Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 14

1. Jak jsme již informovali v NOS č.13 a na webové stránce OS vláda dne 22.6.2009 projednala a schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2009 Sb. a je účinné od 1.7.2009. Bližší informace k obsahu nařízení vlády byly zveřejněny v informacích předsedkyně v NOS č.13. Tamtéž bylo zveřejněno také Stanovisko OS k návrhu nařízení vlády, na které v této souvislosti odkazujeme. Vzhledem k tomu, že vláda schválila původní návrh nařízení vlády, aniž by vzala v úvahu argumentaci obsaženou ve Stanovisku OS, konstatovalo předsednictvo Výboru odborového svazu dne 25.6.2009, že na svém Stanovisku OS trvá a uložilo předsedkyni OS, aby se Stanoviskem OS seznámila předsedu vlády a požádala jeho prostřednictvím vládu ČR o odstranění diskriminace v odměňování zaměstnanců, zařazených v organizacích vymezených v §303 zákoníku práce, k níž došlo přijetím nařízení vlády č. 201/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.564/ 2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Předsedkyně OS se v této věci obrátila na předsedu vlády ČR s písemnou žádostí, k níž přiložila původní Stanovisko OS. Písemná žádost včetně přílohy byla předsedkyní OS předsedovi vlády osobně předána 31.7.2009. Text žádosti zveřejňujeme na jiném místě NOS a na webové stránce. Téhož dne se uskutečnilo jednání předsedkyně OS s předsedou vlády, které se původně mělo týkat uvedené žádosti a problematiky související s navrhovanými restrikcemi v připravovaném návrhu státního rozpočtu na rok 2010. Vzhledem k omezeným časovým možnostem předsedy vlády a k závažnosti dopadů některých navrhovaných restrikcí v připravovaném návrhu státního rozpočtu nebyl obsah žádosti projednán s tím, že bude předmětem dalšího jednání, k němuž by mělo dojít počátkem září.

2. Předsedkyně OS průběžně jedná s jednotlivými správci kapitol, jejichž zaměstnance OS zastupuje, s cílem pokud možno eliminovat negativní dopady restriktivních opatření (v oblasti mzdových a provozních výdajů) na zaměstnance. Jedná se především o udržení úrovně průměrných nominálních platů v roce 2010 alespoň na úrovni roku 2009 a pro zajištění výkonu činností odpovídající úrovně zaměstnanosti.

V některých případech požaduje OS snížení míry restrikcí. Jedná se především o resort ministerstva vnitra, spravedlnosti a celní správu. O dopadech navrhovaných restrikcí v uvedených oblastech jednala předsedkyně OS s ministrem financí 16.7.2009 a následně 31.7.2009 s předsedou vlády. Jedná se především o restrikce provozních výdajů a v případě resortu spravedlnosti také o restrikci funkčních míst.

Pokud nebudou restrikce v uvedených oblastech a resortech sníženy dojde u zaměstnanců bezpečnostních sborů a justice k poklesu průměrných nominálních platů, k poklesu bezpečnostního standardu v zemi a k omezení výkonů některých, zejména kontrolních činností stanovených zákony z důvodu nedostatku finančních prostředků na krytí nákladů souvisejících se zajištěním stávajícího bezpečnostního standardu a dosud zajišťovaných činností (v tomto případě se jedná zejména o celní správu). V případě resortu spravedlnosti lze za kritickou označit situaci ve vězeňství, kde, vzhledem k obecně známé situaci, nelze připustit restrikce funkčních míst ani provozních výdajů. O mnoho lepší není ani situace v justici. I zde není možná navrhovaná restrikce funkčních míst a provozních výdajů, neboť by ve svých důsledcích vedla k omezení dosavadní výkonnosti soudů a státních zastupitelství.

V tomto smyslu jednala předsedkyně OS s předsedou vlády. Předseda vlády byl na situaci upozorněn a požádán, aby uvedeným problémům a resortům či oblastem věnoval zvýšenou pozornost a jednal s příslušnými ministry za účasti ministra financí. Vzhledem k závažnosti problematiky navrhl předseda vlády předsedkyni OS, aby se další jednání uskutečnilo počátkem září, kdy by již měla být k dispozici konkrétní verze návrhu státního rozpočtu. Podle informací, které má OS k dispozici bude první verzi návrhu státního rozpočtu vláda projednávat 10.9.2009. Jednání s předsedou vlády lze předpokládat po tomto datu.

Předseda vlády byl rovněž upozorněn, že problémy s finančním zabezpečením činností v roce 2010 mají i jiné resorty a konkrétní instituce. Jako příklad konkrétních institucí byl uveden Český hydrometeorologický ústav a Česká geologická služba, kde by nedostatečné finanční zabezpečení mělo fatální důsledky jak pro stát, tak i pro občany (ochrana majetku, zdraví a životů v případě Českého hydrometeorologického ústavu). Přitom u obou institucí jde z hlediska státního rozpočtu o zanedbatelné finanční položky v řádu několika desítek milionů Kč. V této věci bude v nejbližších dnech jednat předsedkyně OS s ministrem životního prostředí.

Jak jsme již výše uvedli předsedkyně OS dále jedná s jednotlivými resorty, jejichž zaměstnance OS zastupuje (proto se zde nezmiňujeme například o resortu školství respektive o dopadech ministerstvem financí navrhovaných restrikcí na platy učitelů, kde je situace stejně kritická jako u námi uvedených resortů). Vzhledem k tomu, že situace jednotlivých resortů jsou rozdílné a stále jednají jak správci kapitol, tak odborový svaz nezveřejňujeme, s výjimkou výše uvedeného, žádné bližší informace o dopadu navrhovaných restrikcí na platy zaměstnanců i na celkovou zaměstnanost v jednotlivých resortech. Z informací, které má OS k dispozici, je zřejmé, že v obtížné situaci jsou i další resorty.Závěry jednání předsedkyně OS proto budou zveřejněny až budou známy konečné návrhy rozpočtových kapitol.

3. Dne 17.9.2009 se uskuteční, na základě požadavku sociálních partnerů (odborů a zaměstnavatelů), plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita). Předmětem jednání bude: 1. Aktuální informace o stavu ekonomiky ČR - podkladové materiály připravují vláda ČR a samostatně sociální partneři; 2. Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010. Informace z jednání zveřejníme v NOS a na webové stránce OS.

Návrh verze státního rozpočtu na rok 2010 obdrží sociální partneři po 10.9.2009. Definitivní návrh státního rozpočtu na rok 2010 bude ministerstvem financí zpracován a vládě předložen po 20.9.2009. V současné době připravuje ČMKOS jako sociální partner vlastní informace o stavu ekonomiky v ČR, které budou zveřejněny v NOS a na webové stránce OS.

4. OS obdržel dne 25.8.2009 k připomínkám návrh nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě. Termín ukončení připomínkového řízení byl předkladatelem MPSV stanoven na 17.9.2009.

Ze stávajících právních předpisů vyplývá, že zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd stanoví podle § 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vláda nařízením. Na základě ustanovení §394 odst. 1 písm. d) zákoníku práce se do doby vydání nového nařízení vlády postupuje podle nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, vydaného podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výjimku tvoří povolání “všeobecná zdravotní sestra a porodní asistentka”, kde byly na základě politického rozhodnutí vlády zařazeny příklady prací do vyšších platových tříd, a to s účinností již od 1.7.2009. Vzhledem k tomu, že v té době ještě nebyl zcela připraven návrh nového nařízení vlády, vláda proto přijala nařízení vlády identické s dřívějším nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, vydaného podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, pouze se změnami v povolání 2.19.6 Všeobecná sestra, porodní asistentka. Nařízení vlády bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2009 Sb. a nabylo účinnosti 1.7.2009.

Nyní předložený návrh nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, připravovaný téměř dva roky, se vydává k provedení § 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení, jak jsme již výše uvedli, stanoví vláda nařízením zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd v souladu s charakteristikami platových tříd (příloha k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce) odstupňovanými podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.

Z předkládací zprávy vyplývá, že, citujeme: “Vzhledem k tomu, že aktuální potřeba formálních a věcných změn se dotýká téměř všech části katalogu prací, nelze jeho úpravu provést formou novelizace platného nařízení (č. 137/2009 Sb.). Navrhuje se proto současně platné nařízení vlády zrušit, jak předpokládal původní záměr, a vydat nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, zcela nové. Jiný způsob právní úpravy není v dané situaci možný.

Navržené změny proti dřívějšímu znění katalogu prací reagují na odlišný způsob provádění některých prací a zpravidla souvisejí se změnami prováděnými ve veřejných službách a správě v širších souvislostech, například s elektronizací veřejné správy, novými pracemi prováděnými v dopravně správních agendách, v oblasti občanských a cestovních dokladů, živnostenského podnikání, čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, ve zdůraznění projektového řízení, ve zvýšené odpovědnosti zaměstnavatelů v zaměstnanecké agendě a v jiných oblastech.

Navržené změny souvisejí i se zvyšováním kvalifikační náročnosti prací. Nejmarkantněji se tento faktor projevil v oblasti stavebního řádu a územního plánu a v celé oblasti zdravotnických povolání.

