Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 14

1. Ministr financí předložil v minulých dnech vládě návrh výdajového rámce státního rozpočtu na rok 2009. Z návrhu vyplývá, a potvrzují to i veřejná vyjádření ministra financí, že návrh předpokládá i v roce 2009 nárůst objemu prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, s výjimkou učitelů, pouze ve výši 1,5%. Na reálné nebezpečí opakování roku 2008 také v roce 2009, a s tím spojené negativní dopady na úroveň platů zaměstnanců veřejných služeb a správy, jsme opakovaně upozorňovali již v předchozích číslech NOS, naposledy v NOS č.13.

K námi avizovanému jednání s předsedou vlády doposud nedošlo. V současné době se připravují jednání předsedkyně OS s jednotlivými členy vlády a s představiteli parlamentních politických stran. Další postup zástupců odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy bude rozhodnut až po jednání s předsedou vlády.

Upozornění: S ohledem na to, že většina jednání vztahujících se k návrhu mzdové části státního rozpočtu na rok 2009 bude probíhat v letních měsících, tedy v období, kdy nevychází NOS, budou všechny podstatné informace průběžně zveřejňovány na webové stránce OS.

2. V době uzávěrky NOS neměl odborový svaz ještě k dispozici návrh zákona o Policii ČR ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Totéž platí i o návrhu zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR. Z uvedeného důvodu proto blíže neinformujeme o přijatých, ale i nepřijatých změnách, které OS navrhoval. Bližší informace zveřejníme později, v souvislosti s projednáváním návrhů zákonů v Senátu PČR. OS. Předsedkyně OS se zúčastní projednávání návrhů obou zákonů v Senátu PČR. Je nanejvýš pravděpodobné, že návrhy obou zákonů budou vráceny Senátem Poslanecké sněmovně k projednání. Doporučujeme proto sledovat webovou stránku OS.

3. Na jiném místě zveřejňujeme Stanovisko OS k návrhu části IV. Institucionální reforma materiálu ministerstva financí Reforma daňového systému 2010, který byl do 30.6.2008 předložen k veřejné diskusi. Stanovisko OS bylo zasláno ministerstvu financí a náměstku ministra financí P.Chrenkovi. OS věnoval pozornost pouze části IV. Institucionální reforma, i když neméně důležitá je také část týkající se základních tezí a principů nového zákona o daních z příjmu. OS nedisponuje příslušnými odborníky, proto se k této části materiálu samostatně nevyjádřil, a ponechal vypracování stanoviska k této části ČMKOS. Do stanoviska ČMKOS bylo zahrnuto Stanovisko OS. Vzhledem k závažnosti a obsáhlosti Stanoviska ČMKOS zveřejníme plné znění Stanoviska ČMKOS v dalším čísle NOS. Plné znění Stanoviska ČMKOS lze již nyní nalézt na webové stránce OS.

OS stejně jako ministerstvo financí dosud neobdržel finální zprávu Světové banky týkající se integrace daňové a celní správy a integrace výběru daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění.
V Praze dne 30.6. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS