Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 16-17

1. Jak jsme avizovali v předchozích informacích předsedkyně, uskutečnilo se dne 17.9. 2009 plenární zasedání RHSD (tripartita). Předmětem jednání byl mimo jiné také návrh státního rozpočtu na rok 2010. Ve verzi předložené plenárnímu zasedání (schodek 230 mld. Kč) bylo předpokládáno zmrazení mezd zaměstnanců veřejných služeb a správy, jak jsme již podrobněji uvedli v předchozím čísle NOS.

V rámci úsporného balíčku navrhl ministr financí snížení platů veřejných zaměstnanců (zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu tj. i zaměstnanců regionálního školství) pro rok 2010 o 4%. Tuto zásadní informaci oznámil sociálním partnerům ministr financí na uvedeném plenárním zasedání RHSD (tripartita). S návrhem vyslovily odbory přímo na jednání zásadní nesouhlas. Předsedkyně OS, která se jednání zúčastnila, přednesla všechny zásadní argumenty proti snížení platů. Zásadní nesouhlasné stanovisko za stranu odborů přednesli předseda ČMKOS a předsedkyně OS také na ranním zasedání rozšířeného předsednictva RHSD dne 21.9.2009. Předmětem jednání byl definitivní návrh úsporného “krizového” balíčku ministra financí Janoty, který ve formě vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 následně tentýž den, projednala vláda ČR a poté předložila k projednání Poslanecké sněmovně PČR.

Poslanecká sněmovna PČR projednávala vládní návrh zákona dne 24.9.2009. Dne 25.9.2009 Poslanecká sněmovna PČR se změnami přijatými Poslaneckou sněmovnou návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, schválila a tentýž den návrh zákona postoupila Senátu PČR. Senát PĆR návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou schválil dne 5.10.2009.

Součástí úsporného balíčku bylo i snížení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy, jehož realizace nevyžadovala změnu příslušných zákonů, na rozdíl od ostatních opatření, které změnu zákonů vyžadovaly. Proto snížení platů nebylo zahrnuto do uvedeného návrhu zákona. Z tohoto důvodu bylo Poslaneckou sněmovnou, současně se schválením návrhu zákona, přijato doprovodné usnesení, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby nesnižovala platy veřejných zaměstnanců v návrhu státního rozpočtu na rok 2010. Doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny, které zveřejňujeme na jiném místě NOS, není pro vládu závazné. Vláda doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 nezohlednila a dne 29.9.2009 vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010 schválila a postoupila Poslanecké sněmovně PČR.

Dne 22.9.2009 došlo k již dříve dohodnutému jednání předsedkyně OS s předsedou vlády. Jediným bodem jednání, které trvalo více než hodinu, bylo vládou navrhované snížení platů ve výši 4%, jeho dopady na výši průměrných nominálních platů jednotlivých skupin zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, včetně dopadů restrikce funkčních míst a s tím související restrikce mzdových prostředků a případné další negativní dopady na úroveň nominálních platů těchto zaměstnanců z jiných důvodů. Ze strany předsedkyně OS bylo rovněž poukázáno na nízkou efektivitu úsporného opatřením, a to s ohledem na příjmovou stránku státního rozpočtu. Bylo konstatováno, že se jedná v podstatě o ekonomicky kontraproduktivní opatření, které ve svých důsledcích povede ke snížení spotřeby a tudíž ke snížení příjmu DPH. Sníží se rovněž příjmy daně z příjmu fyzických osob a odvody na sociální a zdravotní pojištění. V souvislosti s restrikci funkčních míst, z nichž minimálně třetina je obsazena, bylo upozorněno také na možné negativní dopady do některých výdajových části státního rozpočtu (dávky v nezaměstnanosti, výdaje na důchody). Bylo rovněž poukázáno na přetrvávající nekoncepčnost v personální i mzdové politice a tudíž o nesystémové, v podstatě ad hoc rozhodování, které bude mít dlouhodobé dopady, a to nejen na úroveň průměrných nominálních platů zaměstnanců veřejných služeb a správy. Bylo opakovaně zdůrazněno, že odborové svazy s navrhovaným snížením platů zásadně nesouhlasí.

Po vzájemné debatě došlo k dohodě, že předseda vlády svolá ministry těch resortů, kde lze předpokládat významné negativní dopady snížení platů. Jednalo se především o resort vnitra, spravedlnosti, školství , práce a sociálních věcí a zemědělství. K jednání měl být přizván také ministr financí. Závěry jednání by měla projednat porada ekonomických ministrů a následně vláda.

Předseda vlády byl závěrem upozorněn, že odbory jednají také s jednotlivými parlamentními politickými stranami, neboť v zájmu zaměstnanců, které zastupují je, aby ke snížení platů nedošlo.

Na základě jednání tripartity a jednání předsedkyně OS s předsedou vlády přijaly odborové svazy zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy (OS ROPO) stanovisko, které zveřejňujeme na jiném místě NOS. Stanovisko OS ROPO bylo postoupeno jednotlivým poslaneckým klubům PČR a médiím.

Realizací dohody, o níž se zmiňujeme výše, pověřil předseda vlády ministra práce a sociálních věcí. Na jednání, které se uskutečnilo 2.10.2009, byli pozváni ministři vnitra, zdravotnictví, školství,obrany, spravedlnosti a financí. Jednání vedl ministr práce a sociálních věcí. Jednání se zúčastnila ministryně zdravotnictví, ostatní ministři byli zastoupeni svými náměstky s výjimkou ministerstva vnitra, kde byly zastoupeny také oba bezpečnostní sbory. Jednání se zúčastnila také předsedkyně OS.

Vzhledem k tomu, že k jednání došlo až po schválení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 bylo jednání ze strany zástupců jednotlivých resortů soustředěno spíše na řešení dopadů snížení objemu prostředků na platy do oblasti platové politiky ve smyslu Usnesení vlády ze dne 29.září 2009 č. 1232 k novému návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 a k novým návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2011 a 2012 a střednědobých výdajových rámců na léta 2011 a 2012.

Uvedeným Usnesením vlády byly mimo jiné schváleny objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedené práce snížené o 4% proti objemům schváleným usnesením vlády ze dne 9.září 2009 č.1175 a bylo uloženo, citujeme “ministrům práce a sociálních věcí a vnitra posoudit dopady snížení objemu prostředků na platy do oblasti platové politiky a na základě provedené analýzy předložit vládě do 31. října 2009 návrh řešení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě a službách, vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů pro rok 2010.”

Většina zúčastněných resortů požadovala, aby snížení platů bylo provedeno na úkor snížení tarifních platů, to znamená, aby byly sníženy stupnice platových tarifů a nikoliv mimotarifní složky platu. S tímto řešením odbory zásadně nesouhlasí, jak ve svém vystoupení uvedla předsedkyně OS.

Závěry jednání budou předloženy poradě ekonomickým ministrů, která se uskuteční v týdnu od 5.10.2010 a v následujícím týdnu vládě.

Na základě uvedeného jednání se předsedkyně OS obrátila na předsedu vlády se žádostí o jednání. Termín jednání nebyl dosud stanoven. V nejbližších dnech bude postupně probíhat také jednání předsedkyně OS s jednotlivými resorty, jejichž zaměstnance OS zastupuje, a to v souvislosti s výše uvedeným Usnesením vlády č.1232 ze dne 29.9.2009. Současně předsedkyně OS jedná také s předsedou rozpočtového výboru a s dalšími poslanci s cílem dosáhnout změny v návrhu mzdové části návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Bližší informace o jednáních a o dalším postupu OS zveřejníme v dalším čísle NOS.

2. Dne 13.10.2009 se po vzájemné dohodě uskuteční jednání zástupců bezpečnostních sborů a zástupců odborových svazů zastupujících příslušníky bezpečnostních sborů. Jednání svolává ministerstvo vnitra jako gestor zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.Předmětem jednání bude dopad snížení objemu prostředků na platy příslušníků bezpečnostních sborů a způsob řešení. Bližší informace o obsahu a závěrech jednání zveřejníme v dalším čísle NOS.

3. Vývoj mezd v I. pololetí 2009 podle zveřejněných údajů ČSÚ:

Průměrná měsíční mzda na fyzické osoby v ČR dosáhla v 1. pololetí 2009 částky 23 285 Kč, což je o 2,4% více než ve srovnatelném období předchozího roku. Podle nové metodiky výpočtu průměrných mezd, na základě které se upřednostňují údaje za přepočtené počty zaměstnanců, dosáhla výše průměrné nominální mzdy výše 22 605 Kč. V meziročním srovnání činil přírůstek 596 Kč, tj. 2,7%. Při růstu spotřebitelských cen za uvedené období o 1,8 % však vzrostla reálná mzda pouze o 0,9%. V důsledku ekonomické krize se meziroční přírůstek mezd zpomaluje především v podnikatelské sféře. Řada průmyslových odvětví se v 1. pololetí letošního roku vyznačovala velice nízkým mzdovým růstem a v některých případech i poklesem nominálních mezd.

V podnikatelské sféře se průměrná nominální mzda na přepočtené zaměstnance zvýšila o 2,4% (521 Kč) a dosáhla výše 22 522 Kč, reálná mzda vzrostla o 0,6%. V nepodnikatelské sféře se růst platů zvýšil o 4,2% (936 Kč), reálný plat vzrostl o 2,4%.

Nejvyšší průměrné mzdy v absolutní hodnotě byly za uvedené období dosaženy především v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, dále v informačních a komunikačních činnostech a v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla. Nominálně i reálně naopak poklesly průměrné mzdy v odvětví těžby a dobývání nerostných surovin a v organizacích zařazených do tzv. “ostatních činností”.

V nepodnikatelské sféře byla zaznamenána nejvyšší dynamika růstu průměrného platu ve zdravotnictví, a to o 7,2%, dále v odvětví vzdělávání, kde se zvýšil průměrný plat o 5,0% na částku 21 739 Kč. Ve veřejné správě došlo k nárůstu průměrného platu o 3,3% s tím, že dosáhl průměrné výše 25 738 Kč. V reálné hodnotě došlo k růstu o 1,5%.
V Praze dne 5.10. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS