Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 4

1. Na jiném místě NOS zveřejňujeme Prohlášení předsedů odborových svazů ze dne 5.2. 2010. K danému problému, který byl příčinou reakcí odborových svazů ze sektoru dopravy níže zveřejňujeme informaci vedoucího právního oddělení ČMKOS JUDr. V. Samka, kterou obdrželi předsedové a předsedkyně odborových svazů dne 1. 2. 2010.

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

zákonem č. 489/2009 Sb., který s účinností od 1. 1. 2010 změnil zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla do zákona o dani z přidané hodnoty promítnuta již dříve daná možnost článkem 80 směrnice rady 2006/112/ES pro stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech. Mezi osoby ve zvláštním postavení k plátci daně z přidané hodnoty byly v § 36a odst. 3 písm. d) zákona nově zařazeny i osoby v pracovněprávních nebo obdobných vztazích, tedy osoby nacházející se nikoli v rovnoprávném nebo řídícím postavení, ale v hospodářky závislém postavení k plátci daně z přidané hodnoty současně jako k plátci mzdy nebo obdobného plnění.

Určení ceny obvyklé u řady drobných plnění v takových případech je velmi složité, vyžaduje výkladová stanoviska ze strany MF financí, popř. orgánů finanční správy. Cenový rozdíl mezi případnou slevou pro zaměstnance a cenou, za kterou zaměstnavatel prodává věci (výrobky) nebo poskytuje služby ostatním svým odběratelům, je přitom rovněž zdanitelným příjmem zaměstnance, který se navíc vesměs zahrnuje do vyměřovacích základů pro odvod zdravotního a sociálního pojistného.

Vzhledem k tomu, že tato úprava přijatá přes zásadní nesouhlas ČMKOS vyvolává řadu protestů, praktických a výkladových problémů, vypracovala ČMKOS návrh novely uvedeného ustanovení tak, aby zůstala zachována úprava účinná do konce roku 2009. Bylo dohodnuto s předsedou klubu ČSSD, Bohuslavem Sobotkou, že námi zpracovaný návrh ČSSD uplatní v rámci nadcházejících jednání Poslanecké sněmovny. V pátek dne 29. ledna 2010 se Bohuslav Sobotka pokusil tento návrh zařadit na pořad jednání Poslanecké sněmovny, ale díky obstrukcím ze strany ODS tento návrh do programu jednání zařazen nebyl.

Téhož dne proběhlo v této věcí mé jednání za účasti dalších zaměstnanců ČMKOS s nám. ministra financí Petrem Chrenkem, na kterém pan náměstek po podrobném objasnění podstaty uvedeného problému přislíbil, že se pokusí připravit metodický pokyn MF, ze kterého by bylo patrné, jakých plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům se nová právní úprava dotýká a jak by se mělo správně postupovat do doby, než se podaří § 36a zákona o DPH upravit.

Tato problematika bude předmětem zítřejšího jednání RHSD, kde bude ČMKOS znovu žádat o podporu při prosazování námi připraveného návrhu, který Vám v příloze zasílám k informaci.

S pozdravem JUDr.Vít Samek vedoucí právního oddělení ČMKOSV pozměňovacím návrhu připraveném ČMKOS a osvojeném poslancem B.Sobotkou, o němž se informace zmiňuje, se navrhuje, citujeme:

“V §36a se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 26b zrušuje.Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).“ A současně se navrhuje účinnost zákona dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V důvodové zprávě se k navrhované změně uvádí, citujeme:

“Novelou zákona o dani z přidané hodnoty, provedenou zákonem č. 489/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2010, byly zařazeny do okruhu osob, u kterých je základem daně z přidané hodnoty cena obvyklá, osoby, které jsou v pracovněprávním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci. Touto změnou došlo k výraznému poškození zaměstnanců a zaměstnavatelů při poskytování některých zaměstnaneckých benefitů, které tvoří významnou motivační složku v oblasti pracovněprávních vztahů.

Výjimka spočívající v možnosti poskytovat v těchto případech plnění za výhodnější cenu (závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních, ubytování zaměstnanců, zlevněné jízdenky apod.) a odvádět daň z přidané hodnoty z této výhodnější ceny, než která existuje v běžném obchodním styku, je opodstatněná s ohledem na zvláštní charakter pracovněprávních vztahů. Zaměstnanecké benefity představují významnou součást motivačních nástrojů zaměstnavatele v jejich péči o rozvoj lidských zdrojů a pomáhají vytvářet příznivé pracovní podmínky k výkonu práce zaměstnanci.

Je proto důvodné, zejména s ohledem na negativní dopady a důsledky hospodářské krize, které tuto oblast postihly zvlášť nepříznivými důsledky (propouštění, snižování mezd a platů apod.), navrátit v oblasti daně z přidané hodnoty v uvedených případech právní stav účinný do konce roku 2009.”


Přestože se poslanec B. Sobotka opakovaně snažil o zařazení pozměňovacího návrhu (návrh na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nepodařilo se, pro přetrvávající obstrukce ze strany ODS, do 5. 2. 2010 do programu jednání schůze Poslanecké sněmovny pozměňovací návrh zařadit. Další možnost zařazení bude dne 9. 2. 2010 na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny.

Problematika § 36a zákona o DPH byla předmětem jednání mimořádného plenárního zasedání RHSD (tripartita) dne 2. 2. 2010. Zástupci ČMKOS přednesli základní informaci týkající se problematiky § 36 a požádali o podporu pozměňovacího návrhu. Zástupce Svazu průmyslu a dopravy viceprezident ing. J. Hanák podpořil pozměňovací návrh, proti nebylo ani ministerstvo financí ani předseda vlády jako zástupci vlády. Dne 7. 2. 2010 také předseda vlády, v souvislosti se zveřejněným Prohlášením předsedů odborových svazů v dopravě, veřejně projevil zájem ve věci jednat.

2. Na jiném místě zveřejňujeme materiál “Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků”. Jedná se o společný materiál sociálních partnerů (odborů, zaměstnavatelů a vlády). Materiál byl hlavním bodem programu mimořádného zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita), která po projednání vzala materiál na vědomí, rozšířila původní bod 38 materiálu o text “Sociální partneři podporují návrh Aktualizace státní energetické koncepce, zpracované MPO ČR a doporučují vládě její přijetí” a požádala provést kontrolu opatření přijatých v předloženém materiálu na plenární schůzi RHSD ČR dne 22. dubna 2010.

Již před projednáním materiálu vládou reagoval na materiál poslanec a bývalý ministr životního prostředí M. Bursík a další představitelé Strany zelených. Nesouhlasili s body, které podporují dostavbu Temelína, rekonstrukci elektrárny Prunéřov a stavbu jezů na Labi. Na prohlášení především M. Bursíka, ale i dalších zástupců Strany zelených reagovali 8.2.2010 zástupci odborů a zaměstnavatelů - ČMKOS a Svaz průmyslu a dopravy. Stanoviska obou sociálních partnerů, které zveřejňujeme na jiném místě, obdržela vláda.

Vláda materiál projednala dne 8.2.2010. Podle sdělení předsedy vlády, na tiskové konferenci po zasedání vlády, celá vláda při závěrečném hlasování s 38 body krátkodobých protikrizových opatření souhlasila, s výjimkou ministrů životního prostředí Jana Dusíka a pro lidská práva Michaela Kocába. Tyto členy nominovala do vlády Strana zelených. Předseda vlády zdůraznil, že "Vláda neustupuje žádné průmyslové lobby. Toto je výsledek jednání se sociálními partnery." Záznam tiskové konference lze nalézt na
www.vláda.cz .

3. Vláda dne 8.2.2010 rovněž projednala a schválila Konvergenční program České republiky a vládní materiál Východiska z krize - politika vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu. Bližší informace k oběma schváleným materiálům zveřejníme v příštím čísle NOS. Upozorňujeme, že ke druhému z vládních materiálů jsme stanoviska ČMKOS a OS, včetně informací a závěrů jednání RHSD (tripartita) k tomuto závažnému materiálu, již zveřejnili v NOS č 2-3/ 2010 , na které tímto odkazujeme.

4. Dne 4. 2. 2010 se uskutečnilo, vyrovnání zásadních připomínek OS k návrhu zákona o Celní správě České republiky a k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. (Stanovisko OS k návrhu zákona bylo zveřejněno v NOS č. 1/2010). Zásadní připomínky OS nebyly předkladatelem akceptovány, a proto budou uvedeny jako rozpor v rozporovém listu, který bude součástí návrhu zákona, který by měl být předložen vládě. Z jednání vyplynulo, že není zřejmé, zda bude návrh zákona vládě předložen. Naopak je zřejmé, že již není reálné jeho předložení Poslanecké sněmovně PČR. Končící volební období Poslanecké sněmovny PČR však nemusí být důvodem k nepředložení návrhu zákona vládě ČR. O dalším legislativním procesu týkajícím se návrhu zákona budeme informovat v některém z dalších čísel NOS. Ve věci zásadních připomínek OS bude v nejbližší době jednat předsedkyně OS s náměstkem ministra financí P. Chrenkem.V Praze dne 8.2. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS