K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (velikost souboru 15 kB)

Prohlášení studentů lékařských fakult

My, zástupci studentů níže uvedených lékařských fakult a farmaceutické fakulty, považujeme jakožto budoucí zdravotničtí pracovníci za svou povinnost varovat občany České republiky před kroky Ministerstva zdravotnictví ČR směřujícími k transformaci fakultních nemocnic v akciové společnosti.

Příprava zákona má rysy nestandardního postupu a zákon sám hrozí rozvratem dosavadního (nikoli bezchybného) systému a to bez možnosti návratu k fungujícím strukturám a mechanizmu.Varujeme před ohrožením vzdělávání lékařů, farmaceutů, zdravotnických pracovníků, lékařské vědy a odborné kvality péče o pacienty:Fakultní nemocnice jsou ze své podstaty vysoce specializovanými odbornými pracovišti. Jejich stěžejní úloha spočívá v poskytování špičkové specializované péče, ve vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších zdravotnických odborníků, v uskutečňování lékařského vědeckého výzkumu a v rozvoji odborné kvality a veřejného zdravotnictví vůbec. V tomto směru mají fakultní nemocnice nezastupitelnou úlohu a nejsou zdaleka jen běžnými zdravotnickými zařízeními. Úloha vzdělávat a zajišťovat vysoce odbornou péči je strategickým veřejným zájmem, jehož naplňování je principiálně možné pouze zásluhou odborného vkladu univerzit a jejích pracovníků.


Věcný návrh zákona o univerzitních nemocnicích eliminuje vliv univerzit ve fakultních nemocnicích na minimum. Tyto záměry jsou v rozporu s evropskými modely fungování univerzitních nemocnic, a představují tak vážné ohrožení výuky, lékařské vědy a v konečném důsledku též kvality českého zdravotnictví. V tomto ohledu navrhovaný záměr nepřináší lepší řešení současného stavu.


Upozorňujeme na skutečnost, že univerzitní nemocnice jako akciové společnosti jsou jen ojedinělý jev vyskytující se pouze v několika málo zemích. V naprosté většině případů se jedná o instituce veřejnoprávní neziskové, vlastněné státem či regionem nebo krajem s významným vlivem univerzit či lékařských fakult – škol. Proto považujeme tvrzení představitelů ministerst
va zdravotnictví, že nejlepší formou univerzitních nemocnic je akciová společnost, za účelové a matoucí veřejnost.


Současný vládní záměr transformace fakultních nemocnic nemá oporu v zahraniční zkušenosti, a také proto jej považujeme za neopodstatněn
ý experiment s možnými dalekosáhlými důsledky pro úroveň lékařského vzdělání, lékařské vědy, a českého zdravotnictví vůbec.


Varujeme před arogancí moci a absencí demokratického dialogu při přípravě transformace nemocnic:


Příprava transformace fakultních nemocnic je ze strany MZdr od počátku provázena neochotou k řádnému demokratickému dialogu. Jejím projevem je nestandardní krácení řádných lhůt připomínkových řízení na polovinu. Na připomínky odborníků není brán zřetel a nesouhlasné hlasy jsou nejrů
znějšími způsoby umlčovány.


Dalším dokladem nerespektování demokratického dialogu jsou kroky MZdr paralelně připravující transformaci FN na akciové společnosti bez ohledu na přípravu daného zákona a výsledky jeho projednání Parlamentem České republiky. Obáváme se, že tyto snahy mohou vést ke skryté privatizaci fakultních nemocnic za každou cenu, což silně připomíná některé privatizační procesy 90. let.


Ptáme se, co je motivem přijmout transformační zákon dalekosáhlého významu v neobvykle krátké době a to bez řádného demokratického dialogu?


Varujeme před nevratností připravovaných změn:


Transformace fakultních nemocnic v akciové společnosti představuje nevratné změny dalekosáhlých rozměrů. Obáváme se zejména možnosti neprůhledného prodeje nemocnic,rozpadu špičkových odborných týmů, rizika omezování některých nákladných, ale pro pacienty potřebných provozů nebo dokonce eliminace výuky. Jsme přesvědčeni, že realizace návrhů by přinesla v budoucnosti neopodstatněně velká rizika pro občany ČR
.


S ohledem
na uvedené okolnosti požadujeme,

  • aby vláda České republiky okamžitě zastavila legislativní kroky vedoucí k transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit,
  • aby byl veden řádný a věcný demokratický dialog s představiteli univerzit,
  • aby vláda v úzké spolupráci s univerzitami připravila nový návrh transformace fakultních nemocnic, který by odpovídal evropským modelům a normám a nepředstavoval vážná rizika pro české zdravotnictví a veřejnost.


V Praze 1. května 2008


Autoři prohlášení - Koordinační výbor Studentské iniciativy


Prohlášení podpořily studentské komory akademických senátů


1. lékařské fakulty UK v Praze
2. lékařské fakulty UK v Praze
3. lékařské fakulty UK v Praze
Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
Léka
řské fakulty UK v
 Plzni
Lékařské fakulty UP v Olomouci
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové