Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí s navrhovaným 10% snížením objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu v roce 2011. S ohledem na ekonomickou situaci, trváme na respektování schváleného konvergenčního programu na roky 2011-2013, který předpokládá pro rok 2011 zmrazení platů zaměstnanců veřejných služeb a správy. A to s plným vědomím toho, že i tento návrh znamená, že u této významné skupiny zaměstnanců v letech 2011 až 2013, vyznačující se relativně nízkou až velmi nízkou úrovní nominálních platů, bude pokračovat stagnace nominálních platů, jejímž důsledkem bude pokles reálných platů (podle míry inflace v příslušném roce) po celé období. To vše za situace, kdy v privátním sektoru lze reálně předpokládat ve stejném období mírný růst nominálních i reálných platů zaměstnanců tohoto sektoru. Již tato situace bude mít negativní dopad na rozsah a kvalitu poskytovaných veřejných služeb a na veřejnou správu jako celek. Obdobně významný bude dopad na ekonomiku státu (snížení spotřeby a tudíž i růstu ekonomiky) i na státní rozpočet (zejména na jeho výdajovou stránku), neboť se jedná o početně významnou skupinu zaměstnanců. Může však vyvolat i další negativní jevy.

Navrhované snížení objemu prostředků na platy o 10% a jejich následné zmrazení v letech 2012- 2014 by dále prohloubilo námi výše popsanou situaci, a to jak z hlediska rozsahu, úrovně a kvality veřejných služeb a správy včetně snížení bezpečnostního standardu v zemi, tak i z hlediska ekonomiky státu a příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu v letech 2011-2014. Ztráta konkurenceschopnosti veřejného sektoru na pracovním trhu a vnějšími okolnostmi vyvolané odchody zaměstnanců by měly devastující dopady na celý sektor veřejných služeb a správy, na fungování státu a na občanskou veřejnost. Měly by však také další negativní dopady, z nichž některé je v současné době obtížné predikovat. Je zcela zřejmé, že náprava situace by v budoucnosti vyvolala potřebu značných finančních prostředků. S ohledem na vše výše uvedené je evidentní, že získaná finanční úspora by byla ve svých důsledcích ekonomicky kontraproduktivní. Přitom zůstává otázkou, jak velká by byla skutečná finanční úspora vezmeme-li v úvahu dopady této restrikce do jiných systémů příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu. Navrhované restriktivní opatření pokládáme za principálně věcně, politicky a společensky chybné, devastující veřejný sektor a ve svých důsledcích poškozující občany této země a českou společnost jako celek.

Ze všech výše uvedených důvodů i z důvodů dalších proto zásadně nesouhlasíme s navrhovaným snížením objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy ve výši 10% a následným jejich zmrazením v letech 2012-2014. Jsme přesvědčeni, že je potřeba hledat úspory v jiných částech výdajové stránky státního rozpočtu, ale i v oblasti příjmové stránky státního rozpočtu.

V Praze dne 18. 7. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací


Alena Vondrová
předsedkyně OS