K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 8 Kb)
Stanovisko OS ROPO k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a k návrhu nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě.

Obecně k předloženým návrhům:

Představitelé OS ROPO (vyjma OS zdravotnictví a sociální péče, který předkládá vlastní stanovisko) konstatují, že je nepochybně potřebné zlepšit odměňování zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních zdravotnické záchranné služby, upozorňují však na to, že stejně finančně podhodnocena je i naprostá většina ostatních zaměstnanců veřejných služeb a správy. Nízké finanční ohodnocení zaměstnanců ve veřejných službách a správě je však potřebné řešit systémově, na základě všestranného odborného posouzení a zvážení všech potřebných hledisek. Předložené návrhy nařízení vlády však tento elementární požadavek nesplňují. Bez jakýchkoliv analýz a odborných posouzení se navrhuje řešení, které sice zlepší odměňování zdravotnického personálu ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních zdravotnické záchranné služby, ale do budoucnosti přinese řadu obtížně řešitelných problémů, které ve svých důsledcích povedou k rozpadu dosud relativně stabilního systému odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy. Navrhované změny vyvolají řadu neoprávněných nerovností v odměňování, které budou oprávněně dotčenými zaměstnanci vnímány jako diskriminační. Důsledkem bude masivní tlak jednotlivých skupin zaměstnanců na obdobnou či stejnou úpravu jejich odměňování. Navrhované řešení, se však může negativně promítnout i do situace některých zdravotnických zařízení, která jsou obchodními společnostmi, neboť může vyvolat přesun zdravotnických pracovníků do zdravotnických zařízení, která jsou dosud příspěvkovými organizacemi.

Zavedení dalšího zvláštního příplatku zdravotnickým pracovníkům pracujícím ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních zdravotnické záchranné služby je nutné proto pokládat za nesystémový prvek, který má charakter nepřímé valorizace platových tarifů dotčených zaměstnanců. Kromě již výše uvedeného je evidentní, že realizace odlišného režimu poskytování zvláštního příplatku může být ve svých důsledcích brzdou valorizace stupnic platových tarifů v budoucích obdobích.

Za obdobně nesystémové změny pokládáme změny v katalogu prací týkající se povolání 2.19.6 - všeobecná sestra a porodní asistentka. Tento návrh, kterým se do jisté míry negují principy, z nichž katalog prací vychází, nepochybně vyvolá oprávněné požadavky na zařazení dalších pracovních činností do vyšších platových tříd.

Dlouhodobě poukazujeme na nekoncepční přístup v oblasti odměňování. Předložené návrhy nařízení vlády jsou toho jednoznačným důkazem. Vzhledem k závažnosti našich výhrad k navrženému řešení pokládáme za nezbytné, aby bylo co nejdříve zahájeno jednání o problematice a strategii odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v následujícím období.V Praze dne 4.5.2009

V zastoupení OS ROPO A.Vondrová, mluvčí

Pozn. předsedkyně 0S: S obsahem stanoviska se ztotožnil také OS zdravotnictví a sociální péče.