K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 30 kB)Ministerstvo práce a sociálních věcí


Zápis

z Pracovního jednání zástupců MPSV a odborových organizací ve věci odměňování v rozpočtové sféře po 1. lednu 2011

Jednání bylo svoláno z důvodu pokračování diskuse nad navrženou změnou § 123 odst. 5 a odst. 6 písm. f) zákoníku práce.


Datum konání: 7. října 2010


Přítomni:
dle prezenční listiny a části jednání se zúčastnil i pan ministr

Dr. Ing. Jaromír Drábek


Program:


Diskuse nad navrženou změnou § 123 odst. 5 a odst. 6 písm. f) zákoníku práce


K programu:

Jednání zahájil náměstek ministra pro legislativu JUDr. Petr Šimerka seznámením účastníků jednání s aktuálním stavem legislativního procesu. Na jednání vlády České republiky jsou v současné době nařízení vlády upravující platové poměry vojáků z povolání, příslušníků bezpečnostních sborů a duchovních církví a náboženských společností. Je možné předpokládat samostatnou úpravu i pro zdravotnické pracovníky a zaměstnance územních samosprávných celků. Návrh na změnu části šesté zákoníku práce je předložen na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s tím, že případné změny tohoto návrhu budou provedeny formou poslanecké iniciativy. Současně shrnul stanoviska odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy k uvedené problematice, uvedená v písemném podkladu, který byl MPSV doručen 6.10. Průběh dalšího jednání rozdělil na 3 hlavní témata, kterými se rozumí diskuse nad:

    1. konstrukcí stupnic platových tarifů – § 123 odst. 5 zákoníku práce
    2. zavedením smluvního platu ve veřejné správě
    3. stanovením platu v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy - § 123 odst. 6 písm. f) zákoníku prácead a)

Místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče paní Ing. Ivana Břeňková požadovala zachovat stávající znění ustanovení § 123 odst. 5 zákoníku práce beze změny, nebo za stávající  znění § 123 odst. 5 doplnit odstavec, který by odpovídal dohodě mezi vládou a ČMOS pracovníků školství.

Předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací paní Alena Vondrová konstatovala, že není důvod pro změnu § 123 zákoníku práce. Není možné stanovit konstrukci stupnic platových tarifů v § 123 odst. 5 zákoníku práce bez koeficientů, které jsou pro vládu České republiky závazné. Nelze připustit roztříštěnost v odměňování u srovnatelných skupin zaměstnanců. Upozornila, že předložený návrh je v rozporu s Ústavou České republiky. S právem EU je slučitelný pouze částečně.

Pan JUDr. Petr Šimerka tlumočil názor pana ministra, že předložený návrh není v rozporu s Ústavou České republiky. Upozornil, že ani v současné době není odměňování zaměstnanců za práci stejné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti shodné v celé veřejné správě z důvodu různých zdrojů financování (např. zaměstnanci územních samosprávných celků).

Paní Alena Vondrová dále k tomuto bodu jednání uvedla, že je potřeba respektovat, že v ČR existuje sloučený model výkonu státní správy. Na výkon státní správy v přenesené působnosti včetně platů příslušných zaměstnanců obcím finančně přispívá stát. Ten orientačně stanovuje také počty funkčních míst. Z tohoto důvodu nelze mít samostatný systém odměňování pro zaměstnance územních samosprávných celků. Došlo by tak k neoprávněným nerovnostem v odměňování zaměstnanců vykonávajících srovnatelně náročnou činnost za stejných kvalifikačních a dalších podmínek v úřadech státu a v úřadech obcí a krajů. Uvedla, že v příjmech zaměstnanců územních samosprávných celků jsou sice velké rozdíly (např. ve statutárních městech). Rozdíly v příjmech těchto zaměstnanců jsou však ve výši nenárokových složek platu (osobní ohodnocení a odměny) nikoliv v úrovni platových tarifů, což je podstatný rozdíl. Záleží vždy na finančních možnostech příslušného územního samosprávného celku (obce, kraje). Systém odměňování je však stejný bez ohledu zda se jedná o stát nebo územní samosprávný celek.

Místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství paní Markéta Vondráčková informovala účastníky jednání, že v současné době jsou navržené stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky regionálního školství ve dvou variantách.

Závěr k bodu a)

Odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy trvají na ponechání koeficientů pro konstrukci stupnic platových tarifů v § 123 odst. 5 zákoníku práce. Zároveň připouštějí možnost zvláštní úpravy pro pedagogické pracovníky regionálního školství.

ad b)

Pan JUDr. Petr Šimerka konstatoval, že podle stanoviska odborových svazů je zavedení smluvních platů ve veřejné správě nepřípustné. Problematické je též vymezení okruhu zaměstnanců, kterých by se smluvní plat týkal a vyzval účastníky k diskusi na toto téma.

Paní Alena Vondrová zásadně nesouhlasila se zavedením smluvních platů ve veřejné správě. Současné zavedení možnosti stanovení platu v rozpětí platových tarifů a smluvních platů je při regulovaných prostředcích na platy nemožné. Jedná se nejen o politizaci veřejné správy, ale ve svých důsledcích také o destrukci veřejné správy.

Zástupce Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Jan Košta upozornil, že realizací tohoto návrhu se vracíme v systému odměňování před rok 1989.

Závěr k bodu b)

Odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy zásadně nesouhlasí se zavedením smluvních platů ve veřejné službách a správě.

ad c)

Pan JUDr. Petr Šimerka shrnul stanovisko odborových svazů k problematice stanovení platového tarifu v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy s otázkou, zda by nebylo možné uvedený okruh zaměstnanců rozšířit.

Paní Alena Vondrová zásadně nesouhlasila s dalším rozšířením okruhu zaměstnanců, pro které by platil zvláštní způsob určení platového tarifu. Upozornila, že zaměstnavatelů v České republice je mnoho (např. stát, obce a kraje, příspěvkové organizace, atd.). Na příkladu státních příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je ministerstvo kultury (30 organizací= 30 zaměstnavatelů) demonstrovala jaké právní (diskriminace, nerovnost v odměňování práce stejné náročnosti a stejných kvalifikačních předpokladů) a jiné dopady by mělo zavedení platů v rozpětí v organizacích, které charakterem svých činností se významně neliší. Realizací tohoto opatření by došlo k roztříštění systému odměňování a návrat před rok 1992, což je věcně nepřijatelné.

Paní Ing. Ivana Břeňková upozornila, že předložený návrh zpřísňuje a zhoršuje podmínky pro zaměstnance ve zdravotnictví. Vláda České republiky je již oprávněna stanovit podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních.

Podle návrhu předloženého Poslanecké sněmovně by vláda určila pouze okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí.

Požadovala nezhoršovat podmínky a zavedení možnosti sjednání podmínek pro zvláštní určení platového tarifu v kolektivní smlouvě.

Pro zaměstnance v sociálních službách je uvedená úprava nepřijatelná.

Pan ministr Dr. Ing. Jaromír Drábek informoval účastníky jednání, že v roce 2011 nedojde ke změně systému odměňování. Je možné diskutovat nad okruhem zaměstnanců, pro které by měl platil zvláštní způsob určení platového tarifu. Je nutné se nejdříve věcně shodnout v uvedené problematice a až potom legislativně zpracovat.

Závěr k bodu c)

Odborové svazy sdružující zaměstnance veřejných služeb a správy zásadně nesouhlasí s rozšířením okruhu zaměstnanců, na které by se mohl vztahovat zvláštní způsob určení platového tarifu.

Závěr z jednání

Pan JUDr. Petr Šimerka shrnul průběh jednání s tím, že z jeho průběhu vyplývá pouze možnost na změny zákoníku práce ve zvláštní úpravě stupnic platových tarifů pro pedagogické pracovníky regionálního školství v § 123 odst. 5 zákoníku práce; s žádostí o zaslání konkrétního návrhu úpravy pro tyto zaměstnance se též obrátí MPSV na MŠ na pracovní úrovni. Současně požádal Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče o zaslání návrhu na úpravu § 123 odst. 6 písm. f) zákoníku práce. Za dané situace je další jednání na expertní (pracovní) úrovni k této problematice bezpředmětné.
V Praze dne 8. října 2010

Zapsal: Ing. Libor Santner, v.r.

ŘO 52: Ing. Jiří Stonawský, v.r.

Odsouhlasil: JUDr. Petr Šimerka, v.r.

Příloha č. 1

K zápisu ze dne 7. října 2010

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 120/0.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí s navrhovanou změnou § 123 odst. 5 a odst. 6 písm. f) zákoníku práce ve znění jak byla předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve věci návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – sněmovní tisk č. 120/0.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR navrhuje v části třetí (změna zákoníku práce) Čl. V bod 4. návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – sněmovní tisk č. 120/0 znění upravit následovně:

V § 123 odstavec 5 zní :“(5a) Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich ve 12 platových stupních. Platový tarif v šestnácté platové třídě činí nejméně 3,4 násobek platového tarifu v první platové třídě. Platový tarif ve dvanáctém platovém stupni činí nejméně 1,5 násobek platového tarifu v prvním platovém stupni. Platové tarify v platových třídách a stupních se oproti nejblíže nižšímu platovému tarifu zvyšují o shodný procentní přírůstek.

5b) - doplnit text na základě dohody s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství”.

Dále navrhujeme v části třetí (změna zákoníku práce) Čl. V bod 5. návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – sněmovní tisk č. 120/0 znění doplnit a upravit následovně:

V § 123 odst. 6 písm. f) zní: “f) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních a pro zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo rutinní práce.

Podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu lze sjednat pouze v kolektivní smlouvě.”
8. října 2010