Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 2-3

1. Upozorňujeme všechny ZO OS, že v NOS č. 1 byl zveřejněn formulář Vyúčtování členských příspěvků za rok 2007, který je potřeba zaslat OS do 29.2.2008. OS žádá tímto ZO OS, aby ve výkazu uvedli také e-mail adresu předsedy ZO OS. Získané údaje slouží k vnitřní kontrole OS včetně identifikace plateb a k doplnění či aktualizaci e-mail adresáře předsedů ZO OS. OS v zájmu zvýšení informovanosti zaměstnanců a jejich zástupců bude počínaje měsícem březnem závažné aktuální informace zasílat ZO OS také prostřednictvím e-mailu. OS doporučuje předsedům ZO OS, kteří dosud vlastní e-mail adresu nemají, aby se dohodli se zaměstnavatelem na zřízení e-mail adresy. Opravňuje k tomu §277 zákoníku práce, který ukládá zaměstnavateli vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti. Vzhledem k tomu, že většina korespondence probíhá v dnešní době elektronicky je zřízení e-mail adresy nezbytnou podmínkou pro výkon činnosti.

2. Všechny ZO OS upozorňujeme, že zaměstnavatel má podle §287 povinnost informovat a projednat se závodním výborem odborové organizace opatření týkající se vývoje průměrného platu a jejich jednotlivých složek v roce 2008. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost neplní může mu být uložena Státním úřadem inspekce práce sankce podle zákona o inspekci práce.

3. Dle sdělení ministerstva vnitra projedná vláda v nejbližších týdnech návrh novely nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost je navržena od 1.3.2008, a to se zpětnou platností. Jakmile bude návrh novely nařízení vlády vládou přijat, zveřejníme tuto informaci na webové stránce OS.

4. Zaměstnance daňové a celní správy upozorňujeme, že věcný záměr zákona o Integraci daňové a celní správy bude předložen vládě k projednání do konce ledna.
V Praze dne 21.1. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS