Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 17

1. Jak je všeobecně známo schválila vláda dne 22.9.2008 návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009 a postoupila návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání a schválení. První čtení návrhu zákona se uskuteční na schůzi PS PČR, která začíná dne 21.10.2008. I přes řadu jednání se nepodařilo dosáhnout změny v původním návrhu zákona o státním rozpočtu tzn. nepodařilo se prosadit navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců, s výjimkou pedagogických pracovníků regionálního školství, o 2,6 mld. Kč (včetně odvodů). Znamená to, že platí informace o návrhu státního rozpočtu na rok 2009 - část platy, která byla zveřejněna v bodu 4. informací předsedkyně v předchozím NOS č.15-16.

V současné době připravuje OS pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu. V pozměňovacím návrhu se navrhuje zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců, s výjimkou pedagogických pracovníků regionálního školství, o 2, 7 mld. Kč (zpřesněno po konzultaci s MF ČR) z toho 2 mld.Kč na platy a 700 mil. Kč odvody na sociální a zdravotní pojištění. Jedná se o navýšení v návrhu státního rozpočtu navrhovaného objemu prostředků na platy (1,5%) o dalších 2,5%. Navýšení celkového objemu prostředků na platy zaměstnanců, s výjimkou pedagogických pracovníků regionálního školství, by tak činilo 4%. Tím by byla alespoň pokryta předpokládaná míra inflace v roce 2009, případně zajištěn mírný růst reálných platů, pokud bude inflace nižší než 4%. Pozměňovací návrh bude předán do PS PČR do 21.10.2008. Další informace zveřejníme v některém z dalších čísel NOS.

Pro úplnost uvádíme, že souběžně s přípravou pozměňovacího návrhu probíhají, případně se již uskutečnily, jednání předsedkyně OS s některými členy vlády a poslanci PS PČR.

OS doporučuje všem ZO OS působícím v organizacích zřízených územními samosprávnými celky a v organizacích majících podle příslušného zákona statut veřejné výzkumné instituce (VVI), aby se snažily dohodnout nárůst objemu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2009 o 4%. Jedná se o analogické navýšení prostředků na platy jaké je navrhováno pro zaměstnance veřejných služeb a správy, vyjma pedagogických pracovníků regionálního školství, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

2. OS obdržel v rámci připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009. Navrhovanou právní úpravou se realizuje zmocnění k vydání nařízení vlády obsažené v § 115 zákona č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění. Návrh ponechává úroveň obou stupnic základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2008 na úrovni roku 2008. To znamená, že tarifní stupnice nebudou, dle návrhu, valorizovány. Důvod, dle předkladatele, spočívá v navýšení objemu mzdových prostředků pro rok 2009 pouze o 1,5%. V době uzávěrky NOS není ještě k dispozici stanovisko OS. OS však bude ve svém stanovisku doporučovat předkladateli, aby vyčkal s předložením návrhu vládě až do doby, kdy bude zřejmé jakým způsobem bylo naloženo PS PČR s pozměňovacím návrhem předloženým OS, o němž informujeme výše.

3. Dle sdělení ministerstva vnitra připravuje ministerstvo návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace sdělíme poté, co OS obdrží návrh nařízení vlády do meziresortního připomínkového řízení.

4. Na jiném místě NOS a na webové stránce OS zveřejňujeme Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o daních z příjmu. Doporučujeme věnovat stanovisku náležitou pozornost zejména z důvodů, že navrhované změny mají zásadní dopady na občany a zejména na zaměstnance včetně příslušníků bezpečnostních sborů a Armády ČR. Připomínky OS včetně těch, které se vztahují k příslušníkům bezpečnostních sborů byly začleněny do stanoviska ČMKOS, neboť OS nebyl v tomto případě samostatným připomínkovým místem.O výsledcích připomínkového řízení přineseme informace prostřednictvím NOS a webové stránky.

5. Upozorňujeme všechny ZO, že v dalším čísle NOS (dvojčíslí NOS 18-19) bude zveřejněna metodická pomůcka - vzor návrhu kolektivní smlouvy složky územních samosprávných celků a vzor návrhu kolektivní smlouvy pro organizační složky státu a příspěvkové organizace. Na základě požadavku ZO lze příslušný vzorový návrh kolektivní smlouvy již nyní zaslat elektronicky. Případné žádosti je zapotřebí zaslat výhradně na e-mail adresu: statorg@cmkos.cz .


V Praze dne 11.10. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS