Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 8

1. Na jiném místě NOS zveřejňujeme powerpointovou prezentaci předsedy ČMKOS M.Štěcha “Reforma je škrtforma (a to jsme pořád na začátku)”, s kterou vystoupil dne 25.3.2008 na mítinku ČMKOS v Brně.

Další mítinky ČMKOS se uskuteční 22.4.2008 v Ostravě, 29.4.2008 v Ústí nad Labem a 6.5.2008 v Hradci Králové.

Cílem mítinků je zvýšit informovanost zástupců ZO obecně o dopadech vládních reforem, zejména o připravovaných reformách v oblasti důchodového zabezpečení a zdravotnictví a připravovaných změnách v zákoníku práce včetně rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12.3.2008, kterým se snižuje právní ochrana zaměstnanců a omezují respektive ruší některá práva odborů. Na mítincích v Ostravě a v Hradci Králové vystoupí také předseda ČMKOS M. Štěch.

Všech mítinků se zúčastní předsedkyně OS a místopředseda OS ing. J.Rovenský, kteří dle potřeby poskytnou operativní konzultace zástupcům ZO OS.

OS vyzývá tímto zejména předsedy ZO, aby se mítinku konaném v příslušném regionu zúčastnili.

ZO OS působící v příslušných regionech obdrží s dostatečným časovým předstihem oznámení a pozvánku. Upozorňujeme, že účast není početně omezena. Zúčastnit se proto mohou i další členové ZO. Jednání je otevřeno i pro širokou veřejnost.

V souvislosti s mítinky ČMKOS rozhodlo dne 20.3.2008 předsednictvo Výboru Odborového svazu (VOS), že OS uskuteční ve všech regionech pracovní jednání zástupců ZO OS. V regionech, kde neproběhly mítinky se jednání zúčastní také zástupce ČMKOS. O účasti zástupce ČMKOS i na ostatních jednáních OS jedná. ZO OS obdrží v dostatečném časovém předstihu pozvánku. Přehled pracovních setkání zástupců ZO OS podle regionů bude zveřejněn na webové stránce OS.

2. Dne 21.3.2008 se uskutečnilo jednání předsedů OS ROPO s ministrem práce a sociálních věci a ministrem financí. Předmětem jednání byla problematika platů v roce 2008 a v roce 2009. Ministr financí sdělil, že má mandát vlády pouze k jednání o 1,5% navýšení objemu finančních prostředků na platy pro rok 2009, což zástupci OS ROPO odmítli. Přes odbory předložené věcné informace o předpokládaném vývoji platů v roce 2008, a dosažené úrovni průměrných platů v roce 2007 v jednotlivých segmentech veřejných služeb a správy, odmítl ministr financí i ministr práce a sociálních věcí požadavek odborů na dodatečné posílení finančních prostředků na platy v roce 2008.

Bylo dohodnuto, že další jednání se uskuteční koncem dubna. Ve věci mandátu obou členů vlády bude jednat předsedkyně OS jako mluvčí OS ROPO s ministrem práce a sociálních věcí. Termín jednání v době uzávěrky NOS ještě nebyl stanoven.

Problematika platů v roce 2009 byla také jedním z bodů pravidelného jednání předsedů OS hasičů, NOS Policie ČR a OS státních orgánů a organizací s ministrem vnitra za účasti policejního prezidenta a náměstka generálního ředitele HZS, které se uskutečnilo 3.4.2008. Ministr vnitra byl požádán, aby se dalších jednáních o platech zúčastnil. Ministr žádost akceptoval a sdělil, že o účast na příslušných jednání písemně požádá ministra práce a sociálních věcí.

Předmětem jednání s ministrem vnitra byla, na žádost předsedkyně OS, také problematika platů v roce 2008 u občanských zaměstnanců Policie ČR, neboť navýšení o 1,5% je, vzhledem k výši průměrného platového stupně, nedostatečné a pokryje pouze postupy do vyšších platových stupňů a náhrady platů respektive pokryje pouze nárokové platy zaměstnanců. Situace je u jednotlivých krajských správ Policie ČR odlišná a to z důvodů odlišné výše průměrného platového stupně. Ministr vnitra odmítl požadavek předsedkyně OS, aby došlo k navýšení finančních prostředků na platy občanských zaměstnanců. Podle informací personálního ředitele budou uvolněny finanční prostředky za neobsazená místa, které však nejsou významné. Příznivější situace je u příslušníků Policie ČR, což bylo rovněž předmětem jednání. Zde však ještě nebylo rozhodnuto.

Problematika občanských zaměstnanců, jak z hlediska platů, tak i dopadů reformy Policie ČR bude předmětem společného jednání policejního prezidenta s předsedkyní OS a předsedou NOS Policie ČR dne 18.4.2008. Předmětem uvedeného jednání také bude problematika reformy Policie ČR, která s časových důvodů nemohla být předmětem jednání s ministrem vnitra.

3. K výše uvedenému jednání s ministrem vnitra uvádíme, že zápis z jednání obdrží předsedové podnikového výboru OO CS a koordinačního výboru ZO VS elektronicky. Předmětem jednání kromě výše uvedeného bylo vyhodnocení dopadů zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zvláště příslušníků Policie ČR a HSZ, a informace o závěrech z jednání pracovní skupiny pro přípravu novely zákona. Bylo rozhodnuto, že do konce tohoto roku se novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nepředpokládá. V průběhu roku 2008 však budou novelizovány prováděcí předpisy k tomuto zákonu. Nejzávažnější změny se předpokládají u zdravotní způsobilosti. Návrh novely tohoto právního předpisu se připravuje, účinnost se předpokládá od 1.7.2008. Cílem novely je zmírnění požadavků na zdravotní způsobilost. Bližší informace budou uvedeny v zápise.

4. Eurodemonstrace, která se uskutečnila dne 5.4.2008 v Lublani (Slovinsko) pod společným mottem “Evropští zaměstnanci potřebují zvýšení mezd”, o níž informujeme na jiném místě NOS, se zúčastnili také zástupci OS. Mezi účastníky z ČR byli také zástupci dalších odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy. Demonstrace byla protestem proti doporučení Evropské centrální banky na zmírnění růstu mezd v členských zemích EU. Vzhledem k tomu, že se jedná o závažnou problematiku, která se přímo týká všech zaměstnanců veřejných služeb a správy, a obecně všech českých zaměstnanců, zveřejníme další informace v příštím čísle NOS.
V Praze dne 7.4. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS