Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 9

1. Jak jsme informovali v NOS č.7 a 8 byly do programu vlády dne 20.4.2009 zařazeny návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009. Projednávání obou návrhů nařízení vlády bylo přerušeno. Oba návrhy byly zařazeny jako samostatné body do programu jednání vlády dne 27.4.2009. Konstatovali jsme, že ve věci dál jedná předsedkyně OS. I přes intenzivní jednání, a zejména zásadní jednání mezi zástupci MPSV, MŠMT, zástupci hejtmanů odpovědné za regionální školství a odborovými svazy sdružujícími zaměstnance regionálního školství, se nedospělo k řešení situace.

Vláda dne 27.4.2009 opět jednání přerušila a oba návrhy nařízení vlády zařadila do programu jednání vlády dne 4.5.2009. Ve věci opět intenzivně jednala předsedkyně OS, která předložila vlastní návrh na řešení v podstatě patové situace. Zda tento návrh byl ministrem financí přijat nebylo do uzávěrky NOS známo.

Je možné, že projednávání obou návrhů bude opět přerušeno a oba návrhy budou projednány až na posledním jednání vlády 6.5.2009. Určitou logiku by to mělo i proto, že do programu jednání vlády je zařazen návrh další novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců veřejných služeb a správy. Informace o jednání vlády dne 4.5. 2009 naleznete na webové stránce OS.

2. Do programu jednání vlády 6.5.2009 byly zařazeny návrh další novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců veřejných služeb a správy a návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Obsahem novelizace obou nařízení vlády jsou změny, které navrhlo ministerstvo zdravotnictví a na nichž se dohodl ministr práce a sociálních věcí s ministryní zdravotnictví.Účinnost obou novel nařízení vlády je navrhována od 1.7.2009.

Blíže o navrhovaných změnách, které se týkají odměňování zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních zdravotnické záchranné služby, především však zdravotních sester, budeme informovat v příštím čísle NOS. Důvodem především je skutečnost, že v době uzávěrky tohoto čísla NOS ještě nebylo ukončeno velmi zkrácené a omezené vnější připomínkové řízení.

Do programu jednání vlády dne 6.5.2009 byl rovněž zařazen návrh nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě Návrh nařízení vlády reaguje na situaci, kdy je, v důsledku dohody ministra práce a sociálních věcí a ministryně práce, potřeba provést dílčí změnu v katalogu prací a přitom to legislativně nelze řešit novelou stávajícího nařízení vlády, jak vyplývá z § 123 odst. 6 b) a § 394 odst. 1 d) zákoníku práce. Nejedná se tedy o nový katalog prací, jak jsme mylně uvedli v informacích předsedkyně pro tištěnou verzi NOS č.9. Účinnost nařízení vlády je navrhována od 1.7. 2010. Za mylnou informaci se omlouváme.

Platí však informace , že se nový katalog prací připravuje. Jedná se o vydání nového katalogu, jehož potřeba vyplývá z § 123 odst. 6 b) a § 394 odst. 1 d) zákoníku práce. Účinnost nařízení vlády, kterým se stanoví nový katalog prací se bude navrhovat od 1.1.2010. Na přípravě návrhu nového katalogu se, v zastoupení odborového svazu, podílí ing.M.Fabiánová. Bližší informace o přípravě nového katalogu prací ve veřejných službách a správě zveřejníme v některém z dalších čísel NOS.

Informace o závěrech jednání vlády 6.5.2009 k výše uvedeným návrhům nařízení vlády naleznete na webové stránce OS. Následně budou zveřejněny také v NOS.

3. Na jiném místě NOS zveřejňujeme Výzvu OS všem členům a ostatním zaměstnancům veřejné správy k účasti na protestní demonstraci pořádané ČMKOS/EOK dne 16.5.2009 od 13.hodin v Praze na Hradčanském náměstí. Výzva OS byla přijata v souvislosti s projednáváním Stanoviska ČMKOS k návrhu novely zákoníku práce Výborem odborového svazu na jeho řádném zasedání dne 23.4.2009. Upozorňujeme, že neméně důležitým bodem protestní demonstrace je také nesouhlas s třetí etapou důchodové reformy. O její podstatě přinášíme zevrubnou informaci na jiném místě NOS. Žádáme všechny ZO OS, aby tuto informaci zpřístupnily všem zaměstnancům.

OS je přesvědčen o tom, že členská základna i ostatní zaměstnanci jsou ze strany odborového svazu dostatečně informováni o důvodech demonstrace. Přesto však případným zájemcům nabízíme možnost telefonické konzultace případných nejasností. Vysvětlení podá a dotazy zodpoví přímo předsedkyně OS mobil 604 502 655, e-mail adresa:
statorg@cmkos.cz.

Organizačně technické informace týkající se zajištění a úhrady dopravy na demonstraci poskytnou jednotlivým ZO OS i ostatním zájemcům zaměstnanci Informačních a poradenských center (IPC) OS. Místa určená ke shromáždění účastníků demonstrace budou zveřejněna na webové stránce OS. Tyto informace budou mít k dispozici také zaměstnanci IPC OS. Od zaměstnanců IPC OS obdrží účastníci také další vybavení, o nichž jsme již ZO OS informovali.

Všechny informace týkající se demonstrace lze také nalézt na webové stránce OS!

OS pokládá účast členů i všech ostatních zaměstnanců na demonstraci za nezbytnou.

Změny, které se navrhují, pokud by byly přijaty, jsou změnami nevratnými!

OS proto vyzývá k účasti všechny zaměstnance, kterým není lhostejné jakou míru ochrany a zaměstnaneckých práv budou mít zachovánu a jaká bude úroveň jejich zabezpečení ve stáří!!

Nejedná se jen o nás, ale i o naše děti a budoucí generace zaměstnanců!

Náš protest je určen všem budoucím vládám, poslancům a senátorům, kteří budou o navrhovaných změnách zákoníku práce a změnách důchodového systému rozhodovat!V Praze dne 3.5. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS