Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 9

1. Informační kampaň OS. Na základě rozhodnutí předsednictva VOS se v květnu a v červnu uskuteční v jednotlivých regionech pracovní porady zástupců ZO OS.

Cílem těchto pracovních porad je především zvýšit informovanost zástupců ZO OS obecně o dopadech vládních reforem, zejména o připravovaných reformách v oblasti důchodového zabezpečení a zdravotnictví a připravovaných změnách v zákoníku práce včetně rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12.3.2008, který byl publikován ve Sbírce zákonů a nabyl tak účinnosti. Informace budou doplněny o další aktuální otázky zejména platové. OS jedná o zajištění účasti zástupců ČMKOS. V rámci porad budou dle potřeby poskytnuty individuální konzultace. Pracovní porady budou využity také k průzkumu názorů účastníků na případné další protestní akce ČMKOS a OS. ZO OS obdrží včas pozvánku. Účast zástupců ZO OS je nezbytná! Níže uvedený přehled pracovních porad OS je závazný. OS zajišťuje účast zástupců ČMKOS. Pracovní porady jsou součástí informační kampaně OS, která navazuje na informační kampaň ČMKOS.

Přehled pracovních porad OS:

 1. 6. 5.2008 Hradec Králové, 10:30 hod. zased .místnost DOS, Gočárova 1620, Hradec Králové
 2. 15.5.2008 Brno, 9:30 hod. - zasedací místnost hotel Slovan
 3. 16.5. 2008 nebo 30.5.2008 Plzeň - rozhoduje se mezi uvedenými termíny, zasedací místnost Měšťanská Beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň
 4. 27.5.2008 Olomouc, 10.hod. - velký sál DOS, Palackého 21, Olomouc
 5. 29.5.2008 Praha, 9:30 hod. - Praha a Středočeský kraj, - sál Přítomnost DOS W.Churchilla 2, Praha 3
 6. 3.6.2008 České Budějovice, 9. hod -Dům techniky, Plzeňská 2, České Budějovice
 7. 10.6. 2008 Ústí nad Labem, 9. hod. - Dům kultury města Ústí nad Labem, Velká hradební ul.
 8. 12. 6.2008 Liberec, 9. hod. - zasedací místnost ÚZSVM, nám E. Beneše Liberec
 9. Ostrava - rozhoduje se o termínu 17.6.2008, dosud nepotvrzeno.

2. Platy 2009. Všem funkcionářům ZO OS a ostatním zaměstnancům! Pro úplnost informace, které jsme již dříve poskytli, zveřejňujeme níže přehled dosavadního jednání o platech pro rok 2009 a další postup OS:

Dne 21.3.2008 došlo k prvnímu jednání zástupců (předsedů) OS ROPO s ministrem práce a sociálních věcí a ministrem financí. Předmětem jednání byla situace v oblasti platů v roce 2008 a úprava platů v roce 2009.

Po rozsáhlé diskusi, ze strany odborů podložené písemnými podklady vztahujícími se jak k roku 2007 (přehled o dosažených průměrných měsíčních nominálních platech u jednotlivých profesních skupin a organizací), tak k roku 2008 (průběžné informace o předpokládaných skutečných nárůstech průměrných měsíčních nominálních platů u jednotlivých profesních skupin), oba členové vlády sdělili straně odborů, že:

 1. případné dodatečné navýšení objemu finančních prostředků na platy v důsledku podstatně vyšší inflace, než předpokládá schválený státní rozpočet na rok 2008 není možné, neboť ve státním rozpočtu na rok 2008 nejsou pro navýšení finanční rezervy
 2. pro rok 2009 má ministr financí mandát pouze pro navýšení objemu prostředků na platy o 1,5%, což odpovídá schválenému střednědobému výhledu státního rozpočtu na léta 2008 - 2010, který předpokládá růst objemu prostředků na platy v jednotlivých letech pouze o 1,5%. S tímto návrhem vyslovili všichni zástupci OS ROPO zásadní nesouhlas.

Závěr:
Zástupci OS ROPO trvají na tom, aby se vláda dále zabývala problematikou platů v roce 2008, neboť dle předběžných výsledků šetření OS ROPO dochází k extrémnímu poklesu reálných platů zaměstnanců veřejných služeb a správy. Bylo dohodnuto, že k této problematice se obě strany vrátí na dalším jednání, které by se mělo uskutečnit koncem měsíce dubna, kdy již budou známy neoficiální výsledky vývoje průměrných měsíčních nominálních platů za 1.čtvrtletí roku 2008. Pro jednání o navýšení platů v roce 2009 zástupci OS ROPO požádali oba ministry, aby se vláda problematikou platů v roce 2009 zabývala a dala oběma ministrům mandát jednat o vyšším než 1,5% nárůstu objemu prostředků na platy v roce 2009.

Mluvčí OS ROPO A.Vondrová požádala ministra práce a sociálních věcí a ministra financí o další jednání ve věci. Předmětem jednání mluvčí OS ROPO s oběma ministry mělo být také stanovení termínu dalšího společného jednání všech zástupců OS ROPO se zástupci vlády. Ministr financí požádal o odložení jednání až na konec dubna respektive začátek května s tím, že vládě hodlá předložit návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2009 - 2011. Předmětem jednání vlády by mělo mimo jiné být také stanovení odhadu celoroční průměrné inflace v roce 2008. Na přímý dotaz ministr financí sdělil, že vládě předkládaná verze návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2009- 2011 neobsahuje limity růstu objemu prostředků na platy. Na základě tohoto sdělení souhlasila předsedkyně OS jako mluvčí OS ROPO s odložením jednání.

Vzhledem k tomu, že nelze reálně předpokládat v roce 2008 dodatečné navýšení prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, požaduje OS pro rok 2009, aby se růst průměrných nominálních platů pohyboval minimálně na úrovni cca 8% tak, aby byl alespoň částečně pokryt propad reálných platů zaměstnanců veřejných služeb a správy v roce 2008. Při velmi předběžném odhadu předpokládané inflace v roce 2009 ve výši cca 4% a při uvažovaném růstu reálných platů o 1,5% by částečná kompenzace propadu reálných platů v roce 2008 (odhad cca 4-5%) činila cca 2,5%. To znamená, že by propad reálných platů v roce 2008 byl v roce 2009 kompenzován jen částečně. Pro rok 2010 a 2011 požaduje OS nárůst objemu prostředků na platy minimálně ve výši cca 5% a to dle míry předpokládané inflace v obou letech tak, aby byl zajištěn růst reálných platů v uvedených letech a definitivně kompenzován propad reálných platů v roce 2008.

Lze důvodně předpokládat, že jednání o platech pro rok 2009 bude velmi složité. Proto nelze vyloučit i potřebu konání protestních akcí včetně výstražné stávky.

P-VOS proto navrhl dne 24.4.2008 VOS, aby VOS uložil předsednictvu VOS provedení průzkumu mezi zaměstnanci a členy odborů. Průzkum by měl zjistit jak vysoká je podpora ze strany zaměstnanců veřejné správy vyhlášení respektive účasti ve výstražné stávce. Z důvodů časových se současně navrhuje, aby VOS pověřil předsednictvo VOS vyhodnocením provedeného průzkumu a následně vyhlášením výstražné stávky. VOS dne 25.4.2008 na svém řádném zasedání návrh P-VOS akceptoval a přijal usnesení, jímž výše uvedené uložil P-VOS. Současně VOS uložil vedení OS citujeme: “ aby vedení OS při jednání o platech na rok 2009 usilovalo o promítnutí nárůstu objemu mzdových prostředků do tarifních platů”. Písemný podklad k průzkumu obdrží ZO OS po 30.4.2008. Průzkum bude ukončen 26.5.2008. Na základě výsledků průzkumu rozhodne P-VOS o dalším postupu na svém řádném zasedání dne 5.6.2008.

3. Platy 2008. Vzhledem k tomu, že OS, přes veškerou dosavadní snahu, opakovaně zjišťuje nedostatečnou informovanost funkcionářů ZO OS i ostatních zaměstnanců organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací ve věci navýšení platů v roce 2008, zveřejňujeme níže informace, jejichž cílem je vysvětlit celý problém.

Upozorňujeme, že zveřejněný text se týká pouze zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle zákoníku práce a jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Netýká se zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny z jiných veřejných rozpočtů například z rozpočtů obcí a krajů. Popsaná situace se týká pouze zaměstnanců organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, které OS zastupuje. Netýká se například zaměstnanců regionálního školství, jejichž platy jsou také hrazeny ze státního rozpočtu.

Úvodem je potřeba uvést, že ministerstvo financí při stanovení výše objemu prostředků na platy vychází ze schváleného to je rozpočtovaného průměrného platu za předchozí rok (nikoliv skutečně dosaženého průměrného platu), v našem případě se jedná o rok 2007, které navýší o určité procento, v případě roku 2008 o 1,5%. Došlo-li však v průběhu roku ke změně a skutečný (dosažený) průměrný měsíční plat za předchozí rok je vyšší než byl schválen ve státním rozpočtu, nebere ministerstvo financí tuto změnu v úvahu. Tento problém musí řešit správce rozpočtové kapitoly případně samotná organizace, které se problém týká. Tato skutečnost velmi významně ovlivnila možnost využití 1,5% navýšení objemu prostředků na platy v roce 2008 na posílení (zvýšení) platů zaměstnanců. Je potřeba rovněž uvést, že pro rok 2008 ponechává ministerstvo financí, ve smyslu příslušného usnesení vlády, správci rozpočtové kapitoly finanční prostředky za propuštěné zaměstnance. Záleželo pouze na správci kapitoly respektive na vedoucím organizace zda provedl do konce roku 2007 redukci počtu funkčních míst či nikoliv a tím získal další finanční prostředky na posílení platů stávajících zaměstnanců. Řada organizací tuto možnost nevyužila zejména z důvodů provozních.

Z dosavadních předběžných šetření OS vyplývá, že cca 0,5-0,75 % z 1,5 % musely organizace použít na pokrytí nárokových složek platu (zejména na pokrytí postupu do vyšších platových stupňů). Pokud organizace nemají jiné finanční zdroje (úspory z nemoci, úspory platů za propuštěné zaměstnance k 31.12.2007) je reálný předpoklad, že růst průměrných nominálních platů zaměstnanců těchto organizací v roce 2008 bude činit 1,5%.

Je však řada organizací, která vykazuje nepříliš příznivou věkovou skladbu zaměstnanců, která negativně ovlivňuje úroveň průměrného platového stupně, neboť čím vyšší je průměrný platový stupeň tím více finančních prostředků je potřeba na pokrytí nárokových složek platu a tím méně z 1,5% navýšení objemu prostředků na platy zůstává volných k rozdělení. Vzhledem k tomu, že organizacím jsou přidělovány finanční prostředky na průměrný šestý platový stupeň, dostávají se do značných problémů ty organizace, jejichž průměrný platový stupeň se pohybuje v pásmu 8 -12 platový stupeň. Extrémním příkladem jsou občanští zaměstnanci Policie ČR, kde průměrný platový stupeň v roce 2008 činí 10. To znamená, že veškeré navýšení musí být použito na pokrytí stávajících platů zaměstnanců. Rozdíl mezi skutečně dosaženým průměrným platem v roce 2007 a rozpočtovaným platem v roce 2008 činí tak u těchto zaměstnanců pouhých 20 Kč.

Avšak i u organizací, které snížily počet zaměstnanců o 3%, ve smyslu usnesení vlády, nedochází v řadě případů k významnějšímu nárůstu platů. Záleží vždy na tom v jaké tarifní třídě a v jakém platovém stupni byli propouštění zaměstnanci zařazeni (respektive jaká byla výše jejich platu). Například u zaměstnanců ČSSZ i přes úspory za propuštěné zaměstnance bude činit nárůst průměrného měsíčního nominálního platu pouze 2,05 %.

OS má, na základě vlastního šetření, k dispozici hrubé odhady vývoje nominálních a reálných průměrných platů v roce 2008. Z věcných důvodů je však nezveřejňujeme. Jistou vypovídající hodnotu budou mít až předběžné údaje ČSÚ o vývoji platů za 1. čtvrtletí roku 2008, které však budou ČSÚ vyhlášeny až 20.června. OS proto provede v nejbližších dnech vlastní orientační šetření, neboť po 20.4.2008 budou již jednotlivé organizace státní správy disponovat údaji o vývoji průměrných nominálních platů za 1.čtvrtletí. Totéž platí i o ostatních organizačních složkách a státních příspěvkových organizacích. Zjištěné údaje budou využity jako jeden z podkladových materiálů pro jednání o platech pro rok 2009.

4. Všem zaměstnancům daňové a celní správy a České správy sociálního zabezpečení! Dne 23.4. 2008 se uskutečnilo, na žádost vedoucí mise Světové banky, jednání předsedkyně OS a místopředsedy OS P. Bednáře s vedoucí mise. Předmětem jednání byla problematika integrace daňové a celní správy a zřízení společného výběrního místa pro daně, cla a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Zástupci OS byli rámcově informování o poslání mise a o obsahu návrhu doporučení mise.

Zpráva mise bude Světovou bankou uvolněna ke zveřejnění koncem května. Bylo dohodnuto, že OS obdrží zprávu Světové banky ihned po jejím zveřejnění a vypracuje k ní vlastní stanovisko, které postoupí Světové bance. Předsedkyni OS bylo vedoucí mise doporučeno, aby OS vypracoval své stanovisko k institucionální části materiálu Reforma daňového systému 2010, který byl předložen ministerstvem financí k veřejné diskuzi a to i přesto, že se text této části materiálu příliš neliší od původního materiálu (věcný záměr zákona o integraci daňové a celní správy) zejména v částech týkajících se celní správy, ke kterému již OS a ČMKOS stanovisko zpracoval. (Stanovisko ČMKOS, které převzalo stanovisko OS a dále text v úvodní části doplnilo, bylo vedoucí mise předáno). Materiál Reforma daňového systému 2010 je zveřejněn na webové stránce ministerstva financí. Veřejná diskuze potrvá do 30.6.2008. Každý zaměstnanec má možnost se k materiálu vyjádřit. Vzhledem k rozsáhlosti materiálu nezveřejní OS materiál na své webové stránce. Zveřejní však stanovisko OS k institucionální části materiálu. S vedoucí mise bylo dohodnuto, že OS zveřejní zprávu mise na svých webových stránkách. Obdobně tomu bude i se stanoviskem OS k této zprávě. Byl dohodnut také způsob další komunikace s vedoucí mise. Jednání bylo velmi věcné a oboustranně korektní.
V Praze dne 26.4. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS