K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 35 kB)Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zápis
z Pracovní jednání zástupců MPSV a odborových organizací ve věci odměňování v rozpočtové sféře po 1. lednu 2011

Jednání bylo svoláno z důvodu diskuse k předloženému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, k návrhům nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., nařízení vlády č. 565/2006 Sb. a nařízení vlády č. 566/2006 Sb.

Datum konání: 2. září 2010

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Objasnění předložených návrhů novely zákoníku práce a příslušných nařízení vlády 2. Diskuse


K bodu č. 1 programu:

Jednání zahájil náměstek ministra pro legislativu JUDr. Petr Šimerka shrnutím současného stavu a možné další predikce vývoje předložených materiálů na jednání vlády, které se zabývají platovou problematikou, tj. platové poměry ústavních činitelů, vojáků z povolání, duchovních církví a náboženských společností a zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Cílem předloženého návrhu je dosažení souladu v odměňování podle Koaliční smlouvy a Programového prohlášení vlády České republiky. Informoval účastníky jednání, že meziresortní připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011, končí 7. září 2010.

Po vypořádání připomínkového řízení k předloženým návrhům (27. srpna 2010) byla přijata zásadní připomínka Ministerstva obrany na snížení stupnic platových tarifů pro vojáky z povolání rovnoměrně o 10%, nikoliv podle předložených návrhů v připomínkovém řízení. Na základě rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka byla na jednání vlády předložena nová varianta pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která je odlišná od variant v připomínkovém řízení. Cílem tohoto nového systému odměňování je zvýšení možnosti ocenit zaměstnance podle skutečného výkonu a kvality práce. Hlavní změnou nového systému je snížení počtu stupnic platových tarifů ze tří na jednu s tím, že u této nové stupnice došlo ke zrušení platových stupňů, přičemž žádný platový tarif není pod úrovní minimální nebo zaručené mzdy. V předloženém materiálu je též navrženo zvýšení hranice pro poskytnutí osobního příplatku z 50% na 100% (bezkriteriálně) a u vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků ze 100% na 200%.

Upozornil, že velice pravděpodobně bude pro odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků vytvořen vlastní platový systém. Tento postup je možné předpokládat i u zdravotnických pracovníků a též u zaměstnanců územních samosprávných celků. Dnešní jednání považoval za předběžné pracovní jednání s odborovými svazy, které předchází jednání s předsedou vlády RNDr. Petrem Nečasem dne 6. září 2010.


K bodu č. 2 programu:

Předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací paní Alena Vondrová zásadně nesouhlasila s předloženým návrhem odměňování pro zaměstnance ve veřejných službách a správě a konstatovala, že se sníženým objemem prostředků na platy o 10 % v roce 2011 je možné se vyrovnat v rámci stávajícího systému. Na zachování stávajícího systému odměňování trvá. Upozornila, že v České republice existuje sloučený model státní správy. Je nepřijatelné a věcně chybné, aby zaměstnanci územních samosprávných celků a zaměstnanci státu vykonávající státní správu byli odměňováni odlišným způsobem. Zásadním způsobem by byl porušen princip rovného přístupu, což je v rozporu s právem EU a s právním řádem ČR. Předložená varianta koliduje s mezinárodním právem, zejména pak popírá čl. 7 písm. c) Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který zaručuje všem zaměstnancům právo dosáhnout v zaměstnání povýšení na odpovídající vyšší stupeň, přičemž nebudou uplatňována jiná kritéria, než délka zaměstnání a schopnosti zaměstnance.

Osobní příplatek, který sloužil k diferenciaci v odměňování zaměstnanců již tento smysl podle přeloženého návrhu ztratil. Upozornila, že odměňování v některých oborech bude vnitřně rozdílně, například civilní zaměstnanec a příslušník Vězeňské služby České republiky, což je nepřijatelné. Konstatovala, že návrh vytváří podmínky pro různé formy diskriminaci zaměstnanců, pro nežádoucí politizaci státní správy a ztrátu autority veřejné správy jako veřejné moci. Vytváří rovněž podmínky pro vznik korupčního prostředí přičemž za korupci je nutné pokládat také klientelismus. Důsledkem předloženého návrhu bude odchod zaměstnanců ze státní správy a významná destabilizace veřejné správy.

Předsedkyně Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) paní Ing. Jitka Šebková vyjádřila zásadní nesouhlas s předloženým návrhem. Upozornila, že v resortu MO jsou dvě skupiny zaměstnanců a tento návrh zakládá nerovnost mezi zaměstnanci a připojila se k návrhu paní Aleny Vondrové. Zdůraznila, že dojde k vnitřnímu nesouladu v odměňování, například voják z povolání a státní zaměstnanec. Podporuje variantu se sníženým objemem prostředků na platy o 10% v rámci současného systému odměňování, jako je návrh odměňování pro vojáky z povolání. Zástupce ČMOSA Jan Košta upozornil dále na skutečnost, že v žádné zemi Evropské unie není dána zaměstnavateli taková možnost rozhodovat o výši platu svých podřízených jako v České republice. Předložený návrh znamená návrat před rok 1989.

Místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče paní Ing. Ivana Břeňková zásadně nesouhlasila s předloženým návrhem. Při tak zásadní změně systému odměňování nejsou odborům k dispozici žádné resortní finanční analýzy, které by dokazovaly, že uvedené změny jsou nezbytné. Upozornila, že závěrem jednání s předsedou vlády RNDr. Petrem Nečasem (27. srpna 2010) byla dohoda na setkání a jednání odborníků odborů a MPSV k dalším variantám, které měly být předloženy na jednání. Na tomto jednání žádné varianty řešení nebyly předloženy. Jedná se o naprostou absenci sociálního dialogu, když dvě ze tří stran (odborové svazy a zaměstnavatelé) s předloženými návrhy nesouhlasily.

Paní Alena Vondrová konstatovala, že bylo rozhodnuto bez analýz dopadu snížení objemu prostředků na platy a bez analýzy stávajícího systému odměňování, Takový přístup pokládá za věcně nepřijatelný. Znovu zdůraznila, že návrh je v rozporu s právem EU. Upozornila a tím doplnila své předchozí vystoupení, že návrh nebere v úvahu existenci zaměstnanců, kteří mají podle § 303 zákoníku práce a dalšími právními předpisy stanoveny zvýšené povinnosti a další omezení například výdělečné činnosti. Není věcně přijatelné, aby těmto zaměstnancům nebyl vyšší rozsah povinností a další omezení kompenzován zvýšeným platovým tarifem jako je tomu nyní. Návrh je vůči této skupině zaměstnanců jednoznačně diskriminační, neboť se evidentně jedná o nerovný přístup, což je v rozporu s právním řádem ČR i EU. Odborový svaz takový přístup zásadně odmítá.

Předseda Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy pan Jan Rejský vyjádřil zásadní nesouhlas s předloženým návrhem. V důsledku realizace tohoto návrhu hrozí odchod kvalifikovaných zaměstnanců, což povede ke zhoršení bezpečnosti na silnicích hlavně v zimních měsících. Upozornil, že návrh je předkládán v podobě minimálních platových tarifů a není možné o jejich výši dále kolektivně vyjednávat, což je diskriminační proti možnostem v podnikatelské sféře.

Místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství paní Markéta Vondráčková konstatovala, že sice podle návrhu pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci by měli být odměňováni podle vlastního platového systému, ale jeho podoba není známa. Tudíž se k tomu nemůžeme objektivně vyjádřit. U pedagogických pracovníků ministerstvo pro rok 2011 zaručuje, že jejich platy neklesnou, ovšem u nepedagogických pracovníků tato záruka neplatí. U zaměstnanců ve veřejných službách a správě (bez pedagogů) se jedná o přípravu odměňování na následující roky, nikoliv jenom na rok 2011. U nás to vyvolává obavu, že navržený systém je otevření prostoru pro další krácení mzdových prostředků v následujících letech. Trváme na tom, aby byly předloženy analýzy dopadů krácení objemu mzdových prostředků na platy jednotlivých rezortů. Krácení objemu mzdových prostředků o 10% nutně neznamená krácení tarifů o 10%. Bez těchto analýz se jeví jednání nekorektní.

Zástupce Odborového svazu pracovníků knihoven pan Vladimír Petříček upozornil, že podle stanoviska odboru kompatibility Úřadu vlády musejí členské státy Evropské unie dodržovat obecné principy práva EU, které jsou porušeny. Konkrétně se jedná zejména o zákaz diskriminace v odměňování mezi muži a ženami (čl. 157 SFEU, ex-čl. 141 SES a směrnice 2006/54/ES) a dále zákaz diskriminace v odměňování na základě jiných diskriminačních důvodů, tj. rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace (problematika upravená směrnicemi 2000/43/ES a 2000/78/ES). Vedle uvedeného taxativního výčtu diskriminačních důvodů je nutno podotknout, že judikatura ESD uznává i obecný zákaz diskriminace.

Dále konstatoval, že smyslem předložených návrhů je rozhádat odborové svazy a zaměstnance mezi sebou.

Paní Alena Vondrová se připojila k předchozímu názoru a opakovaně zdůraznila, že předložené návrhy jsou v rozporu s právem EU a se směrnicemi EU, například též se směrnicí EU o právu na informace a konzultace. Upozornila, že v navrhovaném systému nelze ani při poskytnutí 100 % osobního příplatku dosáhnout u některých zaměstnanců stávající výši platu. Zásadně nesouhlasila se změnami zákoníku práce a upozornila, že uvedený způsob projednávání předložených materiálů je v rozporu s § 320 odst. 4 zákoníku práce Konstatovala, že předložený návrh jde nad rámec Programového prohlášení vlády a Koaliční smlouvy.V některých případech je s nimi v přímém rozporu.

Zástupce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství pan Vít Berka požadoval možnost jednání s odborovými svazy a varoval před dezinformací při změně stávající systému odměňování.

Zástupkyně Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody paní Miroslava Knoflíčková vyslovila nesouhlas s předloženým návrhem a se snížením objemu prostředků na platy. Konstatovala, že především v resortu kultury, který je dlouhodobě podfinancován, by další snížení platů uvrhlo mnoho zaměstnanců na hranici bídy. Pouze ve třech příspěvkových organizacích ministerstva kultury dosahují průměrné platy úrovně průměrné mzdy v České republice, ve zbývajících 27 organizacích jsou pod úrovní, někde i hluboko pod úrovní průměrné mzdy. Důsledkem navrhovaných restrikcí bude omezení činnosti kulturních institucí, které může mít dopady i do některých dalších odvětví, např. cestovního ruchu. Za krajní řešení považuje odborový svaz snížení objemu mzdových prostředků na platy o 10 % v rámci stávajícího systému odměňování.

M. Knoflíčková zpochybnila záměr posílit objem prostředků na nenárokové složky platu na úkor platových tarifů a varovala před krokem, kterým by bylo rozhodování o rozdělování větší části objemu veřejných prostředků na platy svěřeno do rukou vedoucích pracovníků příspěvkových organizací. Dosavadní zkušenosti ukazují, že rozdělování nenárokových složek platů neprobíhá v příspěvkových organizacích vždy korektně a jako příklad uvedla situaci v jedné z příspěvkových organizací MK ČR, kde z celkového počtu 90 zaměstnanců pouze 13 pobíralo v 1 pololetí 2010 osobní příplatek a 31 obdrželo odměnu.

JUDr. Petr Šimerka poděkoval účastníkům jednání za jejich názory a konstatoval, že o průběhu jednání bude informovat pana ministra. Doporučil všem zástupcům odborových svazů, aby o svých názorech informovali resortní ministři, jejichž znalost platové problematiky je velice rozdílná. Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí bylo toto jednání považováno za předběžnou pracovní schůzku na odborné úrovni, která předcházela jednání odborových svazů s předsedou vlády RNDr. Petrem Nečasem dne 6. září 2010.V Praze dne 3. září. 2010

Zapsal: Ing. Libor Santner, v.r.
Odsouhlasil: JUDr. Petr Šimerka, v.r.