Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 1

1. Vzhledem k tomu, že se na OS stále obracejí zaměstnanci veřejné správy a služeb s dotazem, zda budou valorizovány stupnice platových tarifů pro rok 2008, opakovaně tímto sdělujeme, že pro rok 2008 nedojde k valorizaci stupnic platových tarifů a to, jak u zaměstnanců veřejných služeb a správy odměňovaných podle zákoníku práce, tak i u příslušníků bezpečnostních sborů odměňovaných podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. To znamená, že pro rok 2008 zůstává v platnosti nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců veřejných služeb a správy. Pro odměňování příslušníků bezpečnostních sborů platí pro rok 2008 nařízení vlády č.337/2007 Sb., stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2008 (stupnice základních tarifů je shodná se stupnicí platnou pro rok 2007). Znovu opakujeme, že důvodem je nedostatečně navýšený objem prostředků na platy pro rok 2008, který neumožňuje valorizaci stupnic platových tarifů, neboť část z těchto finančních prostředků musí být použita na zabezpečení postupu do vyšších platových stupňů.

U zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu budou volné mzdové prostředky použity na posílení nenárokové části platu (osobní ohodnocení, odměny). Jakým způsobem budou volné finanční prostředky použity je věcí zaměstnavatele. OS doporučuje všem ZO, pokud již tak neučinily, aby ve věci jednaly se zaměstnavatelem a snažily se společně nalézt pro zaměstnance přijatelné řešení.

V případě zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny z rozpočtů krajů a obcí je plně v odpovědnosti obcí a krajů o jaké procento navýší mzdové prostředky na rok 2008. OS proto již v listopadu minulého roku doporučoval všem v úvahu přicházejícím ZO, aby ve věci jednaly se svým zaměstnavatelem. OS doporučoval, aby navýšení mzdových prostředků alespoň pokrylo předpokládanou inflaci. I zde však platí, že finanční prostředky, o něž se zvyšuje objem mzdových prostředků, mohou být použity pouze na posílení nenárokových složek platu (osobní ohodnocení, odměny). I v tomto případě platí doporučení OS všem ZO, aby ve věci rozdělení volných finančních prostředků jednaly se zaměstnavatelem a snažily se společně nalézt pro zaměstnance přijatelné řešení.

Dle názoru OS by při rozdělení volných finančních prostředků měla být především vzata v úvahu předpokládaná míra inflace, která dopadá na všechny zaměstnance. Vzhledem k výši inflace, která se bude v roce 2008 pohybovat mezi 5%-6% doporučuje OS, aby alespoň část finančních prostředků byla rozdělena plošně. Bližší doporučení jak ve věci postupovat obdrželi předsedové ZO v rámci loňských vzdělávacích seminářů k zákoníku práce. Případné nejasnosti či jiné s věcí související problémy lze konzultovat buď s ing. M.Fabiánovou tel.č. 224 142 256, e-mail adresa
fabianova.marie@cmkos.cz nebo přímo s předsedkyní OS mobil 604 502 655, e-mail adresa statorg@cmkos.cz.

V případě příslušníků bezpečnostních sborů jednají o způsobu rozdělení volných finančních prostředků u celní správy podnikový výbor odborových organizací působící v celní správě, u vězeňské služby koordinační výbor ZO VS ČR a OS, u Policie ČR a HZS již jednaly a způsob rozdělení dohodly příslušné OS včetně OS státních orgánů a organizací. Bližší informace budou zveřejněny později.

2. ČMKOS obdržela v polovině prosince minulého roku k připomínkám soubor sedmi návrhů věcných záměrů zákonů, které by měly vytvořit legislativní rámec zdravotní reformy. Jedná se o návrhy věcných záměrů zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona o specifických zdravotnických službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o zdravotních pojišťovnách, zákon o Úřadu dohledu nad zdravotními pojišťovnami.

Pro úplnost uvádíme, že zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování bude, dle návrhu věcného záměru zákona, střechovým zákonem, který upraví základní podmínky poskytování zdravotních služeb. Bude se jednat o zákon kodexového typu obsahující obecnou právní úpravu, na který bude navazovat zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích.

Z návrhu věcného záměru zákona mimo jiné vyplývá, že citujeme: “Zákon definuje poskytování zdravotních služeb jako poskytování odborné zdravotní péče a vykonávání dalších, v zákoně vyjmenovaných, odborných činností (posuzování zdravotního stavu fyzických osob v rozsahu tohoto zákona, stanovení a posuzování léčebného plánu, nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem), a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost poskytovatele za účelem zisku nebo jiným účelem, který připouští zákon.” (Podrženo námi).

ČMKOS předloženou koncepci zdravotní reformy obsaženou v předložených návrzích věcných záměrů zákonů odmítla jako celek. OS státních orgánů a organizací se plně ztotožňuje se stanoviskem ČMKOS.

Vzhledem k závažnosti navrhovaných změn, a ve snaze alespoň rámcově informovat zaměstnance o navrhovaných změnách, zveřejňujeme na
jiném místě Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování a Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pro úplnost uvádíme, že část I. a II. Stanoviska ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je obecným stanoviskem ČMKOS ke koncepci zdravotní reformy obsažené v předložených návrzích věcných záměrů zákonů a opakuje se v úvodu stanoviska ČMKOS ke každému příslušnému návrhu věcného záměru zákona. Proto Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění zveřejňujeme z technických důvodů bez uvedených částí. V případě zájmu zašle OS zájemcům elektronicky Stanoviska ČMKOS i k návrhům věcných záměrů zbývajících pěti zákonů. O zaslání lze požádat na e-mail adresu statorg@cmkos.cz.

Vyrovnání zásadních připomínek ke všem návrhům věcných záměrů zákonů, s výjimkou návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích, se uskuteční 9.1.2008. O výsledcích připomínkového řízení budeme informovat v následujícím dvojčísle NOS a na webové stránce OS.
V Praze dne 6.1. 2008

Alena Vondrová
předsedkyně OS