Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 1

1. Jak jsme již uvedli v NOS č.22 /2009 platí pro rok 2010 pro zaměstnance veřejných služeb a správy odměňovaných podle zákoníku práce stupnice platových tarifů platné od 1.6.2009 s výjimkou zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, zařízení záchranné služby nebo zařízení sociálních služeb, pro které platí pro rok 2010 stupnice platových tarifů platná od 1.7.2009.

To znamená, že i pro rok 2010 platí nařízení vlády č. 130/ 2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/ 2009 Sb. (účinnost od 1.6.2009). A pro zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, zařízení záchranné služby nebo zařízení sociálních služeb nařízení vlády č. 201/2009 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.7.2009).

Pro příslušníky bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona č. 361/2006 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů platí od 1.1.2010 nařízení vlády č. 477/2009 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. Nařízení vlády zachovává stupnice základních tarifů na úrovni respektive ve výši platné od 1.6. 2009.

Díky přijetí pozměňovacího návrhu poslance B. Sobotky a následnému schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2010 se podařilo zachovat pro rok 2010 úroveň platů zaměstnanců veřejných služeb a správy na úrovni roku 2009. Tím byl dosažen cíl, který si vytkly odborové svazy zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy. Skutečnost, že se podařilo pro rok 2010 udržet stupnice platových tarifů a stupnice základních tarifů (u příslušníků bezpečnostních sborů) na úrovni platné od 1.6.2009, respektive 1.7.2009 (zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní péči), je nezbytné pokládat za úspěch, na kterém se významně podílely odbory. Za dané situace bylo dosaženo maxima možného. To by si měli především uvědomit všichni zaměstnanci veřejných služeb a správy. Zejména ti, kteří zpochybňují či nedoceňují roli odborů jako zástupců zaměstnanců. Bez důsledného tlaku odborů v roce 2008 a zejména v roce 2009 by situace v úrovni odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy byla jiná.

Je potřeba si uvědomit, že se podařilo v rámci dané ekonomické situace přijatelným způsobem vyřešit pouze platy v roce 2010. Znovu opakujeme, že způsob řešení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy v roce 2011 závisí především na ekonomické situaci země a na způsobu řešení problému především příjmové strany státního rozpočtu. I když vláda předpokládá ve schváleném střednědobém výhledu státního rozpočtu na léta 2011 a 2012 zmrazení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy, může být situace ve skutečnosti jiná. Lze předpokládat, že z hlediska ekonomického i sociálního bude situace i v roce 2010 velmi složitá. Zaměstnanci veřejných služeb a správy by proto měli být připraveni podpořit své zástupce kdykoliv to bude potřeba, obdobně jako tomu bylo nyní.

Odborový svaz a předsedkyně osobně děkuje všem, kdo podpořili a ocenili úsilí odborového svazu o zachování stávající úrovně platů zaměstnanců veřejných služeb a správy i v roce 2010. Vyjádřená podpora a ocenění nás těší a zavazuje. Děkujeme.

2. Předsedkyně odborového svazu obdržela dne 16.12.2009 dopis předsedy poslaneckého klubu ČSSD Mgr. Bohuslava Sobotky, jehož obsah se vztahoval k průběhu projednávání a výsledku hlasování Poslanecké sněmovny o zákonu o státním rozpočtu na rok 2010. V dopise se mimo jiné uvádí, citujeme:

“… Vážená paní předsedkyně, vím, že se Vaši členové musejí denně potýkat s řadou problémů. Vím také, že práce řady z nich je nedoceněna a jejich mzda v řadě případů nedosahuje výše, se kterou bychom mohli být spokojeni. Velmi Vás však prosím, abyste vzali v úvahu současný stav veřejných financí, a to zejména s ohledem na krizové období, kterým procházíme. Věřím, že s vědomím těchto souvislostí pochopíte, že prosazení našeho návrhu je v současné době maximum možného. Děkuji všem členům Vašeho svazu za důvěru a přeji Vám i jim vše dobré v novém roce…”.

3. Na jiném místě N0S zveřejňujeme Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu zákona o Celní správě České republiky a k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. Podle sdělení předkladatele uskuteční se vyrovnání zásadních připomínek s největší pravděpodobností v nejbližších dnech. V době uzávěrky NOS nebyl termín znám. Bližší informace zveřejníme v příštím čísle NOS.

4. Dle sdělení ministerstva práce a sociálních věcí bude návrh nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, předložen vládě pravděpodobně koncem ledna. Předpokládaná účinnost nejdříve 1.3.2010.

5. Vzdělávací semináře pro ZO OS v roce 2010 - upozornění pro funkcionáře ZO OS:

ČMKOS ve spolupráci s odborovými svazy uskuteční v tomto a v následujících letech 170 vzdělávacích seminářů v rámci nového projektu “Posilování sociálního dialogu - služby pro zaměstnance”. V rámci 17 témat je zařazeno i téma pracovní právo. Semináře budou realizovány od září 2010 a budou kontinuálně pokračovat v roce 2011. Odborové svazy v nejbližších dnech obdrží od ČMKOS všechny potřebné informace. Současně budou vyzvány k účasti v uvedeném projektu. Odborový svaz již předběžně požádal o 11 vzdělávacích seminářů z oblasti pracovního práva. Vzdělávací semináře pro ZO OS budou s největší pravděpodobností zahájeny v září 2010. Bližší informace o projektu “Posilování sociálního dialogu - služby pro zaměstnance” a souvisejících vzdělávacích seminářích zveřejníme v některém z dalších čísel NOS.
V Praze dne 9.1. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS