Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 5

1. V návaznosti na informace zveřejněné v NOS č.4 zveřejňujeme na jiném místě NOS další informace týkající se problematiky zaměstnaneckých výhod (benefitů), s tím související novely zákona o dani z přidané hodnoty a stávky vyhlášené koalicí dopravních odborových svazů, která byla dne 26.2.2010 odložena na 4.3.2010. Zveřejňujeme rovněž plné znění Prohlášení předsedy vlády Jana Fischera po mimořádném jednání vlády dne 25.2.2010.Tyto informace doplňujeme o následující:

Vláda předložila dne 26.2.2010 návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty vypouštějící §36a odstavec 3 písmeno d) Poslanecké sněmovně PČR. 1. místopředsedkyně PS vyhlásila na návrh vlády stav legislativní nouze od 1.3.2010 do 30.4.2010. (To mimo jiné znamená, že návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1.čtení). Projednání návrhu zákona bylo navrženo na pořad mimořádné 76. schůze, která byla za tímto účelem svolána a bude zahájena dne 2.3. 2010. Návrh programu mimořádné schůze obsahuje pouze jediný bod, a to návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Informace vztahující se k jednání 76. schůze PS PČR budou neprodleně zveřejněny na webové stránce OS. Vzhledem k současné situaci v PS nelze předvídat průběh a výsledek projednávání návrhu novely zákona. Proto zveřejňujeme, pro případ, že by se dne 4.3. 2010 uskutečnila stávka, materiál zpracovaný právním oddělením ČMKOS “Ke stávce koalice dopravních odborových svazů (dopady do pracovněprávní oblasti)”.

Upozorňujeme, že problematika zvýšeného zdanění zaměstnaneckých výhod (benefitů) se týká všech zaměstnanců, tedy i zaměstnanců veřejných služeb a správy. Jedná se nejen o režijní jízdenky železničářů, ale i o například závodní stravování, rekreace, rehabilitace, podnikové ubytování, příspěvek na dopravu a další zaměstnanecké výhody, které zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům. Tyto zaměstnanecké výhody byly až do 31.12. 2009 výhodně zdaněny obdobně jako tomu je i v jiných evropských státech. Pokud by nedošlo k novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty reálně hrozí riziko, že by byly některé benefity zaměstnavateli zrušeny pro jejich finanční nákladnost. V zájmu všech zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů je, aby benefity byly zachovány v rozsahu a v režimu, v němž dosud byly zaměstnavateli poskytovány. Zaměstnanecké výhody jsou zaměstnancům zaměstnavateli poskytovány mimo jiné také z důvodů motivačních a stabilizačních. V Evropě jsou již desítiletí běžně používány, neboť péče o zaměstnance je považována za nedílnou součást firemní kultury. Z výše uvedených důvodů proto odborový svaz společně s ostatními odborovými svazy sdruženými v ČMKOS vyjádřil podporu koalici dopravních odborových svazů.

2. Dle sdělení náměstka ministra financí P.Chrenka nebude návrh zákona o Celní správě České republiky a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky předložen vládě. Na základě připomínkového řízení bude návrh zákona o Celní správě České republiky upraven, především v důvodové a předkládací části, a znovu postoupen do vnějšího připomínkového řízení. Kdy se tak stane není dosud známo. V této souvislosti upozorňujeme, že Stanovisko OS k návrhu zákona bylo zveřejněno v NOS č. 1/2010 a informace o výsledku vyrovnání zásadních připomínek OS byly zveřejněny v NOS č.4/2010. Na oba materiály tímto odkazujeme. O legislativním procesu týkajícím se návrhu zákona budeme aktuálně informovat v některém z dalších čísel NOS. Ve věci přetrvávajících zásadních připomínek OS týkajících se věcné stránky návrhu zákona jednala, a bude v nejbližší době opět jednat, předsedkyně OS s náměstkem ministra financí P. Chrenkem.

3. Dne 25.2. 2010 projednávala Legislativní rada vlády návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a některé další zákony. Dle sdělení ministerstva financí z důvodu negativního stanoviska Legislativní rady a na základě doporučení Legislativní rady rozhodl ministr financí o stažení návrhu zákona z legislativního procesu a jeho nepředložení vládě ČR. Výhrady Legislativní rady se týkaly formální stránky návrhu zákona. O dalším postupu nebylo dosud rozhodnuto. S největší pravděpodobností bude postupováno obdobně jako v případě celní správy to znamená, že bude připraven návrh nového zákona, který se věcně nebude lišit od stávajícího návrhu, formálně se však bude jednat o novou právní úpravu a to včetně názvu. (Obdobně jako tomu bylo v případě zákona o celní správě bude připraven návrh zákona o finanční správě).
V Praze dne 26.2. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS