Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Upozornění předsedkyně OS státních orgánů a organizací

V rámci předvolební kampaně prezentují některé politické strany své záměry snížit zaměstnanost ve státním sektoru, z nichž některé předpokládají plošné snižování počtu zaměstnanců a jedna z politických stran dokonce uvádí, že stát zaměstnává cca 450 000 úředníků. K tomu pokládám za svoji povinnost upozornit, že tyto názory se zjevně neopírají o věcnou znalost problematiky zaměstnanosti ve státním sektoru.

Z dostupných informací vyplývá, že zaměstnanost ve státním sektoru postupně klesá. Je zcela zjevné, že plošné snižování počtu zaměstnanců již není možné. Snižování respektive optimalizace počtu zaměstnanců je možná pouze tam, kde ještě určitý prostor existuje, ten však již po provedených restrikcích v posledních několika letech není velký. Je evidentní, že bez předchozí revize agend a následné změny zákonů již není významnější snížení počtu zaměstnanců možné. Stát zajišťuje vyjma správy státu také řadu základních veřejných služeb, které lze vykonávat v patřičném rozsahu a kvalitě jen za předpokladu, že příslušná organizace disponuje odpovídajícím počtem zaměstnanců. Totéž v plném rozsahu platí i o správě státu.

Podle státního závěrečného účtu za rok 2009 činil počet zaměstnanců v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích odměňujících podle §109 odst.3 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce celkem 436 680 funkčních míst (skutečnost 2009 - přepočtené stavy). Z toho v organizačních složkách státu celkem 201 621 funkčních míst (z toho příslušníci bezpečnostních sborů 64 544 funkčních míst), v příspěvkových organizacích 235 059 funkčních míst (z toho regionální školství 196 939 funkčních míst (pedagogičtí pracovníci a obslužný personál).

Počet zaměstnanců ve státní správě celkem činil 160 687 funkčních míst. Z toho: a) v organizačních složkách státu státní správy 49 802 funkčních míst, b) v ústředních orgánech státní správy 17 059 funkčních míst, c) ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (státní zastupitelství, soudy, Vězeňská služba) 93 826 funkčních míst, z toho příslušníci bezpečnostních sborů 64 544 funkčních míst.

Z uvedeného vyplývá, že v organizačních složkách státní správy včetně ústředních orgánů státní správy bylo celkem 66 861 funkčních míst, z nichž část je nutné pokládat za funkční místa určená pro obslužné činnosti. To znamená, že klasická státní správa bez administrativního a obslužného personálu soudů, státních zastupitelství, celní správy, Vězeňské služby, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR činila v roce 2009 (skutečnost) pouze 66 861 funkčních míst (včetně funkčních míst pro obslužný nikoliv úřednický personál).

Podle státního rozpočtu na rok 2010 činí schválený počet zaměstnanců pro rok 2010 v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích odměňujících podle §109 odst.3 zákoníku práce celkem 418 009 funkčních míst (přepočtené stavy). Z toho v organizačních složkách státu celkem 184 409 funkčních míst (z toho příslušníci bezpečnostních sborů 65 423 funkčních míst), v příspěvkových organizacích 233 600 funkčních míst (z toho ministerstvo školství 220 470 funkčních míst).

Ze srovnání počtu funkčních míst schválených ve státním rozpočtu roku 2010 ( 418 009) se skutečným počtem funkčních míst za rok 2009 ( 436 680) vyplývá, že došlo ke snížení počtu funkčních míst o 18 671 funkčních míst. Výrazný pokles počtu funkčních míst byl především ovlivněn Usnesením vlády č. 715 z 8.6.2009 (snížení o 13 287 funkčních míst), z části také Usnesením vlády č. 436 k návrhu snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010 a to nejméně o 3% ročně z 25.4.2007 a dalším snížením počtu funkčních míst z jiných důvodů.

Lze důvodně předpokládat, že skutečný počet funkčních míst v roce 2010 bude nižší než je schválený počet funkčních míst pro rok 2010, neboť do skutečného stavu počtu funkčních míst v roce 2010 se promítne snížení počtu funkčních míst o 3% v roce 2009 provedeném na základě Usnesení vlády č. 436 k návrhu snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010 a to nejméně o 3% ročně z 25.4. 2007 a případně i další vlivy. Skutečný počet funkčních míst v roce 2010 bude znám až ze Státního závěrečného účtu za rok 2010.


V Praze dne 8. 5. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS