Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 4

1. Dle sdělení ministerstva vnitra projedná vláda v týdnu od 11. 2. 2008 návrh novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely nařízení vlády je předkládán v původním znění návrhu (navýšení odměn za výkon funkce členům zastupitelstev o 5 %). Účinnost se předpokládá od 1. 3. 2008 se zpětnou platností.

2. Všechny ZO OS opakovaně upozorňujeme, že zaměstnavatel má podle §287 povinnost informovat a projednat se závodním výborem odborové organizace opatření týkající se vývoje průměrného platu a jejich jednotlivých složek v roce 2008. To se týká také navýšení objemu finančních prostředků na platy a jejich rozdělení. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost neplní, může mu být uložena Státním úřadem inspekce práce sankce podle zákona o inspekci práce. Doporučujeme všem ZO OS, aby ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákoníku práce jednaly se zaměstnavatelem.

S ohledem na předpokládanou vysokou úroveň průměrné inflace v roce 2008 (cca 5,8-6%) a další dopady reformy veřejných financí je rozdělení finančních prostředků do nenárokových složek platu (osobní ohodnocení a odměny) věcí velmi citlivou. OS doporučuje všem vedoucím pracovníkům, aby přiměřená část volných finančních prostředků určených na platy zaměstnanců v roce 2008 byla použita na úpravu osobních příplatků. Dle názoru OS nelze důsledně diferencovat zaměstnance dle výkonnosti v situaci, kdy průměrná roční inflace dosáhne téměř 6% a její dopady, včetně dalších dopadů realizované reformy veřejných financí, mají plošný charakter. Za této situace, která byla předvídatelná, bylo jediným správným řešením přiměřeně valorizovat nárokovou složku platu (stupnice platových tarifů). Na toto řešení však vláda i přes opakovaná jednání kategoricky odmítla přistoupit. Je evidentní, že se jedná o závažnou věcnou a politickou chybu vlády, jejíž dopady budou ještě prohloubeny předpokládaným vývojem průměrné nominální mzdy v podnikatelském sektoru, jejíž růst se v roce 2008 očekává minimálně ve výši 9 %. OS je si vědom toho, že zaměstnavatelé působící ve veřejných službách a správě jsou ve složité situaci, přesto však věří, že zaměstnavatelé i jednotliví vedoucí zaměstnanci vezmou při rozhodování v úvahu doporučení OS.

3. Na jiném místě zveřejňujeme závažné Prohlášení Českomoravské konfederace odborových svazů, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů, Svazu pacientů ČR, Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska k reformě zdravotnictví prezentované návrhy věcných záměrů zdravotních zákonů, které předložil ministr zdravotnictví.

OS státních orgánů a organizací se ztotožňuje s obsahem výše uvedeného prohlášení. OS ze zásadních důvodů odmítá navrhované změny v systému zdravotnictví, veřejného zdravotního pojištění a v postavení zdravotních pojišťoven. Bližší informace o navrhovaných změnách v systému zdravotnictví včetně změn v systému veřejného zdravotního pojištění a v postavení zdravotních pojišťoven zveřejníme v dalším čísle NOS. V této souvislosti upozorňujeme, že v NOS č. 1 ze dne 9.1.2008 bylo zveřejněno
Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zveřejněno také na webové stránce OS) a Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění, na které tímto odkazujeme.

Soubor sedmi návrhů věcných záměrů zákonů, které mají vytvořit právní rámec reformy zdravotnictví byl předmětem jednání mimořádného zasedání RHSD (tripartita) dne 4.2.2008. Uvedený soubor návrhů věcných záměrů zákonů bude v následujících týdnech předložen vládě k projednání.
V Praze dne 7.2. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS