K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 65 kB)
V


Návrh (pouze informativní)NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne……………2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 5 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č.130/2009 Sb. a nařízení vlády č. 201/2009 Sb., se mění takto:

 1. V § 1 se za slova “podle §109 odst. 3” vkládají slova “písm. a), c), d) a f)”.
 2. V § 1 se písmeno c) zrušuje.
 3. Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

   

 4. V § 1 písmeno c) zní:
 5. “c) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti a pro zaměstnance, kteří vykonávají jednoduché obslužné nebo rutinní práce,”.

   

 6. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
 7. Ҥ 3

  Zařazení zaměstnance do platové třídy

  (1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací 2) (dále jen "katalog prací") zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

  (2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.

  (3) Zaměstnavatel může výjimečně zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, je-li důvodem pro toto zařazení zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 5 písm. e) zákoníku práce nebo o zaměstnance zařazeného do 1. až 5. platové třídy.

  (4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nejsou-li dány podmínky pro výjimečné zařazení zaměstnance podle odstavce 3, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, a to až na dobu 4 roků. Na dobu delší může být zaměstnanec nesplňující potřebné vzdělání zařazen do platové třídy pouze tehdy, pokud po dobu výjimečného zařazení prokázal schopnost k výkonu požadované práce.”.

 8. § 4 se zrušuje.
 9. § 5 včetně nadpisu zní:
 10. Ҥ 5

  Platový tarif

  Zaměstnanci přísluší platový tarif pro platovou třídu, do které je zařazen podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.”.

 11. § 6 se zrušuje.
 12. V § 8 odst. 1 se číslo “4” nahrazuje číslem “2”.
 13. § 9 se zrušuje.
 14. Příloha č. 1 zní:
 15. “Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

  Stupnice platových tarifů podle platových tříd

  (v Kč měsíčně)

  Platový tarif činí v platové třídě

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  8 000

  8 440

  8 910

  9 420

  9 960

  10 560

  11 200

  11 930

  12 770

  13 730

  14 830

  16 100

  17 550

  19 220

  21 150

  23 270

 16. Přílohy č. 2 až 4 se zrušují.
 17. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:

“Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

2. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s

3.1. občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí,

2.2. uchazeči o zaměstnání při zprostředkování práce,

2.3. občany při výkonu posudkové služby.

3. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající

3.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,

3.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby,

3.3. v získávání statistických údajů o výši a struktuře platů a výdajů, zaměstnání, sociální úrovni a životních podmínkách přímo u občanů v rámci státní statistické služby.

4. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

5. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.

6. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost nebo sociální práce s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. v zařízeních sociálních služeb pro osoby mentálně nebo tělesně postižené.

2. Soustavné poskytování zdravotní péče na

2.1. operačních sálech,

2.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

2.3. jednotkách intenzivní péče,

2.4. onkologických odděleních.

3. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče osobám ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb

3.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

3.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob,

3.3. tělesně nebo mentálně postiženým.

4. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami.

5. Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech.

6. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.

7. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.

III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

2. Práce vykonávané zaměstnanci v báňských úřadech

2.1. spočívající v dozoru nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem,

2.2. spojené s manipulací s výbušninami.

3. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.

4. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.

5. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

6. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže

6.1. spočívají v manipulaci s výbušninami,

6.2. jsou trvale vykonávané v podzemí,

6.3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.

7. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům

7.1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti územního finančního orgánu nebo celního orgánu,

8.2. vykonávané zaměstnanci státu v územním finančním orgánu nebo v celním orgánu, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti.

9. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.

IV. skupina - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce vykonávané zaměstnanci státu v báňském úřadu na pracovištích v podzemí v podmínkách vyžadujících použití izolačních dýchacích přístrojů

1.1. při dozoru,

1.2. při záchranných a havarijních pracích.

2. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům

2.1. vykonávané zaměstnanci státu ve finančně analytickém útvaru Ministerstva financí, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti nebo směřující proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

2.2. vykonávané zaměstnanci státu v Národním bezpečnostním úřadu při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu.

3. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v

3.1. řízení letového provozu,

3.2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,

3.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.

V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce výkonného letce

2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v Ministerstvu zahraničních věcí v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.”.

 

 

Čl. II

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

II

Předkládací zpráva

Mimo Plán legislativních prací vlády na druhé pololetí roku 2010 předkládá ministr práce a sociálních věcí návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vychází z Programového prohlášení vlády České republiky ze dne 4. srpna 2010, podle kterého se v roce 2011 sníží objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 10 % pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů, jako jedno z restriktivních opatření pro snížení výdajové stránky státního rozpočtu na rok 2011.

Na základě výsledků  jednání ekonomických ministrů byly do připomínkového řízení rozeslány dvě varianty řešení. Obě varianty předpokládaly změnu konstrukce stupnic platových tarifů (§ 123 odst. 5 zákoníku práce). Varianta I. spočívala ve zrušení platových stupňů v jednotlivých platových třídách, ve změně základny pro výpočet osobního příplatku a jeho horní hranice a ve změnách dalších souvisejících ustanovení zákoníku práce. Ve variantě II. se navrhovalo zrušit stanovené minimální rozpětí platových tarifů mezi nejnižším a nejvyšším platovým stupněm v platové třídě a způsob navyšování platových tarifů v platových stupních, s tím, že nadále budou platové tarify v jednotlivých platových stupních stanoveny nařízením vlády. Stejně jako ve variantě I. se navrhovala změna základny pro výpočet osobního příplatku a jeho horní hranice.

Ministr práce a sociálních věcí se rozhodl předložit vládě k projednání variantu I., s tím, že se předpokládá, že nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se nadále nebude vztahovat na zaměstnance škol a školských zařízení (pedagogické i nepedagogické) a územních samosprávných celků. Pro uvedené zaměstnance budou stupnice platových tarifů stanoveny samostatnými nařízeními vlády v gesci příslušných ministerstev (Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra).

Oproti návrhu, který byl rozeslán do připomínkového řízení, se do vlády předkládá varianta I upravená tak, že pro všechny zaměstnance ve veřejných službách a správě (s výjimkou zaměstnanců škol, školských zařízení a územních samosprávných celků) bude uplatněna jediná stupnice platových tarifů. Vláda se zmocňuje ke stanovení dalších platových tarifů v jednotlivých platových třídách a podmínek pro jejich určení.

Účinnost předkládané novely se navrhuje od 1. ledna 2011, tak aby navrhované změny korespondovaly s uplatněním veřejných rozpočtů pro uvedený rok.

Průběh připomínkového řízení a jeho výsledky (týkající se předložené varianty):

Materiál byl rozeslán dopisem ministra práce a sociálních věcí dne 19. srpna 2010 do připomínkového řízení, s termínem pro zaslání stanovisek do 25. srpna 2010. Vzhledem ke krátkému termínu pro předložení do vlády, proběhlo pouze zkrácené meziresortní připomínkové řízení. Vzhledem k jednoznačnému zadání věcné změny požádal ministr práce a sociálních věcí ministra vnitra o výjimku z povinnosti zpracovat Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA).

Materiál byl rozeslán celkem na 71 připomínkových míst. Do 26. srpna 2010 1300 hodin reagovalo celkem 58 oslovených připomínkových míst. Nad rámec oslovených zaslala svá stanoviska další tři místa. Celkem bylo k předkládanému návrhu zákona sděleno 100 připomínek, z toho 70 zásadních. Bez připomínek reagovala celkem 4 místa a připomínky nezaslalo 13 připomínkových míst.

Zásadní nesouhlas s navrženými změnami sdělily všechny kraje (s výjimkou hlavního města Prahy). Odmítají návrh jako celek a požadují zachování stávajícího systému platových tarifů, s tím že navrhují snížení prostředků na platy realizovat buď pouhým zmrazením platů (Středočeský kraj) nebo lineárním snížením platových tarifů o 10% (např. Liberecký kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj). Hlavní město Praha ve stanoveném termínu připomínky nezaslalo.

Zásadně odmítavé stanovisko zaujímají i Úřad vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo spravedlnosti, zmocněnec vlády pro lidská práva, Český statistický úřad, Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Kancelář Senátu, Národní bezpečnostní úřad, Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů a Unie zaměstnavatelských svazů.

Úřad vlády (odbor kompatibility) upozorňuje na problematickou slučitelnost návrhu s právem EU a zajištění principu rovnosti.

Návrh akceptuje Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zachování současného stavu nebo jiné řešení navrhuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj, Nejvyšší kontrolní úřad, ČÚZK, Kancelář Senátu, Úřad vlády, Národní bezpečnostní úřad, BIS, Český telekomunikační úřad, Český báňský úřad, Úřad pro zahraniční styky a informace, Svaz měst a obcí a Unie zaměstnavatelských svazů.

Další nejčastější připomínky

Řada připomínkových míst kritizovala nekoncepčnost návrhu, délku připomínkového řízení, absenci RIA a finančních dopadů takto zásadní změny způsobu odměňování, neprojednání se sociálními partnery a nedostatek předchozího projednání s dotčenými subjekty.

Přehled všech uplatněných připomínek a způsob jejich vypořádání je uveden v příloze VI.