Další velká skupina změn proti dřívějšímu stavu spočívá ve zvýšení přehlednosti a právní určitosti předpisu. Z těchto důvodů se povolání, kterým se dříve stanovilo zařazení všech správních a samosprávných činností do platových tříd, rozděluje do samostatných povolání pro jednotlivé specifické oblasti státní správy a samosprávy s vlastním číselným označením. Ze stejných důvodů se například vyčlenilo z povolání kontrolora povolání interního auditora a z analytika-diagnostika odborný pracovník v laboratorních metodách.

Poslední velkou skupinou změn je formální přizpůsobení změnám vyplývajícím z aktuálních právních úprav jednotlivých oblastí veřejných služeb a správy. Z katalogu prací se také vyčleňuje část, kterou se stanovilo zařazení prací vykonávaných vojáky.

Zařazení prací do platových tříd, u kterých nedošlo ke změně podmínek jejich výkonu, se proti původnímu stavu nemění.”

Navržená účinnost nového katalogu prací ve veřejných službách a správě se předpokládá k 1. lednu 2010 s tím, že k témuž datu se navrhuje zrušit nařízení vlády č.137/2009 Sb.

Podstatné rovněž je, že případné finanční nároky vyplývající z vyššího zařazení zaměstnanců do platových tříd musí být zabezpečeny v rámci limitů prostředků na platy jednotlivých resortů a organizací, žádné vyšší nároky vůči státnímu rozpočtu nelze z tohoto důvodu uplatňovat.

OS se v zastoupení ing. Fabiánové zúčastnil všech jednání meziresortní Pracovní skupiny pro hodnocení prací a tvorbu katalogu prací a měl tak možnost uplatnit své připomínky již v průběhu přípravy návrhu nařízení vlády. I přesto byl návrh nařízení vlády zaslán k připomínkám také předsedům sekcí odborového svazu. Návrh nařízení vlády bude předmětem jednání P-VOS dne 10.9.2009. Stanovisko OS bude zveřejněno v některém z dalších čísel NOS a na webové stránce OS.

Případným zájemcům můžeme na vyžádání zaslat elektronickou verzi návrhu nařízení vlády. Žádosti zasílejte na e-mail adresu:
statorg@cmkos.cz

5. V průběhu měsíců června a července probíhalo vyrovnání zásadních připomínek k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci opakovaného projednávání zásadních připomínek trval OS i ČMKOS na své zásadní připomínce k nově navrženému §13a, který upravuje kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu. Po všech peripetiích jednání obdržel dne 26.8.2009 OS i ČMKOS k vyjádření pracovní verzi § 13a včetně přechodného ustanovení zpracovanou předkladatelem (MMR). S předloženým zněním pracovní verze § 13a včetně znění přechodného ustanovení vyslovil OS souhlas, neboť bylo zásadním připomínkám OS předkladatelem vyhověno. Plné znění pracovní verze § 13a včetně přechodného ustanovení pro informaci zveřejňujeme níže.

Zveřejňujeme plné znění pracovní verze § 13a a přechodného ustanovení předložené ministerstvem pro místní rozvoj dne 26.8.2009 k vyjádření těm připomínkovým místům, které měly zásadní připomínky k původnímu návrhu MMR:

Ҥ 13a

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu

(1) Obecný stavební úřad uvedený v § 13 odst. 1 písm. a) vykonává svou činnost svými zaměstnanci splňujícími kvalifikační předpoklady. Obecné stavební úřady uvedené v § 13 odst. 1 písm. b) až g) vykonávají svou činnost úředníky podle zvláštního právního předpisu splňujícími kvalifikační předpoklady.

(2) Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti obecného stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu splňuje zaměstnanec ministerstva nebo úředník podle zvláštního právního předpisu, který splňuje kvalifikační požadavky vzdělání podle tohoto zákona.

(3) Kvalifikačním požadavkem vzdělání podle tohoto zákona je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru.

(4) Ustanovení o zvláštní odborné způsobilosti úředníků podle zvláštního právního předpisu17) nejsou dotčena.”.

Čl. II

Přechodná ustanovení

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu uvedeném v § 13 odst. 1 písm. a) na úseku územního rozhodování a stavebního řádu podle tohoto zákona splňuje ten, kdo tuto činnost vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Kvalifikační požadavky splňuje úředník obecného stavebního úřadu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. b) až g), který činnost vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu 17) nebo je získá do 18 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Kvalifikační požadavky splňuje také fyzická osoba, která má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.V Praze dne 29.8. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS