Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 6

1. Mimořádné jednání Rady ČMKOS dne 3.3.2008, po prezentaci návrhu postupu ČMKOS a po rozsáhlé diskuzi přijalo usnesení, kterým schválilo vyhlášení stávkové pohotovosti jako nesouhlas s dopady stávající vládní reformy zejména v oblasti cen, platů a mezd, s návrhy připravované reformy důchodů, reformy zdravotnictví a se záměry změn v zákoníku práce. Současně Rada ČMKOS schválila zahájení propagační kampaně ČMKOS a OS v ní sdružených proti uplatňování vládní reformy v oblastech, které jsme výše uvedli. V této souvislosti také schválila svolání regionálních mítinků (setkání) ČMKOS na období od 25. 3. 2008 do začátku května 2008 v následujících regionálních centrech: Brno, Hradec Králové, Ostrava, Ústí nad Labem, Praha a podle situace případně i v dalších místech.

První regionální mítink se uskuteční dne 25. března 2008 od 15.00 hod. v Brně, v hlavním sále Kulturního centra SEMILASSO, Palackého třída 126 (Královo Pole). Spojení městskou dopravou: tramvaje č. 1, 6 a 7; autobusy č. 64 a 84 - okružní a 72. Všechny uvedené spoje mají zastávku u KC Semilasso.

Cílem tohoto i dalších mítinků je zvýšit informovanost zástupců ZO obecně o dopadech vládních reforem, zejména o připravovaných reformách v oblasti důchodového zabezpečení a zdravotnictví a připravovaných změnách v zákoníku práce včetně rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12.3.2008, kterým se snižuje právní ochrana zaměstnanců a omezují, respektive ruší některá práva odborů. Na mítinku v Brně i v dalších místech vystoupí také předseda ČMKOS M. Štěch.

Všech mítinků se zúčastní předsedkyně OS a místopředseda OS ing. J.Rovenský, kteří dle potřeby poskytnou operativní konzultace zástupcům ZO OS.

OS vyzývá tímto zejména předsedy ZO, aby se mítinku konaném v příslušném regionu zúčastnili.

Termíny dalších mítinků budou zveřejněny na webové stránce OS. ZO OS působící v příslušných regionech obdrží s dostatečným časovým předstihem oznámení a pozvánku. Upozorňujeme, že účast není početně omezena. Zúčastnit se proto mohou i další členové ZO. Jednání je otevřeno i pro širokou veřejnost.

V regionálních centrech, ve kterých nebude uskutečněn mítink ČMKOS uskuteční mítink pro své ZO odborový svaz. Regionálně příslušné ZO OS budou s dostatečným časovým předstihem informovány přímo i prostřednictvím webové stránky OS.

Součástí informační kampaně je také zvláštní číslo
"SONDY speciál", které obdrží, pokud se již tak nestalo, všechny ZO OS v tištěné podobě ve dvou výtiscích. Elektronická verze bude rozeslána všem ZO OS, jejichž e- mail adresu má OS k dispozici. Ostatním zájemcům bude elektronická verze zaslána na vyžádání. Požadavek zasílejte na e-mail adresu statorg@cmkos.cz .

Obsah zvláštního čísla zveřejňujeme také na jiném místě NOS a na webové stránce OS.

2. Na jiném místě NOS a na webové stránce OS zveřejňujeme “Informace o ustanoveních zákoníku práce zrušených Nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 12. března 2008 (Pl. ÚS 82/06), aktuální analýza dopadů tohoto nálezu”. Materiál zpracovalo právní oddělení ČMKOS a projednala Rada ČMKOS na svém řádném zasedání dne 17.3.2008. Rada ČMKOS ve svém usnesení k tomuto bodu jednání mimo jiné uložila vedení ČMKOS, v termínu do 25.3.2008, citujeme:
“a) obrátit se písemně na Petra Nečase, ministra práce a sociálních věcí ČR, za účelem provedení analýzy právních a ekonomických dopadů Nálezu Ústavního soudu ČR a seznámit s ní sociální partnery. Současně požádat ministra, aby v součinnosti se sociálními partnery byly připraveny návrhy legislativních úprav k řešení dopadů Nálezu Ústavního soudu ČR,
b) spojit se s představiteli zaměstnavatelských organizací za účelem projednání závěrů Nálezu Ústavního soudu ČR”.

Upozorňujeme, že do doby vyhlášení Nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, zůstávají zrušená ustanovení zákoníku práce platnou a účinnou součástí zákoníku práce a lze podle nich postupovat s příslušnými právními důsledky.

Další informace zveřejníme v příštím čísle NOS a na webové stránce OS.

3. Upozorňujeme příslušníky Policie ČR, civilní zaměstnance Policie ČR a zaměstnance (strážníky) obecní a městské policie, že dne 19.3.2008 bylo zahájeno v PS PČR projednávání vládního návrhu zákona o Policii ČR a o inspekci Policie ČR a vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR, který obsahuje rozsáhlou změnu zákona o obecní policii. Bližší informace zveřejníme v příštím čísle NOS a na webové stránce OS, kterou doporučujeme průběžně sledovat.
V Praze dne 18.3. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS