Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 7

1. Dne 1.4.2009 byl postoupen ministerstvem práce a sociálních věcí do zkráceného vnějšího připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

Obsahem nařízení vlády je návrh navýšení stupnic platových tarifů uvedených v příloze č.1. a v příloze č. 2, každé v průměru o 3,5%. Současně se v příloze č. 3 do “II. skupiny prací podle míry zatěžujících vlivů a pracovních podmínek” nově navrhuje zařadit
a) práce spojené s vyřizováním žádostí cizinců o trvalý pobyt nebo poskytnutí mezinárodní ochrany;
b) kontroly a dohled v silniční dopravě za nepřerušeného provozu a do skupiny III se nově navrhuje zařadit údržbu a opravy pozemních komunikací za nepřerušeného provozu.

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1.6.2009.

Lhůta pro podání připomínek byla předkladatelem stanovena do 7.4.2009. Vyrovnání připomínek 8.4.2009. Návrh nařízení vlády bude vládou projednán dne 20.4.2009. Po schválení návrhu nařízení vlády vládou zveřejníme plné znění nařízení vlády na webové stránce OS.

2. Dne 1.4.2009 byl postoupen ministerstvem vnitra do zkráceného vnějšího připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009. Obsahem návrhu nařízení vlády je navýšení stupnic základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009 uvedených v příloze č. 1. a č.2 o 3,5%. Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1.6.2009. Časový postup je shodný s postupem ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, že lhůta pro podání připomínek byla předkladatelem stanovena do 7.4.2009. Návrh nařízení vlády bude vládou projednán rovněž dne 20.4.2009.

Po schválení návrhu nařízení vlády vládou zveřejníme plné znění nařízení vlády na webové stránce OS.

3. Dne 26.3.2009 postoupil ministr práce a sociálních věcí do vnějšího připomínkového řízení návrh rozsáhlé koncepční novely zákoníku práce, o jejichž hlavních změnách zveřejňujeme rámcovou informaci na jiném místě NOS. Připomínkové řízení bude ukončeno dne 24.4.2009. V současné době připravuje OS připomínky k předloženému návrhu, které ve stanoveném termínu předá ČMKOS. Stanovisko ČMKOS bude zveřejněno bezprostředně po jeho odevzdání na webové stránce OS a následně v NOS. Návrh koncepční novely zákoníku práce včetně důvodové zprávy a úplného znění zákoníku práce s navrhovanými změnami je zveřejněn na webové stránce ČMKOS adresa: www.cmkos.cz , odkud si lze návrh koncepční novely včetně doprovodných materiálů stáhnout. Po prostudování návrhu koncepční novely zákoníku práce OS s předloženým návrhem koncepční novely zákoníku práce zásadně nesouhlasí a návrh kategoricky odmítá jako celek.

Obecná část Stanoviska OS bude zveřejněna poté, co bude dokončeno.

4. Dne 3.4.2009 svolala Rada ČMKOS mimořádný Sněm ČMKOS. Mimořádné jednání Sněmu ČMKOS se uskutečnilo za účelem posouzení současné vnitropolitické situace, zejména v návaznosti na důsledky dopadu hospodářské krize na zaměstnance a svolání protestní demonstrace ČMKOS/EOK do Prahy. Dále Sněm ČMKOS projednal postoje ČMKOS k nastávajícím volbám do Evropského parlamentu.

Sněm ČMKOS schválil svolání protestní demonstrace ČMKOS/EOK dne 16. 5. 2009 do Prahy. Protestní demonstrace bude součástí demonstrací, které organizuje Evropská odborová konfederace (EOK) a technicky zajišťuje člen EOK, v jehož zemi se demonstrace koná, tzn. příslušná národní odborová centrála, která také zajišťuje většinovou účast členských odborových organizací.

V souvislosti s probíhající vážnou finanční a hospodářskou krizi požaduje Evropská odborová konfederace nový sociální úděl v Evropě. K tomu přijala deklaraci Boj proti krizi: Lidé především!, která je vůdčím mottem Evropských dnů akcí, které se uskuteční od 14.5.2009 do 16.5. 2009. Akce ve formě demonstrací se uskuteční dne: 14.5. Madrid, Španělsko, 15.5. Brusel, Belgie a 16.5. Berlín, Německo, Praha, Česká republika. Zmíněnou deklaraci, která je také součástí kampaně EOK k Evropským dnům akcí zveřejníme v příštím čísle NOS.

Protestní demonstrace organizovaná ČMKOS/EOK je zároveň reakcí na současnou situaci. Je protestem vůči navrhovaným změnám zákoníku práce, snahám privatizovat důchodový systém (3.etapa důchodové reformy- opt out), nedostatečnému finančnímu zabezpečení v nezaměstnanosti a zneužívání krize.

V souvislostí s konáním demonstrace se uskuteční rozsáhlá informační kampaň ČMKOS pod názvem Zabraňme zneužití krize, která byla oficiálně zahájena dnem svolání demonstrace dne 3.4.2009. V rámci informační kampaně obdrží všechny ZO OS týdeník SONDY - speciál s vysvětlujícími informacemi a s vloženými plakáty. Veškeré informace týkající se důvodů demonstrace budou postupně zveřejňovány také v NOS a na webové stránce OS.

Předsednictvo Výboru odborového svazu (P-VOS) vyzvalo již 26.3.2009 všechny své členy a ostatní zaměstnance, aby se protestní demonstrace zúčastnili v co největším počtu. Bližší informace organizačně technického charakteru obdrží všechny ZO OS písemně v dostatečném časovém předstihu. Informace rovněž poskytnou zaměstnanci Informačních a poradenských center OS (IPC) v jednotlivých regionech. Zájemci o účast na demonstraci se mohou již nyní účast oznámit regionálně příslušnému zaměstnanci Informačního a poradenského centra OS.

Upozorňujeme, že součástí materiálů zveřejňovaných v rámci informační kampaně k demonstraci je také publikace Paragrafy do krize. Pracovněprávní a sociální minimum pro zaměstnance, které jednotlivé ZO OS již obdržely nebo obdrží poštou v nejbližších dnech. Elektronická verze je zveřejněna také na webové stránce OS, odkud je možné si ji stáhnout.
V Praze dne 5.4. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS