Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně IV

1. Dne 27. 8. 2010 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy s předsedou vlády ČR a ministrem práce a sociálních věcí ve věci navrhované změny zákoníku práce, která předpokládá změnu systému odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy. Z jednání jednoznačně vyplynulo, že se jedná o politické zadání, které bylo formulováno bez jakýchkoliv analýz především bez analýzy stávajícího systému odměňování. Odbory zdůvodnily svůj zásadní nesouhlas s navrhovanou změnou systému odměňování. Nesouhlasily mimo jiné rovněž s názorem předsedy vlády, že změna zákoníku práce má dopad na státní rozpočet, a proto musí být novela zákoníku práce projednána co nejdříve. Na dotaz ze strany odborů jaký fiskální zájem je skryt za navrhovanou změnou systému odměňování nebylo odpovězeno. Lze však dovodit možnost, že uvolněné finanční prostředky mohou být v rámci návrhu státního rozpočtu, případně rozpočtu jednotlivých organizací, použity na jiné výdajové položky než na platy. To ostatně nepřímo připouští i důvodová zpráva k návrhu nařízení vlády, která výši možných úspor přímo uvádí. Předseda vlády byl kromě jiného také upozorněn, že návrh změny systému odměňování je v rozporu s mezinárodním právem a právem Evropské unie. Další jednání s předsedou vlády se uskuteční 6. 9. 2010.

V závěru jednání předseda NOS Policie ČR upozornil na situaci v Policii České republiky. Uvedl, že u příslušníků bezpečnostních sborů má dojít “jen” ke snížení tarifních platů, ale bez změny systému odměňování. Takováto pro odbory nepřijatelná změna by znamenala zásah do zákona o služebním poměru, který odborové svazy zásadně odmítají při vědomí dalších vysokých rizik s tím souvisejících. Předsedkyně OS upozornila předsedu vlády na poslední rozhodnutí ministra vnitra o restrukturalizaci všech organizací v resortu ministerstva vnitra a na možné negativní důsledky. Označila situaci za vážnou, a to nejen v rezortu ministerstva vnitra a Policie ČR. Požádala, aby dohodnuté jednání předsedů OS SOO, NOS Policie ČR a OS hasičů s předsedou vlády proběhlo co nejdříve. Žádost byla předsedou vlády akceptována.
Termín jednání nebyl ještě stanoven.

2. Dne 27.8.2010 proběhlo také vyrovnání připomínek k návrhu změny zákoníku práce (část 6.Hlava III Platy) a souvisejícího návrhu nařízení vlády. Naprostá většina připomínkových míst předložený návrh odmítla a požadovala zachování současného systému odměňování. Z jednání vyplynulo, že se jedná o politické zadání.

3. Na základě vyhodnocení situace, po jednání s předsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, a v návaznosti na Stanovisko OS ze dne 26.8.2010, rozhodl OS státních orgánů a organizací, že se připojí k demonstraci dne 21.9.2010 vyhlášené NOS Policie ČR. Po dohodě s NOS Policie ČR se bude jednat o společnou protestní demonstraci, k níž se připojí také další odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy (například OS zdravotnictví a sociální péče, ČMOS školství, ČMOS civilních zaměstnanců armády ), s nimiž předsedkyně OS v této věci již jednala. Demonstrace se zúčastní také OS hasičů a vojáci z povolání. Původně deklarované obsahové zaměření demonstrace bude rozšířeno i na navrhované změny zákoníku práce v oblasti platů a s tím související návrh nařízení vlády. Protestní demonstrace se uskuteční dne 21.9.2010 v Praze. Místo a hodina konání demonstrace budou sděleny později.

Všechny ZO OS obdrží písemně v nejbližších dnech všechny základní informace týkající se organizačně technického zabezpečení účasti na demonstraci. Obecně platí stejný způsob zabezpečení účasti jako tomu bylo u předchozích demonstrací. OS žádá všechny ZO OS, aby zabezpečily informovanost všech zaměstnanců a jejich účast na demonstraci.OS žádá všechny ZO OS i organizace v níž odborová organizace nepůsobí, aby sdělily OS předpokládané počty účastníků.

V případě organizací, kde odbory nepůsobí doporučujeme, aby zástupci zaměstnanců, kteří účast na demonstraci budou organizovat, kontaktovali pracovníka Informačního a poradenského centra OS v příslušném regionu. Přehled IPC OS a včetně všech kontaktů je zveřejněn na webové stránce OS - “Kontakt” (viz. horní lišta na webové stránce OS).

Odborový svaz státních orgánů a organizací, a předsedkyně OS osobně, považuje situace za velmi vážnou. Vyzývá proto všechny zaměstnance veřejné správy a služeb včetně příslušníků bezpečnostních sborů, které odborový svaz zastupuje, k co největší účasti. Je nezbytné, abychom veřejně vyjádřili svůj zásadní nesouhlas s navrhovanými změnami!

V Praze dne 29. 8. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS