Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 17 - 18

1. Jak jsme již informovali v předchozím NOS č. 16 ministr práce a sociálních věcí požádal odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy, aby předložily k návrhu změny zákoníku práce své stanovisko, které bude předloženo předsedovi vlády. Stanovisko, které se obsahově nelišilo od stanoviska, které jsme již zveřejnili, bylo předáno dne 6. 10. 2010 ministerstvu práce a sociálních věcí a jeho prostřednictvím ministru práce a sociálních věcí. Dne 7. 10. 2010 se uskutečnilo další jednání na pracovní (expertní) úrovni. Jednání bylo svoláno z důvodu pokračování diskuse nad navrženou změnou § 123 odst. 5 a odst. 6 písm. f) zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že zástupci odborů trvali na svých původních stanoviscích k návrhu změny § 123 odst. 5 a odst. 6 písm. f zákoníku práce, bylo závěrem konstatováno, že další jednání na expertní (pracovní) úrovni k této problematice je bezpředmětné. Zápis z jednání dne 7. 10. 2010 zveřejňujeme na jiném místě.

2. Dne 12. 10. 2010 se uskutečnilo jednání zástupců odborů s předsedou vlády za účasti ministra práce a sociálních věcí. Předseda vlády byl seznámen se závěry jednání na pracovní (expertní) úrovni dne 7. 10. 2010. Během jednání nedošlo k žádnému posunu ve stanovisku zástupců vlády. Předseda vlády sdělil zástupcům odborů, že do dvou týdnů svolá jednání ekonomických ministrů k návrhu na změnu zákoníku práce. Poté by mělo dojít k dalšímu jednání zástupců odborů s předsedou vlády za účasti ministra práce a sociálních věcí. Na dotaz ze strany odborů, jak chce předseda vlády ovlivnit případnou změnu původního návrhu změny zákoníku práce, když vláda již předložila Návrh změny zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s úspornými opatřeními vlády v působnosti MPSV ČR, včetně doporučení, aby návrh zákona byl projednán a přijat Poslaneckou sněmovnou PČR již v prvním čtení (bez možnosti projednání ve výborech PS PČR), předseda vlády konstatoval, že nesouhlas dvou poslaneckých klubů může zabránit projednání návrhu v prvém čtení.

Pro úplnost uvádíme, že jednání s předsedou vlády předcházelo dne 11. 10. 2010 interní jednání zástupců odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy, které mimo jiné vyhodnotilo celkovou situaci dosavadních jednání a rozhodlo o vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti, neboť jednání jak na pracovní (expertní) úrovni tak i s předsedou vlády nevedou k žádným pro odbory přijatelným závěrům. O této situaci informoval předsedu vlády dne 12. 10. 2010 předseda ČMKOS J.Zavadil.

3. Dne 13. 10. 2010 předložila předsedkyně OS předsednictvu Výboru odborového svazu (dále PVOS) návrh na schválení vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti s účinností od 13. 10. 2010.

PVOS přijal téhož dne usnesení, citujeme: Usnesení PVOS - Schvalování per rollam: I. bere na vědomí Průvodní dopis informující o důvodech vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti s účinností od 13. 10. 2010; II. schvaluje Vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti s účinnosti od 13. 10. 2010; III. Ukládá předsedkyni OS SOO Informovat o vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti s účinností od 13. 10. 2010 ZO a MO sdružené v OS SOO. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Informaci o vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti, která obsahuje v plném znění informace obsažené v průvodním dopisu členům PVOS, zveřejňujeme na jiném místě NOS. Pro úplnost uvádíme, že přílohou průvodního dopisu byl Zápis z jednání dne 7. 10. 2010, který zveřejňujeme na jiném místě. Členové PVOS byli průběžně informování o obsahu a závěrech všech dosavadních jednání, jak vyplývá také ze zápisů a stanovisek PVOS.

4. Dne 13. 10. 2010 uspořádaly odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy tiskový brífink, na němž seznámily zástupce médií z důvody, které vedly k vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti. Zásadní vyjádření předsedů odborových svazů včetně předsedkyně OS byla médii převzata a zveřejněna.

5. OS obdržel prostřednictvím ČMKOS k připomínkám návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ukončení vnějšího připomínkového řízení bylo předkladatelem (MPSV) stanoveno na 26. 10. 2010. V současné době OS připravuje stanovisko k návrhu zákona. S předloženým návrhem zákona nelze ze zásadních věcných důvodů souhlasit. Stanovisko OS se připravuje.

Současně s probíhajícím vnějším připomínkovým řízením k návrhu zákona byl do návrhu programu 7. schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena 26. 10. 2010, zařazen Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2.  Návrh skupiny poslanců je obsahově identický s vládním návrhem, který je předložen do vnějšího připomínkového řízení, které dosud nebylo ukončeno. Poslanecký návrh by měl být projednán a přijat ve zkráceném projednávání tj. v prvém čtení  (§ 90 odst. 2). Pokud by se nepodařilo zabránit projednávání poslaneckého návrhu podle § 90 odst. 2, znamenalo by to, že další legislativní proces související s projednáváním vládního návrhu bude bezpředmětný. S uvedeným postupem, kdy přednostně předkládá návrh zákona skupina poslanců a později se v řádném legislativním procesu projednává vládní návrh stejného zákona, nelze souhlasit. V této věci jedná předsedkyně OS s poslanci PS PČR.

6. V souvislosti s přípravou VI. sjezdu OS, který se uskuteční v březnu 2011 předkládá Výbor odborového svazu (VOS) k připomínkám členské základně OS návrh změn Stanov Odborového svazu státních orgánů a organizací. Připomínky a návrhy změn a doplňků k předloženému návrhu lze zasílat do 9. 2. 2011 přímo sekretariátu OS a to elektronicky, faxem nebo poštou. Návrh změn Stanov OS státních orgánů a organizací naleznete na jiném místě NOS.
V Praze dne 16. 10. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS