Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 18-19

1. Dne 7. 10. 2009 se uskutečnila Porada ekonomických ministrů, která byla, mimo jiné body jednání, seznámena se závěry jednání dne 2. 10. 2009, o němž jsme informovali v NOS č.16-17. Předmětem jednání Porady ekonomických ministrů byl způsob řešení dopadů snížení objemu prostředků na platy o 4 % pro zaměstnance ve veřejné správě a službách, vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2010 do oblasti platové politiky ve smyslu Usnesení vlády ze dne 29. září 2009 č. 1232 k novému návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 a k novým návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2011 a 2012 a střednědobých výdajových rámců na léta 2011 a 2012. Jednalo se v podstatě o dvou způsobech řešení snížení nominálních platů zaměstnanců ve veřejné správě a službách, vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2010, a to buď prostřednictvím snížení stupnic platových tarifů nebo prostřednictvím snížení mimotarifních složek platu (osobní příplatek, odměny). Vzhledem k tomu, že nedošlo k většinové názorové shodě bylo jednání přerušeno a pokračovalo dne 14. 10. 2009.

Ani toto jednání nedospělo ke konečnému závěru. Proti předchozímu jednání však došlo k posunu v tom, že se zvažovala také varianta, která spočívala v kombinaci výše uvedených dvou variant způsobu řešení, a to snížení stupnic platových tarifů a současně snížení mimotarifních složek platu. V praxi by to znamenalo, že by snížení stupnic platových tarifů bylo nižší, než by tomu bylo v případě, kdy by snížení platů bylo provedenou pouze prostřednictvím snížení stupnic platových tarifů. Vzhledem k tomu, že Porada ekonomických ministrů nedospěla ke konečnému řešení bylo rozhodnuto, že se problémem bude zabývat vláda dne 9. 11. 2009. Ministru práce a sociálních věcí bylo uloženo, aby na jednání vlády připravil a vládě předložil různé varianty řešení snížení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy a současně bylo uloženo, aby ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo šetření ve všech resortech. Na základě takto získaných podkladových materiálů bude ministerstvem práce a sociálních věcí zpracována analýza pro schůzi vlády dne 9. 11. 2009, na které se bude jednat, jak jsme uvedli výše, o způsobu řešení dopadů snížení objemu platových prostředků o 4 % pro zaměstnance ve veřejné správě a službách, vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2010. Dle informací ministra práce a sociálních věcí nelze očekávat, že by vláda dne 9. 11. 2009 definitivně ve věci rozhodla. V současné době uvedené šetření probíhá. Bude ukončeno 26. 10. 2009. Další informace zveřejníme v příštím čísle NOS.

Pro úplnost uvádíme, že odbory nesouhlasí se snížením platů o 4 % zaměstnanců ve veřejné správě a službách, a tudíž ani se snížením stupnic platových tarifů. Pokud však bude schválen Poslaneckou sněmovnou PČR návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2010 ve vládou předloženém znění, pak odbory trvají na tom, aby snížení platů bylo provedeno prostřednictvím mimotarifních složek platu. Předsedkyně OS provedla analýzu situace v jednotlivých resortech, z níž vyplývá, že tento způsob řešení je možný s výjimkou příslušníků bezpečnostních sborů. V případě příslušníků bezpečnostních sborů neumožňuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů jiný postup, než provedení snížení služebního příjmu prostřednictvím snížení stupnic základních tarifů. Se závěry analýzy byl seznámen předseda vlády.

2. Souběžně předsedkyně OS jedná s poslanci PS PČR o podání pozměňovacího návrhu ke mzdové části  předloženého vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Z technických důvodů zveřejníme bližší informace v dalším čísle NOS.

3. Dne 13. 10. 2009 se uskutečnilo na ministerstvu vnitra jednání zástupců všech bezpečnostních sborů a odborových svazů působících v bezpečnostních sborech. Za OS státních orgánů a organizací se jednání zúčastnili předsedkyně OS, místopředseda OS P. Bednář (celní správa) a Mgr. M. Kocanda (vězeňská služba). Jednání řídil náměstek ministra vnitra ing. J. Salivar. Předmětem jednání byl: a) způsob snížení služebního příjmu příslušníků a platů civilních zaměstnanců bezpečnostních sborů jako důsledek snížení objemu prostředků na platy pro rok 2010 o 4 %, b) poslanecký návrh novely zákona č.361/ 2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Zástupci bezpečnostních sborů konstatovali, že v případě příslušníků bezpečnostních sborů jako jediný a realizovatelný způsob požadovaného snížení objemu služebních příjmů o 4 % je snížení stupnic základních tarifů. Bude muset dojít ke snížení stupnic základních tarifů a to v rozsahu 5 % – 7 %, neboť snížení mimotarifních složek služebního příjmu (osobní a zvláštní příplatek) by nebylo v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zástupci odborových svazů vyjádřili obecný nesouhlas se snížením objemu prostředků na platy o 4 %. Konstatovali, že pokud však bude Poslaneckou sněmovnou PČR schválen návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2010 ve vládou  předloženém znění, pak v případě příslušníků bezpečnostních sborů neumožňuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů jiný postup, než provedení snížení služebního příjmu prostřednictvím snížení stupnic základních tarifů.

Předsedkyně OS požádala, aby byly propočteny varianty snížení ve výši 5 %, 6 %, 7 % a snížení bylo provedeno jen o nezbytně nutné procento. Doporučila také zvážit možnost snížení stupnic platových tarifů o cca 3,5 % a zbývající snížení provést ze zdanitelných odměn. Konstatovala, že snížení platů je věcně nesprávné, ve svých důsledcích povede ke snížení bezpečnostního standardu a upozornila i na další negativní důsledky zejména v souvislosti s tím, že se jedná o veřejnoprávní vztah - služební poměr.

Náměstek ministra vnitra ing. Salivar závěrem požádal všechny přítomné, aby do 16. 10. 2009 doručili elektronicky na odbor personální ministerstva vnitra propočty variant nezbytně nutného snížení tarifů v intervalu 5 – 7 %.

V případě civilních zaměstnanců se zástupci bezpečnostních sborů většinově shodli na způsobu snížení platů zaměstnanců o 4 % prostřednictvím mimotarifních složek platu (odměny, osobní příplatek). Zástupci odborových svazů shodně konstatovali, že se snížením platů nesouhlasí. Pokud však bude schválen Poslaneckou sněmovnou PČR vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2010, pak trvají na tom, aby snížení platů bylo provedeno prostřednictvím mimotarifních složek platu. Předsedkyně OS upozornila na negativní důsledky snížení platů zaměstnanců Policie ČR a Vězeňské služby ČR. Upozornila, že situace civilních zaměstnanců obou uvedených bezpečnostních sborů je vzhledem k již nyní relativně nízké úrovni jejich nominálních platů horší než u příslušníků bezpečnostních sborů. V této souvislosti rovněž upozornila na neutěšenou situaci ve vězeňství a její dopad na pracovní podmínky civilních zaměstnanců i příslušníků tohoto bezpečnostního sboru.

Závěrem náměstek ministra vnitra ing. Salivar požádal přítomné, aby argumentaci ke svým návrhům včetně propočtu doručili na odbor personální ministerstva vnitra rovněž do 16. 10. 2009.

V rámci jednání informovali zástupci bezpečnostních sborů o personální situaci v jednotlivých bezpečnostních sborech a o možných masivních odchodech příslušníků Policie ČR a Vězeňské služby ČR v důsledku snížení služebních příjmů. Z uvedených a dalších důvodů konstatovali zástupci všech bezpečnostních sborů a odborových svazů, že ke snížení platů zaměstnanců (tedy i příslušníků) bezpečnostních sborů nemělo dojít.

K poslaneckému návrhu novely zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který byl Poslaneckou sněmovnou PČR postoupen do druhého čtení, konstatovali všichni zástupci bezpečnostních sborů, že jejich stanovisko se nemění. Rovněž zástupci odborových svazů konstatovali, že jejich stanovisko se nemění. V původním stanovisku odborové svazy shodně uvedly, že podporují komplexní novelu zákona, kterou v té době připravovalo ministerstvo vnitra jako gestor zákona. Shodné stanovisko zaujaly také jednotlivé bezpečnostní sbory. Pro úplnost uvádíme, že k tomuto účelu byla ustavena pracovní skupina složená ze zástupců bezpečnostních sborů a odborových svazů. (Za OS byli jmenováni místopředseda P. Bednář (celní správa) a Mgr. M. Kocanda (vězeňská služba) ).

Dle sdělení ministerstva vnitra odevzdaly dne 16. 10. 2009 všechny bezpečnostní sbory své propočty, a to u obou skupin zaměstnanců příslušného bezpečnostního sboru. V době uzávěrky NOS provádí ministerstvo vnitra propočty a připravuje zprávu pro ministra vnitra. Bližší informace zveřejníme v dalším čísle NOS.

4. Na jiném místě NOS zveřejňujeme Rezoluci Rady ČMKOS k  ratifikačnímu procesu Lisabonské smlouvy v České republice a plné znění Listiny základních práv EU, která je součástí Lisabonské smlouvy. Pokud vstoupí v účinnost Lisabonská smlouva bude Listina základních práv EU právně závazná. Bližší informace zveřejníme v příštím čísle NOS.


V Praze dne 20.10. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS