Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 5

1. Dne 6.3.2009 došlo k vyrovnání zásadních připomínek k návrhu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Stanovisko OS k návrhu novely nařízení vlády bylo již zveřejněno na webové stránce OS a nyní úplné znění stanoviska OS naleznete také na jiném místě NOS. Ze závěrů připomínkového řízení vyplývá, že naprostá většina připomínkových míst souhlasí se zrušením základní stupnice platových tarifů (příloha č.1 platného nařízení vlády) včetně navrhované účinnosti 1.4.2009. Návrh nařízení vlády bude vládou projednán dne 16.3.2009. Lze důvodně předpokládat, že návrh nařízení vlády bude vládou schválen a to s účinností od 1.4.2009.

Z jednání předsedkyně OS s ministrem práce a sociálních věcí dne 5.3.2009 mimo jiné vyplynulo, že vláda dne 16.3.2009 také rozhodne o valorizaci zbývajících dvou stupnic platových tarifů včetně stanovení data případné valorizace. Jak z uvedeného vyplývá o valorizaci zbývajících dvou stupnic platových tarifů se jedná. Zda k valorizaci dojde a k jakému datu bude tedy známo až po jednání vlády dne 16.3.2009. Příslušné informace budou zveřejněny na webové stránce OS. Doporučujeme proto sledovat webovou stránku OS.

2. Vzhledem k oprávněným stížnostem a upozorněním ze strany zejména odborových organizací působících v rámci obecní policie, zveřejňujeme na jiném místě Stanovisko odborového svazu, které bylo konzultováno také s právním oddělením ČMKOS a následně zasláno stěžující si odborové organizaci. Upozorňujeme, že uvedený problém se týká všech zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, pokud je jim vyplácena náhrada platu nebo mzdy v době prvních čtrnácti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Požadavek na řešení daného problému vznesla předsedkyně OS také v rámci jednání pracovního týmu pro mzdy a platy RHSD (tripartita). Náměstek ministra práce a sociálních věcí P.Šimerka v této souvislosti sdělil, že problém je MPSV znám a bude řešen v rámci připravované novely zákoníku práce, která bude během velmi krátké doby předložena do vnějšího připomínkového řízení. Jakmile OS prostřednictvím ČMKOS obdrží návrh novely zákoníku práce k připomínkám bude o obsahu návrhu informovat prostřednictvím webové stránky OS a NOS. Do doby než bude provedena potřebná legislativní změna doporučujeme organizacím, aby postupovaly podle doporučení uvedeného v závěru Stanoviska OS.

3. Vzhledem k častým dotazům zejména ze strany příspěvkových organizací zveřejňujeme v úplném znění stanovisko odboru 43 ministerstva práce a sociálních věcí, které již dříve vypracoval příslušný odbor MPSV na žádost odborového svazu.

S T A N O V I S K O odboru 43

Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. ze dne 2. července 2002, o rozpočtové skladbě, řeší dotaz MPSV, do jaké položky rozpočtové skladby se bude zahrnovat náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci se zahrnují v rozpočtové skladbě takto:

5424 Náhrady mezd v době.nemoci

Na tuto položku zařazuje organizace peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce. Patří sem i stejná plnění podle jiných zákonů, například podle § 73 odst. 4 zákona o obcích (zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo podle § 48 odst. 3 zákona o krajích (zákona č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Ing. Jiří Stonawský


4. Upozornění pro ZO OS, které spadají do působnosti IPC OS v Hradci Králové (Mgr.V.Benešová): Vzdělávací seminář k zákoníku práce se z  organizačně technických důvodů uskuteční dne 21.4.2009 a nikoliv dne 28.4.2009, jak jsme původně v přehledu uvedli. Za dodatečnou změnu se omlouváme. Pozvánku obdrží všechny ZO OS v dostatečném časovém předstihu.V Praze dne 7.3. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS