Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 20

1. Dle informací předsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí nebude vláda na schůzi dne 9.11.2009 jednat o způsobu řešení dopadů snížení objemu platových prostředků o 4 % pro zaměstnance ve veřejné správě a službách, vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2010, jak jsme uvedli v předchozím čísle NOS. Materiál (analýza) zpracovaný na základě podkladů získaných šetřením v jednotlivých resortech, který má vládě k tomuto bodu jednání předložit ministr práce a sociálních věcí, nebyl ještě ministerstvem práce a sociálních věcí vládě postoupen. Rovněž závěry provedeného šetření nebyly v době uzávěrky tohoto čísla NOS předsedkyni OS oficiálně známy. blíže viz bod 1 Informací předsedkyně OS v NOS č. 18 - 19). Důvodem odložení jednání je situace v projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 v Poslanecké sněmovně PČR, neboť lze důvodně předpokládat předložení pozměňovacího návrhu. Jednání by proto bylo předčasné. Vláda počká na výsledek jednání v PS PČR, který bude znám počátkem prosince a následně rozhodne.

2. V současné době stále probíhají jednání týkající se podání pozměňovacího návrhu, který by změnil, v souladu s doprovodným usnesením PS PČR, vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Dne 27.10.2009 proběhlo v této věci jednání s předsedou rozpočtového výboru B.Sobotkou, kterého se zúčastnila předsedkyně OS a předseda ČMOS školství F.Dobšík, který závěrem sdělil, že podá v rámci druhého čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 pozměňovací návrh. V souvislosti s tímto jednáním se předsedkyně OS obrátila také na předsedu vlády, s nimž jednala 3.11.2009. Ve stejné věci bude jednat také s ministry financí a práce a sociálních věcí. V nejbližších dnech se uskuteční jednání také s předsedy ČSSD, KDU-ČSL a SZ. Předsedkyně OS průběžně jedná také s dalšími poslanci PS PČR. Jednání se především týkají obsahu pozměňovacího návrhu a jeho vnitřní struktury. Jednání jsou vedena snahou docílit, aby v roce 2010 nedošlo ke snížení objemu prostředků na platy o 4% pro zaměstnance veřejných služeb a správy, vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů, jak předpokládá vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2010, ale pouze k jejich zmrazení.

(Pro úplnost informací uvádíme, že předsedkyně OS vystoupila již 7.10.2009 na schůzi rozpočtového výboru PS PČR před prvním čtením návrhu státního rozpočtu na rok 2010. Ve svém vystoupení seznámila přítomné poslance s nesouhlasným stanoviskem odborů, uvedla příklady negativních dopadů navrhovaného snížení platů u jednotlivých skupin zaměstnanců a poukázala na to, že navrhované opatření bude ve svých důsledcích z hlediska ekonomického kontraproduktivní).

V těchto dnech probíhá projednávání jednotlivých kapitol návrhu státního rozpočtu na rok 2010 v přikázaných výborech PS PČR. Druhé a třetí čtení návrhu státního rozpočtu bude předmětem jednání PS PČR na řádné schůzi PS PČR, která bude zahájena 1.12.2009. Vzhledem k termínu uzávěrky NOS č.21 budeme všechny zásadní informace o průběhu a výsledcích jednání zveřejňovat na webové stránce OS.

Obce a kraje upozorňujeme, že snížení objemu prostředků na platy, respektive snížení platů, se týká pouze zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Ani u těchto zaměstnanců však není zřejmé, jak vyplývá z předchozích informací, zda ke snížení platů dojde. V případě potřeby je možné se přímo obrátit na předsedkyni OS, která poskytne aktuální informace. Mobil předsedkyně: 604 502 655, e-mail adresa:
statorg@cmkos.cz .

3. V minulém čísle NOS jsme zveřejnili metodickou pomůcku Návrhy vzorových kolektivních smluv. Upozorňujeme funkcionáře ZO OS, že mohou požádat o elektronickou verzi návrhu vzorové kolektivní smlouvy pro organizační složky územních samosprávných celků a návrhu vzorové kolektivní smlouvy pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. Žádost zasílejte na e-mail adresu: statorg@cmkos.cz .


V Praze dne 7.11. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS