K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 15 Kb)
Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a některé další zákony o územních finančních orgánech

Obecně k návrhu:

Odborový svaz státních orgánů a organizací dlouhodobě usiluje a podporuje návrhy, které by vedly k transformaci daňové správy do samostatné organizační složky státu, jejímž zřizovatelem by bylo ministerstvo financí. Cílem je stejné řešení postavení daňové správy jako tomu již je v případě celní správy. Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a některé další zákony. o územních finančních orgánech sleduje námi dlouhodobě požadované řešení. Vůči navrhovaným změnám zákona nelze proto mít zásadní výhradu. S čím však nelze souhlasit je obecná část důvodové zprávy k předloženému návrhu zákona. Zásadně nemůžeme souhlasit s konstatováním, že, citujeme: “ Předložený návrh zákona je dočasným řešením, resp. mezifází mezi současným stavem a realizací Projektu JIM, na němž byly práce zahájeny na základě usnesení vlády č. 1462 ze dne 20. prosince 2006, ……”. V této souvislosti upozorňujeme na naše nesouhlasné stanovisko k institucionální reformě v rámci reformy daňového systému z června 2008 a následně i k později předloženému programu Projektu JIM. Na svých stanoviscích k oběma materiálům trváme. S ohledem na výše uvedené upozornění a v souvislosti s připravovaným projektem KIM pokládáme citované konstatování včetně s ním souvisejících pasáží textu za minimálně neaktuální a požadujeme úpravu důvodové zprávy v části A tak, aby plně odpovídala navrhovaným změnám zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Tato připomínka je zásadní.

Ze stejných důvodů, jaké jsme uvedli v případě obecné části důvodové zprávy požadujeme úpravu předkládací zprávy. Zda bude k 1.1.2014 v plném rozsahu vytvořen JIM je věcí odborné i politické diskuze, která dosud v úplnosti neproběhla. Sám předkladatel připouští, že citujeme: “…...s ohledem na potřebu aktuálního prohloubení modernizace daňové správy, přichází v úvahu též alternativa vytvoření samostatné daňové správy podřízené MF bez integrace výběru ostatních příjmů, …….což by zajistilo dosažení některých klíčových efektů v časovém předstihu,…..”. Zda tato alternativa bude předstupněm JIM, jak se uvádí v předkládací zprávě, nebo bude konečným řešením, o tom by mělo být definitivně rozhodnuto až po důkladné odborné i politické diskuzi. Upozorňujeme rovněž na projekt KIM, který, pokud bude realizován, nepochybně povede k modifikaci ne-li k opuštění projektu JIM. Z uvedených důvodů OS státních orgánů a organizací zásadně se zněním předkládací zprávy nesouhlasí a požaduje její přepracování. Tato připomínka je zásadní.

Požadujeme doplnění bodu 6.5 obecné části důvodové zprávy Přehled změn v systemizovaných místech o případné změny v systemizaci Finančních ředitelství v důsledku konstituování nového ÚFDŘ respektive GFŘ s ohledem na převzetí části kompetencí dnešních FŘ nově konstituovaným ÚFDŘ (GFŘ). Současně požadujeme uvedení údajů o dopadech na zaměstnanost v celé daňové správě v souvislosti s navrhovanou transformací (reformou, jak uvádí předkladatel). Tato připomínka je zásadní.

Všechny připomínky jsou zásadní.. Pokud předkladatel nevyhoví zásadním připomínkám OS a nadále bude vázat předložený návrh zákona na projekt JIM obdobně jako tomu je u současně předloženého návrhu zákona o Celní správě, s nimž OS zásadně nesouhlasí, pak nelze souhlasit ani s předloženým návrhem zákona. Trváme proto na úpravě důvodové a předkládací zprávy, aby bylo průchodné přijetí návrhu zákona.V Praze dne 10.12.2009

Alena Vondrová                    
předsedkyně OS státních orgánů a organizací


Závěr vyrovnání zásadních připomínek ze dne 15.12.2009: Text důvodové a předkládací zprávy bude ministerstvem financí upraven tak, aby bylo vyhověno zásadním připomínkám odborového svazu.

V Praze dne 15.12.2009

Alena Vondrová                    
předsedkyně OS státních orgánů a organizací