K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 25 Kb)
Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám.23,110 00 Praha 1

Šance pro všechny zaměstnance veřejné správy

“I Váš názor je důležitý”!


ichni zaměstnanci se mohou prostřednictvím vyplnění dotazníku zúčastnit rozsáhlého šetření v České republice.


Dotazníkové šetření otevírá prostor pro zaměstnance státní a veřejné správy k vyjádření aktuálních názorů a postojů k významným faktorům pracovních podmínek, které mají vliv na psychickou pohodu a zdraví zaměstnanců, a také se ve svém důsledku promítají do produktivity i kvality práce každého orgánu či organizace.


Cílem je identifikovat nejčastější a nejzávažnější stresory působící na pracovišti, zhodnotit jejich závažnost a navrhnout opatření k omezení jejich vlivu či eliminaci.


Projekt šetření reaguje na přijaté závazky a aktuální potřebu řešit problematiku vzhledem k českému předsednictví v Radě EU v roce 2009 (pracovní skupina “Sociální dialog” pod gescí odboru rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě Ministerstva vnitra ČR). Priorita
a příspěvek české strany je orientován na identifikování a rozpracování problematiky stresu
, neúměrné zátěže a dalších negativních jevů, násilí a obtěžování na pracovištích ve veřejné správě.


Vyhodnocené výsledky šetření a získané poznatky budou využity k návrhům opatření zaměřených ke zvýšení kvality pracovního života, k vyšší kultuře práce a kvalitě pracovních míst, zvyšování spokojenosti zaměstnanců. Bez zkvalitnění prevence rizik, při neustálém růstu složitosti změn technologií, forem organizace práce i rychle se měnících podmínek práce nebude možné zajistit růst požadavků na výkonnost i kvalitu práce.

Šetření, jehož součástí je dotazník “Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní
a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek” proběhne v termínu

od 8. 12. do 31. 12. 2008,

je anonymní a jeho vyhodnocení provádí nezávislá instituce,

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52, Praha 1

Dotazník je distribuován v tištěné podobě prostřednictvím odboru rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě Ministerstva vnitra ČR, Odborového svazu státních orgánů a organizací
a všem zaměstnancům je také k dispozici elektronická verze dotazníku na stránce http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/stres08.html (ke stažení, vyplnění a zaslání na adresu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. s označením na obálce “STRES”) a online dotazník k přímému vyplnění na webové adrese http://www.vubp.cz/dotazniky/dotaznik.htm. Dotazník lze stáhnout také z webové stránky Odborového svaz
u státních orgánů a organizací http://statorg.cmkos.cz.

Přispějte svým ohodnocením podmínek Vaší práce k získání aktuálních poznatků o dané problematice. Jen tak mohou být Vaše problémy identifikovány a řešeny.

Za Váš čas a vyplnění dotazníku Vám velmi děkujeme!

V Praze dne 9.12.2008

Alena Vondrová                    
předsedkyně OS státních orgánů a organizací