Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 20

1. K podanému pozměňovacímu vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2009, o němž jsme informovali v předchozím dvojčísle NOS, sdělujeme, že na schůzi rozpočtového výboru PS PČR dne 26.11.2008 bude projednávána kapitola Všeobecná pokladní zpráva vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2009. Předmětem jednání s největší pravděpodobností bude také uvedený pozměňovací návrh. Předsedkyně OS ve věci jednala také s některými členy vlády. Jednání, jejichž cílem je zajistit dostatečnou podporu pozměňovacímu návrhu, stále probíhají. O jednání byl požádán také předseda vlády. Bližší informace zveřejníme v dalším čísle NOS a na webové stránce OS.

2. Upozorňujeme zaměstnance daňové a celní správy a České správy sociálního zabezpečení, aby věnovali zvýšenou pozornost na jiném místě NOS a na webové stránce OS zveřejněnému materiálu ”Program Projektu vytvoření jednotného inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (“Projekt JIM”)”. Materiál byl projednán vládou dne 3.11.2008 – blíže viz zveřejněné Usnesení vlády ČR ze dne 3.11.2008 č.1336.

Předsedkyně OS požádá v nejbližších dnech náměstka ministra financí pro daně a cla o jednání ve věci. Předmětem jednání bude způsob informování o průběhu projektu a projednávání závěrů jednotlivých etap projektu se sociálním partnerem, kterým v tomto případě je odborový svaz. Další informace zveřejníme v některém z následujících čísel NOS a na webové stránce OS. Opakovaně doporučujeme výše uvedeným zaměstnancům a jejich ZO, aby průběžně sledovali zveřejňované informace související nebo vztahující se k Projektu JIM. (Například informace týkající se návrhu věcného záměru zákona o dani z příjmů, které zveřejníme v příštím čísle NOS).

3. Na jiném místě zveřejňujeme Stanovisko OS k Návrhu věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (zákon o veřejné službě). Odkazujeme na informace zveřejněné v předchozím dvojčísle NOS, které pouze doplňujeme o následující skutečnosti. OS byl v mezidobí dotázán ministerstvem vnitra zda na svých zásadních připomínkách trvá. OS potvrdil písemně předkladateli, že na svých zásadních připomínkách, uvedených v předkládací zprávě jako rozpor, i nadále trvá. OS dosud neobdržel od předkladatele návrh věcného záměru zákona ve znění předloženém vládě. V zájmu objektivity proto nekomentujeme, jak jsme původně předpokládali, výsledek vyrovnání zásadních připomínek uvedených ve Stanovisku OS. OS není známo, kdy bude návrh věcného záměru zákona projednán vládou. O problematičnosti návrhu věcného záměru zákona jednala předsedkyně OS s ministrem práce a sociálních věcí a v téže věci bude jednat také s ministrem vnitra.

4. Upozorňujeme příslušníky bezpečnostních sborů, že v současné době probíhá vnější připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č.517/2005 Sb. Termín odevzdání připomínek byl předkladatelem stanoven do 24.11.2008, vyrovnání připomínek bylo stanoveno na 28.11.2008. Stanovisko OS k předloženému návrhu se připravuje. V souvislosti s přípravou stanoviska OS se uskuteční jednání zástupců OS s příslušnými odpovědnými pracovníky Generálního ředitelství VS ČR. Stanovisko OS bude zveřejněno v příštím čísle NOS a na webové stránce OS.

5. Upozorňujeme předsedy ZO OS, že elektronické verze metodických pomůcek – vzorový návrh kolektivní smlouvy pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků a vzorový návrh kolektivní smlouvy pro organizační složky územních samosprávných celků, byly doplněny o nová ustanovení, která nejsou obsažena v tištěné verzi zveřejněné v NOS č.18-19. Pro úplnost uvádíme, že v době uzávěrky NOS neměl OS ještě k dispozici vzorový návrh kolektivní smlouvy zpracovaný právním oddělením ČMKOS. Na základě srovnání textů byla provedena úprava v elektronické verzi odborovým svazem zpracovaných metodických pomůcek. Původní text byl doplněn o nová ustanovení, která odborový svaz pokládal za vhodná do původního textu začlenit. Doporučujeme proto všem ZO OS, aby si vyžádaly elektronickou verzi příslušné metodické pomůcky. Žádost, s uvedením adresy ZO OS, zasílejte na e-mail adresu: statorg@cmkos.cz .

6. Upozornění pro ZO OS:

OS ve spolupráci s ČMKOS v současné době připravuje harmonogram vzdělávacích seminářů k zákoníku práce. Semináře k zákoníku práce organizované OS, ve spolupráci s ČMKOS, se uskuteční v prvním pololetí roku 2009, a to počínaje měsícem únorem. Definitivní harmonogram seminářů v jednotlivých regionech, včetně místa a lektora, bude zveřejněn koncem tohoto roku. Semináře se uskuteční v rámci projektu “Posilování sociálního dialogu”, jehož gestorem je MPSV a partnery jsou ČMKOS, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Asociace samostatných odborů. Projekt je časově vymezen obdobím 2008-2010 a je finančně hrazen ze Sociálního fondu EU.

OS uspořádá v roce 2009, stejně jako v roce 2007, celkem 11 seminářů. Vzhledem k tomu, že se do projektu přihlásilo více odborových svazů bude pouze 6 seminářů hrazeno v rámci projektu. Zbývajících 5 seminářů bude plně hrazeno z rozpočtu OS.

ZO OS budou s dostatečným časovým předstihem informovány o konání semináře v jejich regionu. Přehledy seminářů budou, stejně jako v roce 2007, zveřejněny v NOS a na webové stránce OS.

Školení pro hospodáře ZO OS se uskuteční v měsících duben – červen 2009. Organizačně technické zabezpečení seminářů zajišťují pracovníci Informačních a poradenských center OS v jednotlivých regionech. ZO OS budou v dostatečném časovém předstihu informovány o termínu a místu školení v příslušném regionu.
V Praze dne 16.11. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS