Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 5

1. Vláda dne 25.2.2008 projednala a přijala novelu nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely nařízení vlády byl přijat v původním znění, tzn. odměny za výkon funkce členům zastupitelstev se zvyšují o 5%. Novela nařízení vlády nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

2. Vláda téhož dne projednala návrh zákona o Policii ČR a o Inspekci policie a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR a o Inspekci policie. Návrh zákona o Policii ČR včetně návrhu doprovodného změnového zákona bude předložen PS PČR k projednání. Bližší informace zveřejníme v příštím čísle NOS.

3. Na jiném místě zveřejňujeme "Společné prohlášení sociálních partnerů k návrhu poslanců M.Topolánka, M.Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů," určené poslancům Parlamentu České republiky. Prohlášení sociálních partnerů bylo zasláno všem poslaneckým klubům PS PČR. Uvedený materiál obdrželi na jednání RHSD (tripartita) dne 21.2.2008 také zástupci vlády včetně ministra práce a sociálních věcí, který poslanecký návrh spolupodepsal. Problematika byla samostatným bodem jednání RHSD. Přes nesouhlas sociálních partnerů vláda dne 25.2.2008 vyjádřila souhlas s poslaneckým návrhem, který ruší daňovou uznatelnost příspěvku na stravenky.

ČMKOS bude jednat s poslaneckými kluby i jednotlivými poslanci s cílem dosáhnout, aby předložený návrh změny zákona nebyl přijat a nadále zůstala zachována daňová uznatelnost příspěvku na stravenky. Stravenky jako významný zaměstnanecký benefit jsou využívány ve všech zemích EU a ve většině zemí OECD. Příspěvek zaměstnavatele na stravenky je ve všech zemích daňově uznatelný.

4. Upozorňujeme všechny zaměstnance veřejných služeb a správy, aby věnovali pozornost materiálu "ČMKOS k růstu cen. Výzva vládě ČR a zaměstnavatelům", kterou zveřejňujeme na jiném místě NOS a na webové stránce OS. Výzva byla zástupci ČMKOS předána zástupcům vládní strany a zaměstnavatelům na plenárním zasedání RHSD (tripartita) dne 21.2.2008 a poté byla zveřejněna na tiskové konferenci.

V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že ministerstvo financí již zahájilo práce na přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2009 a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu na roky 2010 a 2011. Východiskem pro tvorbu státního rozpočtu na rok 2009 má být střednědobý výhled státního rozpočtu schválený usnesením vlády č.1062/2007, který předpokládá růst objemu prostředků na platy v roce 2009 o 1,5 %.

OS ROPO se v těchto dnech dopisem obrátily na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí se žádostí o společné jednání. Předmětem jednání bude vývoj platů v roce 2008, platy v roce 2009 a návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2009 - 2011. OS ROPO zásadně nesouhlasí, aby i v roce 2009 činil růst platů pouhých 1,5% jak předpokládá střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2008 - 2010. O průběhu a výsledcích jednání přineseme informace v NOS a na webové stránce OS.
V Praze dne 26.2. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS