Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 10-11

1. Dne 4.5.2009 schválila vláda všechny čtyři předložené návrhy nařízení vlády, mezi nimi nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009. Obě nařízení vlády byla postoupena ke zveřejnění ve Sbírce zákonů. Nařízení vlády ve znění postoupeném k tisku zveřejňujeme na jiném místě NOS. Naleznete je také na webové stránce OS. Až do schválení vládou probíhala intenzivní jednání, která vedla za odbory předsedkyně OS. Zvýšení stupnic platových tarifů o 3,5 % s účinností od 1.6.2009 je nutné pokládat za maximum možného. Vyšší navýšení platových tarifů neumožňoval objem finančních prostředků určený na platy ve státním rozpočtu na rok 2009. Výsledek, kterému předcházelo potřebné navýšení prostředků na platy o 2,7 mld. Kč v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 na základě přijatého pozměňovacího návrhu, který zpracovaly a jehož přijetí prosazovaly odbory, je nutné pokládat za úspěch odborů.

2. Dne 6.5.2009 vláda na svém posledním zasedání schválila v pořadí další návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a návrhy nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě.

Návrhy uvedených nařízení vlády předkládal ministr práce a sociálních věcí, a to na základě návrhu ministerstva zdravotnictví. Materiál ministerstva zdravotnictví byl připraven narychlo, fakticky v posledních dnech odstupující vlády. Návrhy nařízení vlády byly na základě rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí postoupeny 30.4. 2009 v pozdních odpoledních hodinách do velmi zúženého, zkráceného vnějšího připomínkového řízení, které bylo ukončeno v 17. hodin 4.5.2009. Vyrovnání připomínkového řízení proběhlo dne 5.5.2009.

Předsedové OS ROPO se k návrhu vyjádřili negativně a své obecné stanovisko, které zveřejňujeme na jiném místě NOS, zaslali v rámci připomínkového řízení předkladateli MPSV. V rámci projednávání připomínek oslovených připomínkových míst bylo Stanovisko OS ROPO označeno mluvčí A.Vondrovou za zásadní připomínku a jako rozpor bylo zahrnuto do rozporového listu, který byl jako příloha návrhů nařízení vlády předložen vládě. Všichni členové vlády tak měli možnost se seznámit se Stanoviskem OS ROPO před vlastním rozhodováním.

S předloženými návrhy nesouhlasily ani předkladatelem oslovená ministerstva financí, vnitra, spravedlnosti a obrany. Nesouhlas písemně vyjádřil také Svaz měst a obcí a Asociace krajů. Zásadní výhrady byly v podstatě shodné s výhradami obsaženými ve Stanovisku OS ROPO. Podle informací, které máme k dispozici na právní a systémové vady upozornil také ministr práce a sociálních věcí při uvádění návrhů nařízení vlády na jednání vlády. Přesto vláda návrhy nařízení vlády schválila a to s účinností od 1.7.2009.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zavádí nový zvláštní příplatek pro všechny zdravotnické pracovníky ve zdravotnických zařízeních a ve zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby (jedná se nejen o zdravotní sestry, porodní asistentky, ale i o ostatní zaměstnance zdravotnických zařízení, kteří vykonávají činnosti, jež jsou příslušným zákonem definovány jako nelékařská zdravotnická povolání a také o lékaře). OS konstatuje, že nově zaváděný zvláštní příplatek je v rozporu s ustanovením odst. 2 a 3 § 129 zákoníku práce. Jeho plošné uplatnění je v rozporu s ustanovením odst. 1 §129 zákoníku práce. Je evidentní, že došlo k porušení zákona. Navíc tento paušální zvláštní příplatek bude poskytován jen zdravotnickým pracovníkům pracujícím ve zdravotnických zařízeních, zcela se pomíjí zaměstnanci vykonávající shodnou práci pro jiné zaměstnavatele (např. v zařízeních sociální péče). V tomto rozdílném přístupu k zaměstnancům vykonávajícím shodnou práci jednoznačně spatřujeme porušení ústavní zásady “spravedlivé odměny za práci” a principu “rovného odměňování” (čl.3 odst. 1 a čl. 28. Listiny základních práv a svobod a § 109 zákoníku práce. Je zřejmé, že návrh je protiústavní a může se reálně stát předmětem ústavní stížnosti. Přijatá právní úprava má další právní a systémové vady, na něž upozorňuje také Stanovisko OS ROPO.

Z uvedených i dalších důvodů se proto předsedové OS ROPO obrátili na nově jmenovaného ministra práce a sociálních věcí P. Šimerku s písemnou žádostí o neodkladné společné jednání, jehož nezbytnost vzhledem k závažnosti výhrad, konstatovali již v závěru Stanoviska OS ROPO. Další informace přineseme po jednání s ministrem práce a sociálních věcí.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách provádí změny v katalogu prací týkající se povolání 2.19.6 - všeobecná sestra a porodní asistentka. Změny reagují na změnu kvalifikačních požadavků vyplývajících ze zákona č..96 /2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Změny tak, jak jsou provedeny, jsou nesystémové, do jisté míry negující principy, z nichž katalog prací vychází.

3. OS obdržel v druhé polovině dubna k připomínkám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Připomínkové řízení bylo ukončeno 7.5.2009. Návrh zákona podstatně mění kvalifikační požadavky kladené na úředníky stavebního úřadu. S navrhovanou změnou vyjádřil OS zásadní nesouhlas. Stanovisko zveřejňujeme na jiném místě NOS. Termín vyrovnání zásadních připomínek nebyl předkladatelem MMR stanoven. Informace o výsledku vyrovnání zásadních připomínek zveřejníme v některém z dalších čísel NOS.

4. Ve dnech 5.6. - 6.6.2009 se uskuteční v České republice volby do Evropského parlamentu. Při této příležitosti zveřejňujeme informace připravené ČMKOS, jejichž cílem je lépe nás všechny seznámit s posláním a s činností Evropského parlamentu i se způsobem voleb. Informační materiál k volbám do Evropského parlamentu byl předmětem jednání mimořádného Sněmu ČMKOS dne 3.4.2009, který vyzval odborové svazy a jejich členskou základnu k aktivní účasti ve volbách. Výzvu mimořádného Sněmu ČMKOS zveřejňujeme na jiném místě N0S. Zajištění informační kampaně k volbám do Evropského parlamentu bylo předmětem jednání jak předsednictva Výboru odborového svazu, tak i samotného Výboru odborového svazu dne 24.4.2009.O významu účasti ve volbách do Evropského parlamentu informovala a k aktivní účasti členskou základnu i ostatní zaměstnance veřejné správy a služeb vyzvala také předsedkyně OS v rámci svého vystoupení na vzdělávacích seminářích k zákoníku práce.

Evropský parlament je stále více přímým a rozhodujícím spolutvůrcem legislativy Společenství, která přímo ovlivňuje zákony členských států. Upozorňujeme, že již více než 50 % veškeré legislativy je přijímáno na úrovni Evropského parlamentu. Jednotlivé členské země EU tyto zákony (směrnice) pouze implementují do právního řádu své země. Proto je vysoce důležité politické rozložení sil v Evropském parlamentu, které stanoví letošní červnové volby. Platí to tím spíše, že bude-li ratifikována Lisabonská smlouva, pak význam a pravomoci Evropského parlamentu nadále vzrostou.

OS proto považuje účast všech občanů ČR v červnových volbách do Evropského parlamentu za velmi důležitou, neboť tyto volby zásadním způsobem rozhodnou o dalším směřování Evropské unie. Rozhodnou především o tom, zda vůbec či v jakém rozsahu zůstane v dalším období zachován evropský sociální model garantující mimo jiné odpovídající ochranu a práva zaměstnanců a právo občanů na kvalitní a dostupné veřejné služby. Je proto v našem osobním zájmu, abychom svého volebního práva využili a voleb do Evropského parlamentu se zúčastnili. Nepřipusťme, aby za nás rozhodovali jiní!


V Praze dne 9.5. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS