čtení byly podány dva pozměňovací návrhy. Mimořádná schůze byla po ukončení druhého čtení přerušena do 10.12.2008. Třetí čtení návrhu zákona tedy proběhne nejdříve 10.12.2008. O výsledku hlasování budeme informovat ihned na této webové stránce a později v NOS.


2. Po ukončení veřejné diskuze ke koncepčním změnám zákoníku práce rozhodl ministr práce a sociálních věcí, že ponechá na jednání sociálních partnerů (zástupců odborů a zaměstnavatelů), které z navrhovaných koncepčních změn budou zahrnuty do novely zákoníku práce. K prvnímu jednání zástupců odborů se zástupci zaměstnavatelů došlo 13.11.2008. Zástupci zaměstnavatelů předložili celkem devět změn. Ke shodě během jednání nedošlo. Další jednání se uskuteční 10.12.2008.

S návrhem zaměstnavatelů, s průběhem a závěry jednání bylo seznámeno předsednictvo VOS dne 20.11.2008, které nesouhlasilo s šesti body, které zástupci zaměstnavatelů na jednání předložili a od nichž v průběhu jednání neodstoupili. Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce, včetně obsahu jednání se zaměstnavateli, byly předmětem jednání 5. Sněmu ČMKOS dne 25.11.2008. V rámci diskuse seznámil předseda OS KOVO Sněm ČMKOS s konečným stanoviskem OS KOVO k návrhu zaměstnavatelů, totéž učinil také předseda OS Stavba a předsedkyně OS za náš odborový svaz. Stanovisko OS bylo fakticky totožné se stanoviskem OS KOVO. Na rozdíl od OS KOVO OS vyjádřil navíc požadavek, aby se nově navrhovaná úprava tzv. klíčových vedoucích pracovníků nevztahovala na sektor veřejných služeb a správy. Na základě širší diskuze přijal Sněm ČMKOS stanovisko k přípravě tzv.“ koncepční novely zákoníku práce“, které níže zveřejňujeme v plném znění.

Stanovisko Sněmu ČMKOS k přípravě tzv. „koncepční novely zákoníku práce“

Sněm ČMKOS bere na vědomí informaci o přípravě a rizicích tzv. „koncepční novely zákoníku práce“ a odmítá snahu zaměstnavatelů a vlády zneužít současnou globální finanční krizi k prosazení změn v zákoníku práce, které by zásadním způsobem poškozovaly zaměstnance a jejich zájmy.

Sněm ČMKOS ukládá Vedení ČMKOS a jejím zástupcům, kteří projednávají problematiku zákoníku práce se zástupci zaměstnavatelů a vlády, aby odmítli zejména následující principy a dlouhodobě odmítané návrhy zaměstnavatelů:Sněm ČMKOS konstatuje v případě, že by se vláda ČR pokusila prostřednictvím materiálu tzv. „expertní skupiny“ snižovat ochranu zaměstnanců, je ČMKOS a OS v ní sdružené připravena vyvolat rozsáhlé protestní akce.


Výše uvedené Stanovisko Sněmu ČMKOS je součástí Usnesení 5. Sněmu ČMKOS ze dne 25.11.2008. Informace o dalších jednání budeme průběžně zveřejňovat v NOS a na webové stránce OS.

3. Na jiném místě NOS zveřejňujeme, s laskavým svolením autora, referát: Prof.Dr. Franz Ruland, Mnichov: Výběr pojistného na sociální zabezpečení v Česku - K problematice modelu integrované správy příjmů propagovaného světovou bankou. Jedná se o úplné znění referátu, který autor přednesl na semináři dne 3.10.2008 v Praze. V této souvislosti odkazujeme na Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů ( Projekt „JIM“) včetně předkládací zprávy , který je zveřejněn na jiném místě webové stránky OS i na starší informace týkající se Reformy daňového systému 2010 zejména institucionální části této reformy. Doporučujeme věnovat též pozornost té části Stanoviska ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o dani z příjmu, které odmítá transformaci sociálního pojištění na daň. (Stanovisko ČMKOS bylo zveřejněno v NOS č. 17 ze dne 11.10. 2008 a lze ho nalézt také na webové stránce OS).
V Praze dne 30.11. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS