K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 5 kB)
Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací

OS státních orgánů a organizací vyjadřuje zásadní nesouhlas s předloženým návrhem změny zákoníku práce, a to v obou uvedených variantách. Navrhovaná změna je závažnou systémovou změnou, která není věcně či jinak opodstatněná Jedná se o bezprecedentní pokles základní nárokové složky platu, který by se projevil zejména u věkově starší kategorie zaměstnanců. Realizace předložené úpravy by ve svých důsledcích znamenala neúnosný pokles nominálních i reálných platů značné části zaměstnanců veřejných služeb a správy. Odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy by ve svých důsledcích bylo demotivující, v mnoha ohledech diskriminující, nivelizující a destabilizující pracovní kolektivy. Vytvářelo by prostor pro nepotismus, klientelismus, korupci a politizaci veřejné správy. OS státních orgánů a organizací proto zásadně nesouhlasí s navrhovanou změnou a trvá na zachování stávajícího systému odměňování.

OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny zaměstnance veřejných služeb a správy, aby se k předloženému návrhu vyjádřili a podpořili odborový svaz v jeho snaze zachovat stávající systém odměňování.

OS státních orgánů a organizací prohlašuje, že, v případě neúspěšnosti jednání, vyzve, po dohodě s ostatními odborovými svazy sdružujícími zaměstnance veřejných služeb a správy, zaměstnance veřejných služeb a správy k veřejné protestní akci.V Praze dne 27. 8. 2010

Odborový svaz státních orgánů a organizací