Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 18-19

1. Na jiném místě NOS zveřejňujeme metodickou pomůcku – vzorový návrh kolektivní smlouvy pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků a vzorový návrh kolektivní smlouvy pro organizační složky územních samosprávných celků. Na základě písemného vyžádání zašle OS elektronickou verzi obou vzorových návrhů kolektivních smluv. Písemnou žádost je potřeba zaslat na e-mail adresu: statorg@cmkos.cz. Konzultace související s obsahem návrhu kolektivní smlouvy a s jednáním o uzavření kolektivní smlouvy poskytují JUDr.R.Pospíšil, Mgr. A.Odvalil a Ing.M.Fabiánová.

ZO, které působí v organizacích které uzavírají kolektivní smlouvy ve stejném rozsahu jako v privátním sektoru ( například organizace na něž se vztahuje zákon o veřejných výzkumných institucích) mohou o vzor návrhu kolektivní smlouvy požádat přímo OS telefonicky nebo prostřednictvím e-mail adresy statorg@cmkos.cz.

Upozorňujeme že, vzorové návrhy kolektivních smluv obsahují nová ustanovení, která reagují na zákon o nemocenském pojištění, který nabývá účinnosti dne 1.1.2009 a na příslušná ustanovení zákoníku práce (zejména § 192). V textu byly učiněny další změny menšího rozsahu.

Dle sdělení státního tajemníka MPSV vydá v nejbližší době MPSV pro zaměstnavatele metodický pokyn k aplikaci nového zákona o nemocenském pojištění.

2. OS předal do Poslanecké sněmovny pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2009, který obsahuje návrh na navýšení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy (s výjimkou pedagogických zaměstnanců regionálního školství ) včetně příslušenství o 2,7 mld. Kč. V této souvislosti odkazujeme na informace předsedkyně v posledním čísle NOS. Jednání, jejímž cílem je zajistit v PS PČR pro pozměňovací návrh dostatečnou podporu, probíhají. Bližší informace zveřejníme v dalším čísle NOS.

3. OS obdržel v rámci zkráceného vnějšího připomínkového řízení k připomínkám Návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (zákon o veřejné službě). Z technických důvodů bude Stanovisko OS k návrhu věcného záměru zákona zveřejněno v dalším čísle NOS. Zájemce odkazujeme na webovou stránku OS, kde je Stanovisko OS již zveřejněno.

Dne 30.10.2008 proběhlo vyrovnání zásadních připomínek. Až na několik výjimek nebyly zásadní připomínky OS předkladatelem – ministerstvem vnitra akceptovány. Z průběhu připomínkového řízení je zřejmé, že zásadní připomínky OS sdílí ve svých stanoviscích značná část připomínkových míst. Vzhledem k tomu, že zásadní připomínky OS nebyly předkladatelem akceptovány budou předloženy vládě jako rozpor. Obdobně jako u ostatních připomínkových míst, které sdílely s OS stejné stanovisko k předloženému návrhu věcného záměru zákona.

Návrh věcného záměru zákona měl být ministerstvem vnitra předložen vládě k projednání 31.10.2008. Předpokládá se, že vláda návrh projedná v průběhu listopadu. Předložení návrhu paragrafovaného znění zákona vládě k projednání se předpokládá do konce tohoto roku. Zákon by měl nabýt účinnost od 1.7.2009. Na základě požadavku řady připomínkových míst navrhne předkladatel vládě změnu v účinnosti zákona a pravděpodobně i změnu termínu předložení návrhu paragrafovaného znění zákona.

Bližší informace k návrhu věcného záměru zákona zveřejníme v příštím čísle NOS, neboť v době uzávěrky NOS neměl OS k dispozici návrh věcného záměru zákona ve znění předloženém vládě.

Žádáme všechny zaměstnance veřejné správy, aby věnovali zvýšenou pozornost všem informacím vztahujícím se k připravovanému návrhu zákona o úřednících veřejné správy, neboť se jedná o závažnou právní úpravu právního postavení úředníků veřejné správy.

4. Upozorňujeme všechny zaměstnance daňové a celní správy, že dne 3.11.2008 vláda projednala a schválila materiál „Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů („Projekt JIM“). Plné znění materiálu bude zveřejněno v příštím čísle NOS. Zájemce odkazujeme na webovou stránku OS, kde je již materiál včetně předkládací zprávy zveřejněn.


V Praze dne 4.11. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS