K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 35 kB)
III

Návrh

ZÁKON

ze dne ……,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008, zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb. se mění takto:

 1. V § 122 se slova “§ 123 odst. 6” nahrazují slovy “§ 123 odst. 5”.
 2. V § 123 odst. 1 se slova “a platový stupeň, do kterých” nahrazují slovem “, do které”.
 3. V § 123 odstavec 4 zní:
 4. “(4) Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a zaokrouhlují se na celé desetikoruny nahoru.”.

 5. V § 123 se odstavec 5 zrušuje.
 6. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 7. V § 123 odst. 5 se písmeno e) zrušuje.
 8. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

 9. V § 123 odst. 5 písmeno e) zní:
 10. “e) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti a pro zaměstnance, kteří vykonávají jednoduché obslužné nebo rutinní práce,”.

   

 11. V § 123 odst. 5 písm. f) se slova “odstavce 5” nahrazují slovy “odstavce 4”.
 12. V § 123 odst. 5 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
 13. “g) další platové tarify v jednotlivých platových třídách a podmínky pro jejich určení.”.

 14. V § 124 odst. 3 se v tabulce slova “nejvyššího platového stupně” zrušují.
 15. V § 124 odst. 4 se slova “nejvyššího platového stupně” zrušují.
 16. V § 131 odst. 1 zní:
 17. “(1) Zaměstnanci může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.”.

 18. V § 131 odst. 2 se číslo “100” nahrazuje číslem “200” a slova “nejvyššího platového stupně” se zrušují.
 19. V § 136 odst. 2 se slova “a platovém stupni, do nichž” nahrazují slovy “do které”.

 

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Důvodová zpráva

 1. Obecná  část

Důvod předložení

V souvislosti s předpokládaným snížením výdajů z veřejných rozpočtů na platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které by mělo být částečně realizováno snížením platových tarifů, a na základě výsledků  jednání ekonomických ministrů se navrhuje zrušení platových stupňů v jednotlivých platových třídách, které zohledňovaly délku praxe. Zároveň se navrhuje změna základny pro výpočet příplatku za vedení a pro výpočet osobního příplatku a jeho horní hranice a dalších souvisejících ustanovení zákoníku práce.

Vzhledem k jednoznačnému zadání věcné změny požádal ministr práce a sociálních věcí ministra vnitra o výjimku z povinnosti zpracovat Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA).

Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Současná právní úprava platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v zákoníku práce (§ 123 odst. 5) neumožňuje tak zásadní snížení platů, jaké předpokládá vláda pro následující období. Proto se navrhuje zrušit právo zaměstnanců na zvyšování platového tarifu v závislosti na započitatelné praxi. Pro každou platovou třídu se navrhuje stanovit nařízením vlády pouze jeden platový tarif. Zároveň se navrhuje zmocnit vládu ke stanovení dalších platových tarifů v jednotlivých platových třídách a podmínek pro jejich určení (což znamená, že platové tarify v platových třídách mohou být do budoucna diferencovány i podle jiných hledisek, než podle praxe). Při realizaci návrhu by došlo u zaměstnanců k podstatnému snížení platových tarifů (a tím i platu). Proto se navrhuje zvýšení horní hranice rozpětí pro určení osobního příplatku z 50 na 100% a ze 100% na 200%.

Ekonomický dopad

Při navrhované redukci počtu stupnic platových tarifů ze tří na jednu a současné změně konstrukce této jediné stupnice spočívající ve zrušení platových stupňů a nově koncipovaném nárůstu tarifů mezi jednotlivými platovými třídami dojde u cca 119 tisíc zaměstnanců (včetně zdravotnických pracovníků), jejichž platy jsou financovány ze státního rozpočtu, s účinností od 1. ledna 2011 úspoře ve výši cca 8,77 mld. Kč, přičemž průměrný pokles platových tarifů činí cca 6 150 Kč. Je však nutné poznamenat, že uvedená úspora státního rozpočtu je pouze hypotetická, protože nelze vyčíslit u jednotlivých zaměstnanců možné zvýšení osobního příplatku podle nových pravidel a vyčíslit úspory vyplývají ze snížení horní hranice příplatku za vedení, která bude uvedenou novou konstrukcí rovněž ovlivněna.

Žádný platový tarif není pod úrovní minimální, resp. zaručené mzdy, tudíž povinnost zaměstnavatele doplatit zaměstnanci rozdíl do výše minimální nebo do příslušné sazby nejnižší zaručené mzdy odpadá.

Vzhledem k záměru, že by pro zaměstnance škol a školských zařízení (pedagogické i nepedagogické) a územních samosprávných celků do budoucna vláda stanovila nařízením samostatné stupnice platových tarifů, nelze vyčíslit ekonomický dopad změn platových poměrů týkající se uvedených zaměstnanců.

Z rozpočtů zdravotních pojišťoven, ze kterých jsou financovány platy cca 86 tisíc zaměstnanců, bude uspořena při této změně konstrukce stupnice platových tarifů a jejich snížení s účinností od 1. ledna 2011 částka ve výši cca 6,4 mld. Kč.

Pro objektivní hodnocení efektivity uvedeného postupu je však třeba přihlédnout k souvisejícímu snížení odvodů daní z příjmu, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Z pohledu poskytování platu zaměstnancům z veřejných rozpočtů nejsou k dispozici. údaje o počtu sociálně slabých osob, osob se zdravotním postižením, národnostních menšin, ani genderová statistika. Proto není možné u těchto skupin osob vyčíslit finanční dopady snížení stupnic platových tarifů.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a s komunitárním právem

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh respektuje zásadu rovnosti mezi muži a ženami, není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, ani s právem Evropské unie, nemá dopad do životního prostředí a neovlivňuje bezprostředně podnikatelské prostředí.

II. Zvláštní část

K čl. I bodům 1 až 7 a k bodu 13:

Navrhované změny souvisí s návrhem na zrušení platových stupňů. Pro určení platového tarifu zaměstnance zůstane zachováno hledisko složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce vyjádřené zařazením do platové třídy, avšak při realizaci navrhovaných změn se platový tarif nebude určovat podle započitatelné praxe (míry praktických zkušeností, a tzv. náhradních dob - péče o dítě a vojenské služby). Zároveň se stává nadbytečným zmocnění pro vládu ke stanovení zvláštního způsobu určení platového tarifu [§ 123 odst. 5 písm. f)].

K čl. I k bodu 8 :

Navrhuje se zmocnit vládu ke stanovení dalších platových tarifů v jednotlivých platových třídách a ke stanovení podmínek pro určení příslušného tarifů zaměstnanci. Podle uvážení může vláda zohlednit praxi zaměstnance, jako tomu bylo dosud, případně stanovit jiná hlediska pro poskytování diferencovaných platových tarifů.

K čl. I k bodům 9 a 10:

Stanovení základny pro výpočet příplatku za vedení se přizpůsobuje reálné možnosti, že by byl pro každou platovou třídu stanoven jen jeden platový tarif. Stanoví–li vláda nařízením více platových tarifů v jednotlivých platových třídách, bude základnou pro určení rozpětí osobního příplatku ten platový tarif, který zaměstnanci zaměstnavatel určil.

K čl. I k bodům 11 a 12:

Stejně jako u příplatku za vedení, změnila by se při realizaci návrhu i základna pro výpočet osobního příplatku. Protože by se oproti současné úpravě tato základna snížila, a to při současném propadu platových tarifů, navrhuje se zvýšit horní hranici pro určení osobního příplatku, tak aby touto složkou mohl zaměstnavatel ovlivnit celkovou výši platu zaměstnance. Současně se z důvodu zvýšení diferenciačního prostoru navrhují zrušit hlediska pro jeho poskytování.

K čl. II

Účinnost navrhované změny zákoníku práce se navrhuje od 1. ledna 2011, tak, aby výše prostředků potřebných na platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě korespondovala s objemem rozpočtových prostředků rozepsaných na rok 2011.

V Praze dne 27. 8. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací