Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 19-20

1. Dne 26.10.2010 se uskutečnilo další jednání zástupců odborů s předsedou vlády za účasti ministra práce a sociálních věcí. Z jednání vyplynulo, že vláda trvá na svém návrhu změn zákoníku práce ve znění obsaženém v návrhu zákona o změně některých zákonů souvisejících s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (sněmovní tisk č. 120/2010). To znamená, že tato změna by umožnila změnu stávajícího systému odměňování, zavedení smluvních platů pro stanovené pozice ( funkce) a zavedení tzv. pásmového odměňování (platy s rozpětím) pro všechny zaměstnance a nikoliv pro nyní zákoníkem práce definované skupiny zaměstnanců u nichž bylo již nyní možné za stanovených podmínek zavést platy s rozpětím v platových třídách 1.-5., v případě zdravotnictví ve všech platových třídách za předpokladu předchozího souhlasu zřizovatele. Navrhovaná změna zákoníku práce by měla nabýt účinnosti počínaje 1.1.2011.( Navrhovaná změna se netýká pedagogů regionálního školství).

Předseda vlády předložil zástupcům odborových svazů návrh, který spočíval v tom, že by pro rok 2011 byly ponechány stávající stupnice platových tarifů ( tarifní tabulky) s tím, že by byly uplatněny ve všech platových třídách platové tarify s rozpětím ( tzv. pásmové odměňování). To znamená, že by byly v rámci stupnic platových tarifů ponechány platové stupně jen formálně tzn., že by se neuplatnily. Připustil, že by některé skupiny zaměstnanců mohly být z tohoto režimu vyňaty s tím, že by odbory měly navrhnout, o které skupiny zaměstnanců by se jednalo. Současně by byly zavedeny smluvní platy pro některé pozice a to ve velmi omezeném počtu. Bylo dohodnuto, že zástupci odborů zaujmou stanovisko k návrhu předsedy vlády v pátek 29.10.2010. Stanovisko odborů bude sděleno předsedovi vlády na jednání, které by se mělo uskutečnit v týdnu od 1.11.2010. Tím by měly být jednání s předsedou vlády ukončeny. Návrh předsedy vlády odpovídá předchozím opakovaným návrhům ministra práce a sociálních věcí, které zástupci odborů již dříve odmítli.

Předsedkyně OS již na jednání sdělila předsedovi vlády, že OS státních orgánů a organizací nesouhlasí s předloženým návrhem a uvedla důvody, které byly uvedeny ve všech stanoviscích odborového svazu, na které tímto odkazujeme. Konstatovala, že na stanovisku OS nic nezmění jednání 29.10.2010, neboť názor odborového svazu je v této věci konzistentní a neměnný.

Stejné nesouhlasné stanovisko zaujaly také ostatní odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy dne 29.10.2010. O stanovisku byl informován předseda vlády dne 1.10.2010 předsedou ČMKOS J. Zavadilem, který mu rovněž předal pozměňovací návrh vypracovaný odborovou stranou k návrhu změn §123 odst.5 a odst.6 písm. f zákoníku práce, který je součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Pozměňovací návrh byl předán také poslanci B. Sobotkovi. Cílem pozměňovacího návrhu je zachovat stávající znění odstavce 5 a písm. f §123 zákoníku práce.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí bude projednán v režimu legislativní nouze, která je pro tento a další tři návrhy zákonu vyhlášena předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR na období 1.11.- 15.11.2010. Je zřejmé, že stávající koalice má politickou sílu prosadit návrh zákona v původním znění a to jak v Poslanecké sněmovně ( 118 hlasů), tak i v Senátu (návrh zákona postoupený Poslaneckou sněmovnou bude projednávat ještě Senát v původním složení za předpokladu, že bude projednán do 13.11.2010).

2. Vzhledem ke skutečnosti, že se blíží konec kalendářního roku 2010, a ze strany odborových organizací jsou vznášeny požadavky na metodické pomůcky ke kolektivnímu vyjednávání na rok 2011, odborový svaz se rozhodl zveřejnit v tomto dvojčísle NOS obě metodické pomůcky. A to i přesto, že v nejbližší době lze předpokládat důležité změny v zákoníku práce. Nejpodstatnější je návrh změny platové části zákoníku práce, který se v současné době projednává v Parlamentu ČR v rámci návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Schválení předložené úpravy zákoníku práce by mělo výrazný negativní dopad na výši nárokových složek platu většiny zaměstnanců veřejných služeb a správy s tím, že by si vyžádalo zásadní změnu prováděcího platového předpisu (nařízení vlády). Jakmile odborový svaz obdrží návrh nařízení vlády zveřejní příslušná doporučení ke mzdové části metodických pomůcek.

3. Na jiném místě zveřejňujeme Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona o Úřadu práce ČR.Připomínky OS, které byly v naprosté většině převzaty do Stanoviska ČMKOS, jsou zveřejněny na webové stránce OS. Poslanecký návrh zákona o Úřadu práce ČR, který je obsahově shodný s vládním návrhem zákona je zařazen do programu 7. schůze PS PČR, která byla zahájena 26.10.2010. Předsedkyně OS jednala s některými poslanci PS PČR. Snahou OS je, aby nebyl poslanecký návrh projednáván (viz též Stanovisko ČMKOS).

V Praze dne 1. 11. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OSDoplnění informace předsedkyně OS SOO pí Vondrové z 1.11.2010.

V úterý 2.11.2010 proběhlo jednání zástupců odborových svazů, působících v oblasti rozpočtové a příspěvkové sféry.

Předmětem jednání byl mimo jiné sněmovní tisk č. 155/2010, týkající se změn zákoníku práce v oblasti změny stávajícího systému odměňování. Vzhledem k tomu, že v této oblasti nedošlo k žádnému pozitivnímu vývoji, bylo po diskusi rozhodnuto o vyhlášení protestní stávky. O jejím termínu a rozsahu rozhodne krizový štáb, který se sejde v 45. Kalendářním týdnu, pravděpodobně dne 8.11.2010.

Dne 2.11.2010 zároveň proběhla tisková konference ČMKOS, které se zúčastnil zástupce OS SOO místopředseda Pavel Bednář. Záznam tiskové konference je k dispozici na web stránce ČMKOS.

Další informace budou zveřejněny průběžně aktuálně na web stránkách Odborového svazu.

Paní předsedkyně OS SOO pí Vondrová je v současné době v pracovní neschopnosti, v plném rozsahu ji zastupují ve smyslu Stanov OS SOO místopředsedové Ing. Jan Rovenský a Pavel Bednář. Kontaktní místo je sekretariát Odborového svazu.