K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 8 Kb)
Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Obecně k návrhu:

Návrh respektuje požadavek odborů a proto jej OS státních orgánů a organizací plně podporuje. Zásadní výhradu však máme k doprovodnému návrhu usnesení vlády,. a to k části II. odst.2, neboť z návrhu textu vyplývá, že zrušení základní platové stupnice bude pokryto v rámci upraveného rozpočtu příslušné kapitoly. Přitom byla dohodnuta možnost, že zrušení základní platové stupnice bude provedeno na úkor restrukturalizace platů dotčených zaměstnanců. Z šetření, které provedlo ministerstvo práce a sociálních věcí i odborový svaz vyplývá, že dotčené resorty jsou schopny se vyrovnat se zrušením základní stupnice pomocí restrukturalizace platů dotčených zaměstnanců.

Pokládáme za věcně i politicky nepřijatelné, aby finanční prostředky ve výši cca 2mld Kč určené na platy pro cca 320 000 zaměstnanců, o něž byly upraveny jednotlivé kapitoly státního rozpočtu , byly použity na zrušení základní platové stupnice. Požadujeme proto přepracování znění odst.2. Tato připomínka je zásadní.

Nad rámec předloženého návrhu požadujeme valorizaci zbývajících dvou stupnic platových tarifů, a to ke stejnému datu tj. k 1.4.2009. Požadavek na valorizaci stupnic platových tarifů vychází mimo jiné také z vyhodnocení situace v letech 2008 -2010, kdy v roce 2008 nedošlo k valorizaci stupnic platových tarifů z důvodů nízkého nárůstu objemu prostředků na platy. Stejná situace se z důvodů ekonomických bude s největší pravděpodobností opakovat i v roce 2010. Pokud by nedošlo k valorizaci stupnic platových tarifů ani v roce 2009, dojde k bezprecedentní situaci, kdy tři roky nebude valorizována nároková složka platu, což je dle našeho názoru věcně i politicky nepřijatelné zvlášť vezmeme-li v úvahu, že stávající nároková složka platu je relativně nízká. Tato připomínka je zásadní.V Praze dne 26.2.2009

Alena Vondrová                    
předsedkyně OS státních orgánů a organizací