K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 8 Kb)
Stanovisko OS ROPO

Odbory nesouhlasí se snížením platů zaměstnanců veřejných služeb

Odborové svazy zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy (OS ROPO) sdružené v ČMKOS zásadně nesouhlasí s navrhovaným 4% snížením platů zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. OS ROPO vzaly na vědomí původně navrhované zmrazení platů a restrikci počtu funkčních míst (pokles o 20 200 v roce 2010) a poukazovaly na to, že již v důsledku toho dojde u některých skupin zaměstnanců nikoliv ke stagnaci, ale k významnému poklesu nominálních platů. Současně upozornily také na reálná rizika související s výrazným krácením provozních a dalších výdajů v některých kapitolách státního rozpočtu. Důsledkem může být snížení zaměstnanosti a další pokles nominálních platů zaměstnanců, což je v některých případech již dnes zřejmé.

Naprosto nepřijatelná je realizace vládního návrhu rozpočtu pro školství. Zaměstnanci tohoto odvětví jsou co do úrovně platů a vzhledem ke své kvalifikaci trvale podhodnocováni. To lze prokázat údaji z nejrůznějších statistických šetření. Snižují se finance určené na učebnice, učební pomůcky i další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Paradoxně přitom tato vláda ve svém programovém prohlášení vyjádřila “podporu školství jako jedné z klíčových oblastí pro růst konkurenceschopnosti a rozvoj společnosti”. K jakým došlo ke změnám, které zdůvodňují opuštění této orientace? Stát již vzdělávání jako perspektivu a předpoklad prosperity nepotřebuje?

U bezpečnostních sborů snížení služebního příjmu jejich příslušníků o 4 % nepochybně povede ke snížení bezpečnostního standardu, a to v důsledku možného masivního odchodu zejména policistů a příslušníků Vězeňské služby ČR. Toto nebezpečí je zcela reálné!

Upozorňujeme také na skutečnost, že v důsledku výše uvedených restrikcí reálně hrozí omezení výkonu některých kompetencí veřejné správy, případně snížení kvality. Zejména se jedná o dozorové a kontrolní činnosti státu. A to za situace, kdy odbory a zaměstnavatelé požadují od státu zajištění důsledné kontrolní činnosti státu a zvýšení její efektivnosti.

Současná úroveň průměrných nominálních platů zaměstnanců veřejných služeb a správy je i vzhledem ke kvalifikační struktuře relativně nízká. Přitom objem agend, respektive činností, které zaměstnanci veřejných služeb a správy zajišťují, zůstává stejný nebo má tendenci se zvyšovat. A to při stálém snižování počtu funkčních míst či jeho stagnaci tam, kde snižování již není možné.

Navrhované snížení objemu prostředků na platy o 4 % je proto z výše uvedených důvodů pro odbory jako zástupce zaměstnanců zcela nepřijatelné.

V Praze dne 21.9.2009

Alena Vondrová      
v zastoupení OS ROPO