Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 12

1. Upozorňujeme, že dnem 1. 6. 2009 nabývají účinnosti nařízení vlády č. 130/2009 Sb. ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a nařízení vlády č. 125/2009 Sb. ze dne 4. května 2009, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009. Obě nařízení vlády již byla zveřejněna v NOS č.10-11 a na webové stránce OS ještě bez uvedení čísla, pod kterými byla později publikována ve Sbírce zákonů.

2. Jak jsme již informovali v NOS č. 10-11 dne 6.5. 2009, vláda v demisi na svém posledním zasedání schválila v pořadí další návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Uvedené nařízení vlády již bylo publikováno ve Sbírce zákonů, a to pod číslem 133/2009 Sb.. Nabude účinnosti 1. 7. 2009.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zavádí nový zvláštní příplatek pro všechny zdravotnické pracovníky ve zdravotnických zařízeních a ve zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby (jedná se nejen o zdravotní sestry, porodní asistentky, ale i o ostatní zaměstnance zdravotnických zařízení, kteří jsou příslušným zákonem definováni jako zdravotnické nelékařské profese, a také o lékaře). Pro jistotu uvádíme, že nařízení vlády se vztahuje také na resortní zdravotnická zařízení (např. ministerstva spravedlnosti - vězeňská služba, ministerstva vnitra).

OS již v předchozím čísle NOS konstatoval, že, citujeme: “nově zaváděný zvláštní příplatek je v rozporu s ustanovením odst. 2 a 3 § 129 zákoníku práce. Jeho plošné uplatnění je v rozporu s ustanovením odst. 1 § 129 zákoníku práce. Je evidentní, že došlo k porušení zákona. Navíc tento paušální zvláštní příplatek bude poskytován jen zdravotnickým pracovníkům pracujícím ve zdravotnických zařízeních, zcela se pomíjí zaměstnanci vykonávající shodnou práci pro jiné zaměstnavatele (např. v zařízeních sociální péče). V tomto rozdílném přístupu k zaměstnancům vykonávajícím shodnou práci jednoznačně spatřujeme porušení ústavní zásady “spravedlivé odměny za práci” a principu “rovného odměňování” (čl. 3 odst. 1 a čl. 28. Listiny základních práv a svobod a § 109 zákoníku práce). Je zřejmé, že návrh je protiústavní a může se reálně stát předmětem ústavní stížnosti”.

Vzhledem k tomu, že úprava obsažená ve schváleném nařízení vlády jde nad rámec zákonného zmocnění (§ 129 zákoníku práce) a je evidentně protiústavní, vedl v minulých dnech ministr práce a sociálních věcí jednání s ministryní zdravotnictví o změně již přijatého nařízení vlády. Dle informací sdělených ministrem práce a sociálních věcí předsedkyni OS a mluvčí OS ROPO bylo předmětem jednání několik způsobů řešení dané situace. Rovněž OS navrhoval, v rámci jednání s ministrem práce a sociálních věcí, možná řešení, která by byla v souladu s právním řádem a stávajícím systémem odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy.

Konečný návrh řešení nebyl do data uzávěrky NOS oficiálně znám a není ani zřejmé, zda se již k němu dospělo. Je však evidentní, že nový návrh nařízení vlády, který by měnil, případně zrušil, již přijaté nařízení vlády, musí být v nejbližších dnech předložen do vnějšího připomínkového řízení, neboť již ve Sbírce zákonů publikované nařízení vlády nabývá účinnosti 1. 7. 2009. Další informace včetně stanoviska OS zveřejníme v dalším čísle NOS.

3. Jak jsme již uvedli v NOS č. 10 - 11, se z výše uvedených důvodů předsedové OS ROPO obrátili na nově jmenovaného ministra práce a sociálních věcí P. Šimerku s písemnou žádostí o neodkladné společné jednání, jehož nezbytnost, vzhledem k závažnosti výhrad, konstatovali již v závěru Stanoviska OS ROPO (zveřejněném tamtéž). Ke společnému jednání dojde v nejbližších dnech.

Program jednání bude rozšířen o aktuální problémy vztahující se k přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2010. Jedná se především o návrh ministra financí na zmrazení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu a návrh na zrušení neobsazených míst v jednotlivých resortech. Oba návrhy se týkají roku 2010.

S předloženými návrhy odbory ze zásadních důvodů nesouhlasí.

V případě zmrazení objemu prostředků na platy by ve skutečnosti došlo nikoliv ke zmrazení platu, ale k poklesu nominálního měsíčního platu u značné části zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Zrušení neobsazených míst by mělo ve svých důsledcích stejný dopad, a to zejména v případě zaměstnanců regionálního školství a bezpečnostních sborů. Zrušení neobsazených míst by však mělo také další závažné negativní dopady v některých oblastech veřejné správy a služeb, především ve Vězeňské službě ČR a v Policii ČR. Rovněž ministrem financí navrhované snížení provozních výdajů by mohlo mít ve svých důsledcích dopad na platy a zaměstnanost ve veřejné správě a v organizacích zajišťujících veřejné služby, jejichž zřizovatelem je stát.

Vzhledem k závažnosti navrhovaných změn odbory požadují, aby se jednání zúčastnil také ministr financí.

Předsedkyně OS jednala již 21.5. 2009 s ministrem financí ve věci zmrazení platů v roce 2010 a o návrhu na výrazné snížení provozních výdajů. Zrušení neobsazených míst nebylo předmětem jednání, neboť v té době ještě ministr financí nezveřejnil návrh na zrušení neobsazených míst a ani se o svém záměru nezmínil během jednání. Ve stejné věci vedla předsedkyně OS jednání také s ministrem vnitra, ministrem práce a sociálních věcí a ministerstvem spravedlnosti. Ve věci stále jedná i s dalšími subjekty.

Po zvážení situace se předsedové OS ROPO dne 28.5. 2009 rozhodli požádat předsedu vlády o společné jednání zástupců vlády a zástupců odborů.

Pro úplnost informací uvádíme, že návrh výdajových rámců státního rozpočtu na rok 2010, který obsahuje i námi uvedené návrhy ministra financí, byl v době uzávěrky NOS stále předmětem jednání vlády. Další informace zveřejníme v příštím čísle NOS a na webové stránce OS.

4. Předsedkyně OS osobně děkuje všem funkcionářů ZO OS, kteří se podíleli na organizačním a technickém zajištění účasti členů a ostatních zaměstnanců na demonstraci ČMKOS/EOK dne 16. 5. 2009 v Praze na Hradčanském náměstí. Děkuje také těm funkcionářům ZO OS, kteří se osobně angažovali v informační kampani a výsledek nesplnil jejich očekávání. Co se nepodařilo teď, podaří se příště!

Podle informací, které má OS k dispozici, se demonstrace zúčastnilo za OS 1000 účastníků. Jedná se pouze o účastníky, u nichž má OS potvrzenu účast. Je vysoce pravděpodobné, že účastníků bylo více než námi uváděný počet.
V Praze dne 31.5. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS