K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 8 kB)

Informace z jednání s předsedou vlády dne 6.9.2010.

V pondělí 6.9.2010 ve večerních hodinách se uskutečnilo další jednání zástupců odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a správy s předsedou vlády ČR P. Nečasem a ministrem práce a sociálních věcí J. Drábkem k navrhovaným změnám zákoníku práce části 6 Hlavě III Platy. Jednání se za stranu odborů zúčastnili předseda ČMKOS J. Zavadil, předsedkyně OS A.Vondrová, předseda ČMOS školství F. Dobšík, místopředsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče I.Břeňková, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody A.Machová. Strana odborů zopakovala všechny základní argumenty, které odbory již sdělili na předchozím jednání se zástupci ministerstva práce a sociálních věcí dne viz též Zápis z Pracovního jednání zástupců MPSV a odborových organizací ve věci odměňování v rozpočtové sféře po 1. lednu 2011. Zástupci odborů konstatovali, že návrh předložený ministrem práce a sociálních věcí vládě dne 31.8.2010 nově navrhuje, nad rámec původního návrhu předloženého do vnějšího připomínkového řízení, další významné změny, které ve svých důsledcích především povedou k nežádoucímu roztříštění odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy a k popření významu osobního příplatku, který bude bezkriteriální. Zdůraznili, že navrhované změny způsobí extrémní nerovnosti v odměňování zaměstnanců vykonávajících činnosti stejné či obdobné náročnosti vyžadující stejné kvalifikační předpoklady. Svá tvrzení doložili dalšími věcnými argumenty včetně příkladů z praxe.

Upozornili, že návrh zásadním způsobem porušuje princip rovného přístupu, což je v rozporu s právem EU a s právním řádem ČR. Konstatovali rovněž, že předložený návrh koliduje také s mezinárodním právem, zejména pak popírá čl. 7 písm. c) Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který zaručuje všem zaměstnancům právo dosáhnout v zaměstnání povýšení na odpovídající vyšší stupeň, přičemž nebudou uplatňována jiná kritéria, než délka zaměstnání a schopnosti zaměstnance.

Na otázku, proč ministr práce a sociálních věcí předkládá návrh, když již s původním návrhem naprostá většina připomínkových míst nesouhlasila, neobdrželi zástupci odborů odpověď. Předseda vlády, v rámci debaty mimo jiné také konstatoval, že i on nesouhlasí s roztříštěním odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy.

Zástupci odborových svazů opakovaně zdůraznili, že nesouhlasí s předloženým návrhem a trvají na zachování stávajícího systému odměňování, který se plně osvědčil a to i v mezinárodním srovnání.

Po delší debatě bylo jednání ukončeno bez jakékoliv dohody s tím, že ministr práce a sociálních věcí navrhl zástupcům odborových svazů, aby sami navrhli jak řešit tři problémy , které blíže specifikoval, ve stávajícím systému odměňování. Odbory návrh přijaly s tím, že termín dalšího jednání bude dohodnut později.

V Praze dne 10. 9. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS
Doplňující informace: Dne 9.10. 2010 bylo s náměstkem ministra práce a sociálních věcí

P. Šimerkou dohodnuto, že 15. 9. 2010 předloží odborové svazy výše zmíněný návrh a 17. 9. 2010 se uskuteční jednání zástupců odborových svazů se zástupci ministerstva práce a sociálních věcí. Zda se jednání zúčastní také ministr práce a sociálních věcí dosud nebylo potvrzeno.

V Praze dne 10. 9. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS