Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 8

1. Jak jsme informovali v NOS č.7, byly do programu vlády dne 20.4.2009 zařazen návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009. Projednávání obou návrhů nařízení vlády bylo přerušeno. Oba návrhy byly zařazeny jako samostatné body do programu jednání vlády dne 27.4.2009. Ve věci dál jedná předsedkyně OS. Informace o výsledku jednání vlády dne 27.4.2009 budou neprodleně zveřejněny na webové stránce OS.

2. Dne 26.3.2009 postoupil ministr práce a sociálních věcí do vnějšího připomínkového řízení návrh koncepční novely zákoníku práce. OS v minulých dnech zpracoval rozsáhlé připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu novely zákoníku práce, které postoupil právnímu oddělení ČMKOS. Až na dvě výjimky byly připomínky OS zahrnuty do Stanoviska ČMKOS. K pracovnímu návrhu Stanoviska ČMKOS měl OS možnost se vyjádřit a této možnosti plně využil. Stanovisko ČMKOS bylo projednáno Radou ČMKOS dne 20.4.2009 a následně postoupeno MPSV. Vnější připomínkové řízení bude ukončeno dne 24.4.2009. Termín vyrovnání zásadních připomínek nebyl MPSV dosud stanoven. S ohledem na výše uvedené rozhodl OS, že zveřejní pouze Stanovisko ČMKOS. Vzhledem k jeho značnému rozsahu (45 stran) zveřejňujeme na jiném místě NOS pouze obecnou část. Plné znění Stanoviska ČMKOS naleznete na webové stránce OS. Návrh koncepční novely zákoníku práce včetně důvodové zprávy a úplného znění zákoníku práce s navrhovanými změnami je zveřejněn na webové stránce ČMKOS adresa: www.cmkos.cz , odkud si lze návrh koncepční novely včetně doprovodných materiálů stáhnout.

V současné době není zřejmé, jak předkladatel s návrhem novely zákoníku práce naloží. O tom jaký postup bude zvolen zřejmě rozhodne až přechodná vláda na základě návrhu ministra práce a sociálních věcí. Možností je několik. O výsledku vyrovnání zásadních připomínek budeme informovat v některém z dalších čísel NOS. Průběžně budeme zveřejňovat také všechny relevantní informace týkající se dalšího postupu MPSV a vlády včetně případných stanovisek odborů.

ČMKOS odmítla návrh jako celek ze závažných důvodů, které jsou uvedeny v obecné části Stanoviska ČMKOS. Navrhované změny zákoníku práce především významně snižují práva a ochranu zaměstnanců a omezují práva odborů jako zástupců zaměstnanců. Žádáme proto funkcionáře ZO OS, aby seznámili zaměstnance s obecnou částí Stanoviska ČMKOS. Těm ZO OS, které dosud nedostávají elektronickou verzi NOS zašleme na vyžádání elektronickou verzi obecné části Stanoviska ČMKOS. Požadavek zašlete na e-mail adresu: statorg@cmkos.cz
V Praze dne 21.4. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS