Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně II

Ve čtvrtek 19.8. 2010 ve 14.hodin obdržel OS k připomínkám ve dvou variantách návrh novely zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Připomínkové řízení bylo zkráceno na 5 pracovních dní (do 25.8.2010).

První varianta změny zákoníku práce navrhuje zrušit právo zaměstnanců na zvyšování platového tarifu v závislosti na započitatelné praxi. Pro každou platovou třídu se navrhuje stanovit nařízením vlády pouze jeden platový tarif, a to ve výši současného platového tarifu stanoveného v jednotlivých stupnicích platových tarifů pro první platový stupeň, snížený o 10 % (s výjimkou pedagogických pracovníků, kteří platové stupně nemají snížené). Tím se zároveň sníží základna pro výpočet příplatku za vedení a osobního příplatku. Proto se navrhuje zvýšení horní hranice rozpětí pro určení osobního příplatku z 50 na 100% a ze 100% na 200%. Návrh nařízení vlády - varianta I zveřejňujeme na jiném místě.


Druhá varianta změny zákoníku práce navrhuje poskytnout vládě prostor, aby mohla omezit právo zaměstnanců na zvyšování platového tarifu v závislosti na započitatelné praxi a to tím, že se ruší v § 123 odst.5 stanovené minimální rozpětí platových tarifů mezi nejnižším a nejvyšším platovým stupněm v platové třídě a způsob navyšování platových tarifů v platových stupních se zrušuje. Nadále budou platové tarify v jednotlivých platových třídách stanoveny nařízením vlády. Dále se navrhuje změna určení horní hranice osobního příplatku z 50 na 100% a ze 100% na 200%. Navrhuje se částečně lineární snížení počtu platových stupňů. (Od 1. do 7.platové třídy odstupňované a od 8.platové třídy lineární snížení počtu platových stupňů). Současně se navrhuje snížení platových tarifů o 10% (s výjimkou pedagogických pracovníků). Návrh nařízení vlády - varianta II zveřejňujeme na jiném místě.

V současné době připravuje OS připomínky k předloženým návrhům změn zákoníku práce a variantám návrhu nařízení vlády. Předložené návrhy představují zásadní změnu systému odměňování, a to v obou variantách, kterou OS odmítá a požaduje zachování stávajícího systému. OS rovněž nesouhlasí se snížením platových tarifů o 10%, poněvadž nesouhlasí se snížením objemu prostředků na platy o 10%- viz již zveřejněné Stanovisko OS. Stanovisko OS bude zveřejněno v dalších dnech.

Upozorňujeme, že navrhované změny systému odměňování se týkají všech zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny z veřejných rozpočtů s výjimkou příslušníků bezpečnostních sborů.

V Praze dne 23. 8. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS