Aktuální informace z OS SOO

28. 12. 2015

 

V rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2016 probíhaly vyjednávání odborových předáků včetně našeho odborového svazu o budoucích platech zaměstnanců veřejné správy a služeb. Výsledkem je zvýšení platových tarifů o 3 % všem zaměstnancům ve veřejných službách a správě v režimu zákoníku práce od 1. 11. 2015. Dalším je zvýšení platových tarifů o 3 % všem státním zaměstnancům spadajícím pod zákon o státní službě od 1. 11. 2015 a zvýšení platových tarifů příslušníků bezpečnostních sborů o 3 též od 1. 11. 2015. Došlo též ke změně vyhlášky o FKSP – zvýšení tvorby FKSP od 1. 1. 2016 na 1,5 % a od 1. 1. 2017 na 2 %. Od 1. 1. 2016 dojde ještě ke zvýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců v režimu zákona o státní službě o 2 %.
V úterý dne 22. 12. 2015 byla podepsána kolektivní dohoda vyššího stupně týkající se státních zaměstnanců, kteří jsou ve služebním poměru dle zákona o státní službě.

Celé znění „Aktuální informace z OS SOO“ naleznete ZDE.

Kolektivní dohoda vyššího stupně podepsána

22. 12. 2015

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka podepsal v úterý 22. prosince 2015 na Úřadu vlády ČR se zástupci zaměstnanců Kolektivní dohodu vyššího stupně. Tento historicky první dokument se vztahuje na státní zaměstnance a upravuje práva a povinnosti obou stran.
Kolektivní dohodu vyššího stupně uzavírá Vláda ČR s odborovými svazy. Jejím cílem je především zlepšení zejména sociálních, zdravotních, kulturních podmínek při práci a ochrana zdraví.

Celý text Kolektivní dohody vyššího stupně naleznete ZDE.

Podpisy smluvních stran Kolektivní dohody vyššího stupně naleznete ZDE.

Zdroj Vláda ČR: „Premiér podepsal se zástupci odborů historicky první kolektivní dohodu“ naleznete ZDE.

Zdroj Česká televize: „Státní zaměstnance čekají zvláštní odměny i pět dnů placeného zdravotního volna“ včetně tiskové konference naleznete ZDE.

Zdroj České noviny.cz: „Premiér s odbory podepsal vyšší kolektivní dohodu státní služby“ naleznete ZDE.

Zdroj e-sondy.cz: „Premiér Sobotka podepsal s odbory historicky první vyšší kolektivní dohodu státní služby“ naleznete ZDE.

Strážníci obecních policií a nesplněné vzdělání

14. 12. 2015

 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, v § 4 odst. 1, písmeno e) stanoví požadavek na strážníka obecní nebo městské policie, aby dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Podle odstavce 2, čl. VI (přechodná ustanovení) zákona č. 274/2008 Sb. strážník, který je v pracovním poměru k obci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2009) a nedosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou, je povinen tuto podmínku splnit do 31. prosince 2015. To neplatí, pokud strážník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dosáhl věku 45 let, třikrát úspěšně absolvoval zkoušku z odborné způsobilosti před zkušební komisí ministerstva a obec je držitelem platného osvědčení strážníka.
Zákonem stanovená lhůta končí letos 31.12. Jestliže tedy k 1. 1. 2016 strážník (se shora uvedenou výjimkou) nedosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou, nesplňuje předpoklady stanovené zákonem pro výkon funkce strážníka a zaměstnavatel s ním může rozvázat pracovní poměr podle § 52 písmeno f) zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Celou informaci k požadavku na ukončené střední vzdělání strážníků obecních policií naleznete ZDE.

Setkání ČMKOS a OS s Bankovní radou ČNB

9. 12. 2015

 
ČNB

Setkání vedení ČMKOS a předsedů OS s Bankovní radou ČNB

Předsedové odborových svazů sdružených v ČMKOS se dne 7. 12. 2015 sešli se členy Bankovní rady ČNB v čele s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem. Náměstek ředitele sekce měnové Petr Král představil prezentaci na téma hodnocení makroekonomické situace a její výhled na trhu práce. V prezentaci byl mj. zmíněn i meziroční růst mezd od poloviny roku 2014, který postupně zrychluje ve 3 čtvrtletí roku 2015 na 3,8 %, resp. v nepodnikatelské sféře na 3,5 %. Tento růst byl podpořen díky zvyšování ekonomické aktivity. V prezentaci ČNB je také zmíněna dynamika mezd, která po roce 2013 postupně zrychluje. Členové bankovní rady předpokládají, že v důsledku růstu ekonomiky bude tento trend pokračovat.

Prezentaci ČNB naleznete ZDE.

Vláda projednala Kolektivní dohodu vyššího stupně

8. 12. 2015

 

Vláda na svém zasedání dne 7. prosince 2015 projednala finální návrh Kolektivní dohody vyššího stupně (KDVS). Návrh byl předložen vládě se třemi ustanoveními, na kterých se vyjednávací týmy za stranu vládní a za stranu čtyř odborových svazů nedohodly. Požadavku odborů na zvýšení platových tarifů pro státní zaměstnance nevyhověla, z navrhovaných 5 dnů zdravotního volna ze strany odborů odsouhlasila pouze 4 dny a zamítla návrh odborů na odměny za životní jubilea, první odchod do starobního důchodu a odchod do invalidního důchodu třetího stupně z prostředků určených na platy (vláda na tyto odměny chce použít FKSP).
Odborové svazy ihned po rozhodnutí vlády se jednomyslně shodly, že takto odsouhlasenou KDVS nepodepíší. OS si jsou vědomy toho, že státní zaměstnanci a představitelé odborů na podnikové úrovni očekávali uzavření KDVS. Nicméně odborová strana při posledním kolektivním vyjednávání jasně deklarovala straně vládní, že by uvítala, aby KDVS byla účinná od 1. 1. 2016, ale ne za každou cenu.
Vláda při svém rozhodování nehledala kompromis, vláda nehledala dohodu, vláda přistoupila k projednávání, jako by to byl jakýkoli jiný materiál pro rozhodnutí vlády. Ale KDVS je smlouvou mezi vládou a odbory. A na to bylo zřejmě zapomenutu.
Předsednictvo Výboru OS na svém zasedání dne 3. 12. 2015 svým usnesením dalo mandát předsedovi OS SOO, aby KDVS podepsal pouze za předpokladu, že v ní budou obsaženy odměny za životní jubilea a odchody do důchodů (starobního a invalidního) – pokud ne, pak toto musí být jinak kompenzováno, což se nestalo.

Ceskenoviny.cz (zpravodajský server ČTK): „Vláda nevyhověla požadavkům odborů, nechtějí dohodu podepsat“ naleznete ZDE.

e-sondy: „Vyšší kolektivní dohoda pro zaměstnance státní služby zatím nebude“ naleznete ZDE.

Reakce předsedy vlády na Prohlášení OS RoPo

2. 12. 2015

 

Reakce předsedy vlády na Prohlášení OS RoPo k platovým poměrům zaměstnanců

Dne 14. října 2015 odborové svazy RoPo, které zastupují odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě, vydaly Prohlášení k platovým poměrům zaměstnanců ve veřejné správě a službách, státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů (celé prohlášení bylo zveřejněno na internetových stránkách OS SOO dne 19. 10. 2015).
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka reagoval na toto prohlášení dopisem ze dne 27. 11. 2015.

Celý dopis předsedy vlády naleznete ZDE.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2014

25. 11. 2015

 
MPSV

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2014. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV.

Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

Statistickou ročenku 2014 naleznete ZDE.

ČMKOS – Vize změny hospodářské strategie ČR

19. 11. 2015

 
Vize ČMKOS

Kde jsou příčiny dlouhodobého udržování nízkých mezd v ČR? Proč je změna profilu české ekonomiky naprostou nezbytností? Jsou východiska z pasti levné práce v ČR? Proč dlouhodobě zaostáváme v produktivitě práce? Komplexní analytický materiál ČMKOS zveřejněný dne 19. listopadu.

Celý materiál ČMKOS naleznete ZDE.

Prezentaci k materiálu ČMKOS naleznete ZDE.

Prezident Miloš Zeman se setkal s představiteli ČMKOS

12. 11. 2015

 
Pravda vítězí

Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 10. listopadu 2015 představitele jednotlivých odborových svazů sdružených v ČMKOS. Za OS SOO se tohoto setkání zúčastnil předseda Bc. Pavel Bednář.
Při asi hodinovém jednání se s odboráři shodl na nutnosti růstu reálných mezd v soukromém sektoru. Rozdílný názor měli naopak na zvýšení životního minima. Prezident Zeman rovněž podporuje růst starobních důchodů a v této souvislosti se vyslovil pro změnu zákona tak, aby zajistil trvalý růst důchodů. Předáky odborových svazů přijal prezident už potřetí.
Odboráři se s prezidentem shodli též na potřebě zvyšování reálných mezd v době růstu ekonomiky, a to i v soukromém sektoru. Se Zemanem se odbory shodují i v pohledu na intervence České národní banky. Předáci udržování slabého kurzu koruny dlouhodobě kritizují.

Bližší informace (e-sondy) včetně fotografií naleznete ZDE.

Slovník sociálního zabezpečení

10. 11. 2015

 
MPSV

MPSV vydalo „Slovník sociálního zabezpečení“. Jeho cílem je vysvětlit nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry.
Slovník sociálního zabezpečení chce být pomůckou pro ty, co si neví rady s pojmy z oblasti sociální sféry.

Slovník sociálního zabezpečení naleznete ZDE.

Nové platové tabulky

2. 11. 2015

 

Dne 26. 10. 2015 byla rozeslána Částka 115 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 278. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 279. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.
 • Dne 29. 10. 2015 byla rozeslána Částka 117 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 285. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015,
 • č. 286. – Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016.
 • Nové platové tabulky naleznete v Částce 115 Sbírky zákonů ZDE.

  Nové platové tabulky naleznete v Částce 117 Sbírky zákonů ZDE.

  Zaměstnancům ve veřejném sektoru stoupnou platy

  19. 10. 2015

   

  Státním zaměstnancům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě stoupnou od listopadu platové tarify o tři procenta. Vláda schválila změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. S navrhovaným nařízením nesouhlasí odbory. Původně chtěly přidat o pět procent. Podle nich by se tedy měly platy od listopadu zvýšit o tři procenta a o další dvě pak od ledna.

  Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu ČTK naleznete ZDE.

  Výsledky jednání vlády z 19. října 2015 (body 13 a 14) naleznete ZDE.

  Prohlášení OS RoPo

  19. 10. 2015

   

  Prohlášení OS RoPo k platovým poměrům zaměstnanců ve veřejné správě a službách, státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů

  Dne 14. října 2015 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů RoPo, které sdružují zaměstnance veřejných služeb a správy. Zástupci OS RoPo vyjádřili své znepokojení nad tím, jaký byl předložen návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.
  Požadují, aby Vláda ČR bez zbytečného odkladu zahájila jednání s odborovými svazy RoPo o dohodnutých platových úpravách (zbývající 2 % do platových tarifů) s tím, že tyto úpravy by měly nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2016.
  Plně podporují požadavek odborových svazů na zrušení tabulky č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
  Vyslovují znepokojení, že nebyl předložen k připomínkám návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů od 1. 11. 2015.
  Žádají předsedu Vlády ČR, aby v nejbližším možném termínu svolal schůzku zástupců vlády a odborů ke shora uvedené problematice.

  Celý text Prohlášení OS RoPo naleznete ZDE.

  Návrh změn nařízení vlády o platových poměrech

  12. 10. 2015

   

  Stanovisko OS SOO k návrhům nařízení vlády, kterými se mění NV o platových poměrech

  Ze stanoviska OS SOO k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců:
  Výsledek vyplývající z jednostranného rozhodnutí vlády je tedy následující: příděl na tvorbu FKSP pro rok 2016 se zvýší na 1,5 % a od roku 2017 na 2 %, od 1. listopadu 2015 dojde k zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kteří jsou uvedeni v § 5 odst. 1, 3, 4, 5 a 7 citovaného návrhu na změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o 3 %, dále pak od 1. listopadu 2015 zvýšení platových tarifů státních zaměstnanců v obou stupnicích o 3 % (viz návrh změny nařízení vlády č. 304/2014 Sb.) a dále dojde ke zvýšení objemu prostředků na platy státních zaměstnanců o 2 % od 1. ledna 2016, které nebude realizováno prostřednictvím platových tarifů, ale tyto mzdové prostředky budou určeny na dopady implementace zákona o státní službě.
  Odborový svaz státních orgánů a organizací nemůže souhlasit s výše uvedenými závěry vlády a předloženými návrhy na změny předmětných nařízení vlády. Vždy bylo předmětem jednání zvýšení objemu prostředků na platy o 3 %, a ne zvýšení platových tarifů o 3 %! Vládní strana si dohody se sociálním partnerem bohužel vysvětlila po svém.
  Žádáme Vládu ČR a předkladatele zmíněných návrhů nařízení vlády, aby ctili dohody. Odborový svaz státních orgánů a organizací jako zástupce zaměstnanců ve veřejné správě a službách a zároveň zástupce státních zaměstnanců, kterých se tyto navrhované úpravy platů týkají, v rámci zachování sociálního smíru důrazně žádá Vládu ČR o zjednání nápravy v této věci.

  Stanovisko OS SOO k návrhům nařízení vlády naleznete ZDE.

  Aktuální informace z OS SOO

  24. 9. 2015

   

  Poslední vyjednávání odborových předáků včetně našeho odborového svazu o budoucích platech zaměstnanců veřejné správy a služeb proběhlo dne 15. 9. 2015. Výsledkem jednání byla shoda na zvýšení objemu prostředků na platy ve veřejné správě o 3% od 1. 11. 2015 s tím, že toto navýšení bude promítnuto do tarifů (to znamená zvýšení platového tarifu cca o 5 %). Navýšení se týká i zaměstnanců vyšších územních samosprávných celků a územních samosprávných celků (kraje, města, obce). Úředníkům, kteří již byli přijati do služebního poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, bude mimo to navýšen objem prostředků na platy o 2% s účinností od 1. 1. 2016, navýšení nebude promítnuto do tarifů – je určeno na personální a platové dopady při zavádění zákona o státní službě v praxi.
  Dne 23. 9. 2015 rozhodla Vláda ČR následovně (viz tisková zpráva): „Vláda na svém dnešním jednání schválila navýšení přídělu do FKSP v roce 2016 o 0,5 % na 1,5 %. V roce 2017 na konečnou úroveň 2 %....“.

  Celé znění „Aktuální informace z OS SOO“ naleznete ZDE.

  Vývoj míry inflace v roce 2015 a její prognóza na rok 2016

  22. 9. 2015

   
  ČMKOS

  ČMKOS – Vývoj míry inflace v roce 2015 a její prognóza na rok 2016

  Průměrná míra inflace v roce 2014 činila 0,4 %, což bylo o 1,0 p. b. méně než v roce 2013.
  Předpoklad – průměrná míra inflace v roce 2015 (měřeno průměrem roku 2015 na průměr roku 2014) se bude pohybovat v intervalu 0,3-0,8 %.
  Předpoklad – průměrná míra inflace v roce 2016 (měřeno průměrem roku 2016 na průměr roku 2015) se bude pohybovat v intervalu 1-1,5 % s tím, že se v současné době a se současnou úrovní znalostí ČMKOS kloní spíše ke spodní hranici intervalu

  Celý dokument ČMKOS naleznete ZDE.

  Návrh státního rozpočtu na 2016 a odhad vývoje ekonomiky

  22. 9. 2015

   
  ČMKOS

  ČMKOS – Stanovisko k návrhu státního rozpočtu na rok 2016 a odhad vývoje ekonomiky

  Shrnutí doporučení a požadavků ČMKOS:

 • Zvýšení objemu platů o 3% (u státních zaměstnanců o další 2%), plánované pro rok 2016 uskutečnit v předstihu ještě na podzim roku 2015 (od měsíce listopadu či října),
 • Upravit návrh rozpočtu na rok 2016 následovně – v kapitole 396 Státní dluh snížit položku celkem výdaje z 54 mld. Kč na 49 mld. Kč,
 • Daňové příjmy rozpočtu 2016 – u položky DPH - zvýšit o 5 mld. Kč,
 • Oproti návrhu rozpočtu posílit v návrhu rozpočtu 2016 kapitolu MPSV, MZ a MŠMT a (vládní) rozpočtovou rezervu (rezerva na řešení důsledků případné migrace).
 • Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Promítání filmu s následnou diskuzí

  22. 9. 2015

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Mladí odboráři OS SOO zvou spolu s Friedrich-Ebert-Stiftung na promítání dokumentárního filmu S chutí do toho. Vstup je zdarma. Film se zeširoka dívá na práci jako zdroj našeho štěstí i utrpení. Režisér Konstantin Faigle přizval sociology, ekonomy, teology, historiky, psychology i komiky, aby se zamysleli nad tím, kde se západní civilizace ocitla ve vztahu k práci. Rozhovory a ankety doprovázejí hravé inscenované sekvence s činorodým seniorem, vyhořelým inženýrem, pracovitou produkční bez zakázek nebo cynickými pojišťovacími agenty. Často zneklidňující názory a otázky vyvažují příběhy o lidech, kteří se stávajícímu systému našli alternativu.
  Po promítání proběhne diskuze s režisérem filmu Konstantinem Faigle, předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkovou, publicistou Jaroslavem Bicanem z Deníku Referendum a sociologem Ondřejem Lánským. Moderovat ji bude Roman Petrenko.
  Film bude promítán v německém originále s českými titulky. Po debatě bude pro účastníky připraveno drobné občerstvení.

  Ve středu 30. září 2015 v 18:30
  Malý sál kina Atlas
  Sokolovská 371/1, Praha 8

  Leták naleznete ZDE.

  Vítězství pro občany, vítězství pro lidské právo na vodu!

  9. 9. 2015

   
  VODA

  Evropský parlament požaduje, aby Evropská komise předložila konkrétní legislativní návrhy k uznání lidského práva na vodu a sanitární opatření, tak jak to definuje OSN.
  Je to vítězství podporovatelů práva na vodu a také vítězství demokracie v Evropské únii. Toto hlasování podporuje názor 1,9 milionů signatářů Evropské občanské iniciativy (ECI) « Právo na vodu « , podporuje to, co už odsouhlasili kandidáti na Předsednictví Evropské komise a podporuje zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru, tedy všechny ty, kteří vyzvali Komisi ke konkrétnímu jednání. Evropská komise nemůže ignorovat požadavek na příslušnou legislativu.

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Zákon o státní službě – emailová adresa na dotazy

  4. 9. 2015

   
  e-mail

  Chcete položit dotaz k zákonu o státní službě. Máte možnost. Odborový svaz státních orgánů a organizací pro vás zřídil e-mailovou adresu. Není nic jednoduššího, než na tuto e-mailovou adresu zaslat váš dotaz, námět či připomínku k implementaci zákona o státní službě a odpověď obdržíte v co možná nejkratším termínu.

  E-mailová adresa: statnisluzba@cmkos.cz

  ČMKOS v regionech

  4. 9. 2015

   
  ČMKOS

  V září a říjnu navštíví ČMKOS s informačním stanem několik českých měst. V rámci akce „Odbory na vaší straně – ČMKOS v regionech“ nabídne právní poradnu zdarma, přiblíží výhody členství v odborech, seznámí s benefitním programem Odbory Plus a v rámci výstavy fotografií ukáže, že odbory jsou nejenom o práci. Nejmladší návštěvníci si pak ve výtvarném koutku budou moci zasoutěžit o hodnotné ceny.

  Plakát s termíny výjezdů do konkrétních měst naleznete ZDE.

  Manifestační mítink 16. 9. 2015 - Konec levné práce

  28. 8. 2015

   
  Soutěž

  ČMKOS chce podpořit a motivovat odboráře, kteří budou vyjednávat růst mezd pro rok 2016. Svolává proto 16. září do Prahy velký manifestační mítink odborů pod heslem „Konec levné práce v ČR“.
  Chce velmi důrazně nejen zaměstnavatelům, ale i široké veřejnosti dokázat, že mzdový vývoj v ČR začíná být vážným ekonomickým problémem.
  Analýzy ČMKOS ukazují, že se Česká republika velmi nebezpečně vzdaluje úrovni mezd nejen vyspělých evropských zemí, ale máme už sedmé nejnižší mzdy v rámci celé EU. Za 25 let jsme se dostali na úroveň 28 % německých mezd, přičemž zhruba 80 % zaměstnanců v ČR ani této úrovně nedosahuje.
  Odbory nechtějí připustit, aby čeští zaměstnanci patřili mezi nejhůře placené v rámci EU. Neodpovídají tomu ani dosahované výsledky většiny firem, ani dosahovaná úroveň produktivity práce u nás. ČMKOS chce obdobně, jako to činí rakouské či německé odbory, aktivizovat vyjednávací týmy kolektivních smluv před zahájením kolektivního vyjednávání.
  Manifestační mítink 16. září by měl dát impulz k založení obdobné tradice i v ČR.

  Plakát naleznete ZDE.

  ČMKOS – Výtvarná soutěž pro děti

  26. 8. 2015

   
  Soutěž

  ČMKOS vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti. Soutěžními tématy jsou „Čím budu“ a „Máma nebo táta v práci“. Stačí zaslat obrázek ve formátu A4 s přihláškou na adresu ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3. Obrázky budou hodnoceny odbornou porotou, hodnotit je bude i veřejnost. Soutěž probíhá od 25. 8. do 15. 10. 2015.

  Informace ČMKOS naleznete ZDE.

  Přihlášku do výtvarné soutěže naleznete ZDE.

  Pravidla výtvarné soutěže naleznete ZDE.

  Plakát naleznete ZDE.

  SONDY revue – Rozhovor s předsedou OS SOO

  20. 8. 2015

   
  Sondy

  Předseda OS SOO poskytl pro číslo 08/2015 redakci prestižního odborového magazínu Sondy Revue exkluzivní rozhovor týkající se problematiky vyjednávání o platech a problematiky zákona o státní službě. Název tohoto rozhovoru je výstižný: „Veřejná správa chce jen vrácení toho, o co ji minulá vláda připravila“.

  Celý rozhovor naleznete ZDE.

  Úřednická zkouška podle zákona o státní službě

  19. 8. 2015

   

  Úřednická zkouška není součástí výběrového řízení ani předpokladů pro přijetí do služebního poměru. Státní zaměstnanec ji ve většině případů vykonává až poté, co byl přijat do služebního poměru. Státnímu zaměstnanci musí služební orgán umožnit vykonání úřednické zkoušky před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou. Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní.
  Obecná část úřednické zkoušky se koná písemně a zaměřuje se na znalosti organizace a činnosti veřejné správy, znalosti práv, povinností a pravidel etiky státního zaměstnance, na znalosti právních předpisů, které obecně dopadají na činnost státní správy a znalosti práva Evropské unie.
  Zvláštní část úřednické zkoušky se koná teprve potom, co státní zaměstnanec úspěšně vykonal část obecnou. Tato část úřednické zkoušky je konána ústně před zkušební komisí. Zvláštní část se zaměřuje na vědomosti, schopnosti a odbornou připravenost potřebné k výkonu činnosti, kterou v konkrétním oboru služby na služebním místě státní zaměstnanec vykonává.
  Zkušební komise jsou zřizovány u ústředních správních úřadů podle oboru služby, u těchto komisí také vykonají zvláštní část úřednické zkoušky státní zaměstnanci jim podřízených služebních úřadů.

  Informace k úřednické zkoušce naleznete ZDE.

  Metodické pokyny k úřednické zkoušce naleznete ZDE.

  Zkušební otázky a odbornou literaturu k úřednické zkoušce naleznete ZDE.

  Průběh úřednické zkoušky naleznete ZDE.

  Bude státní správa ještě lákat mladé

  6. 8. 2015

   

  YouTube

  Ve středu 24. června 2015 se v sídle OS SOO uskutečnila diskuze s náměstkem ministra vnitra pro státní službu, RNDr. Postráneckým, pod názvem „Bude státní správa ještě lákat mladé?“ Cílem bylo nejen diskutovat o dopadech zákona o státní službě na mladé zaměstnance státní správy, ale i vyjasnit některé aplikační otázky v souvislosti s přechodem do státní služby.

  Facebook OSSOO Pro zájemce o informace, kteří se nemohli diskuze osobně zúčastnit, byl pořízen audiovizuální záznam, který je zveřejněn na YouTube. Jednotlivá videa zveřejňujeme i na Facebookovém profilu odborového svazu, kde je rovněž prostor pro diskuzi, reakce či případné dotazy a náměty pro další setkání. Profil najdete na adrese www.facebook.com/osstatorg.

  Soutěž pro občany ČR „A kde je účet?“

  6. 8. 2015

   
  A kde je účet?

  Ministerstvo financí Chorvatska vyhlásilo soutěž pro občany ČR

  Ministerstvo financí Chorvatské republiky vyhlásilo soutěž ve formě loterie s názvem „A kde je účet?“ určenou pouze občanům České republiky, kteří v období od 1. srpna do 2. října 2015 nasbírají dvacet účtenek za nákupy v Chorvatsku a zašlou je na adresu Chorvatské Loterie. Vylosovaný výherce získá zájezd pro dvě osoby do Chorvatska na léto příštího roku v hodnotě přibližně 50 000 Kč.

  Bližší informace Ministerstva financí ČR naleznete ZDE.

  Informační leták Chorvatské loterie naleznete ZDE.

  Pravidla soutěže Chorvatské loterie naleznete ZDE.

  Příručka pro personální a platovou agendu

  5. 8. 2015

   
  MPSV

  Příručka pro personální a platovou agendu uveřejněná na portále MPSV Vás provede úskalími pracovněprávních vztahů a vedením personální agendy od výběru zaměstnance, přes vznik a trvání pracovního poměru až po jeho skončení. Příručka Vám pomůže při řešení problémů z praxe na poli odměňování i cestovních náhrad. Jistě oceníte intuitivní a praktický rejstřík klíčových slov.

  Příručku pro personální a platovou agendu naleznete ZDE.

  Kapitolu „Personální agenda“ naleznete ZDE.

  Kapitolu „Odměňování“ naleznete ZDE.

  Kapitolu „Cestovní náhrady“ naleznete ZDE.

  Zákony, nařízení vlády a vyhlášky naleznete ZDE.

  Rejstřík klíčových slov naleznete ZDE.

  ANALÝZA – Rok 2015: Hledání směru České republiky

  31. 7. 2015

   

  Pohledy – ekonomicko-politická revue ČMKOS, plná exkluzivních statí expertů ČMKOS. Autoři Pohledů 2015 považují právě současné období za velmi důležité k zahájení diskuze o vizi ČR. Jakým směrem se vydat, jaké místo v mezinárodní dělbě zaujmeme, co lze změnit a co už je předurčeno, proč elity selhávají při formulaci vize české společnosti?
  Těmito a dalšími otázkami zahajují v Pohledech 2015 s příznačným názvem „Hledání směru České republiky“ tuto tolik potřebnou diskuzi.

  Kompletní publikace ke stažení ZDE.

  10. ročník „Hradní šajtle“

  21. 7. 2015

   

  Základní organizace při Kanceláři prezidenta republiky a Správě pražského hradu pořádá dne 5. září 2015 od 9.00 hodin v Chotkových sadech již 10. ročník „Hradní šajtle“, memoriál Vladimíra Svobody v malé kopané.
  V průběhu turnaje budou probíhat sbírky: „Sbírka víček pro Kristýnu“, „Sbírka brýlí pro Afriku“, „Sbírka nepotřebných mobilů pro Nelinku“ a „Charitativní tombola pro Nelinku“.
  Přijďte se podívat, fandit a přispět na dobrou věc!

  Program turnaje naleznete ZDE.

  Nejvyšší odborář v zemi navštívil pražskou městskou policii

  15. 7. 2015

   

  Vedení Městské policie v Praze jednalo s předsedou ČMKOS a zástupci OS SOO

  Pražskou městskou policii navštívil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Jednání se dále zúčastnili předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář, předseda Koordinačního výboru sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR Petr Pacher a předseda ZO Roman Komlosi a vedení městské policie.

  Celé znění tiskové zprávy Městské policie v Praze naleznete ZDE.

  Zákon o státní službě dle Rozhodnutí Ústavního soudu platí

  9. 7. 2015

   

  Ústavní soud zamítl návrh prezidenta Miloše Zemana na zrušení služebního zákona. Vyhověl mu pouze v jediném z jeho návrhů a vypustil z normy jednu větu. Ústavní soud zrušil na návrh Zemana tu část zákona o státní službě, která umožňuje vedoucím sedmi ústředních orgánů státní správy oponovat vládě, pokud v nich bude chtít snížit počet pracovních míst, popřípadě náklady na mzdy zaměstnanců (ustanovení § 17 odstavce 3 věty čtvrté se ruší).
  Rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení části zákona je platné okamžikem vyhlášení jeho nálezu ve věci, tedy už ode dneška.

  Ústavní soud: „Ústavní soud částečně vyhověl návrhu prezidenta republiky ve věci služebního zákona“ naleznete ZDE.

  Komentář předsedy vlády k nálezu Ústavního soudu týkajícího se zákona o státní službě naleznete ZDE.

  V sekci pro státní službu MVČR byl určen prošetřovatel

  7. 7. 2015

   

  V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 1. července 2015 v sekci pro státní službu určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech. Prošetřovatelem podle § 3 odst. 3 předmětného nařízení byla náměstkem ministra vnitra pro státní službu určena JUDr. Andrea Fáberová.

  Informaci o určení prošetřovatele naleznete ZDE.

  Zákon o státní službě – nová nařízení vlády

  2. 7. 2015

   
  Sbírka zákonů

  Dne 23. 6. 2015 byla rozeslána Částka 61 Sbírky zákonů, která obsahuje následující nařízení vlády:

 • 144. Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby.
 • 145. Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.
 • Dne 1. 7. 2015 byla rozeslána Částka 67 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • 161. Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek.
 • 162. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky.
 • Nová nařízení vlády naleznete v Částce 61 Sbírky zákonů ZDE.

  Nová nařízení vlády naleznete v Částce 67 Sbírky zákonů ZDE.

  Rozhovor na aktuální téma s předsedou OS SOO

  2. 7. 2015

   
  Odbory Plus

  Benefitní program Odbory Plus vnímám velmi pozitivně již od počátku. Náš svaz možnosti a nabídky tohoto benefitního portálu vítá a také propaguje i mezi našimi členy. Velmi oceňujeme nabídku, dnes tak potřebného finančního vzdělávání, které program nabízí, a publikujeme tyto příspěvky také na stránkách našeho svazového periodika. Myslím, že jenom některé předsudky brání odborářům stát se dalšími registrovanými členy Odborů Plus.

  Celý rozhovor naleznete ZDE

  Hezké léto

  1. 7. 2015

   

  Je tu začátek prázdnin a zraky většiny z nás se soustřeďují na období relativního odpočinku a načerpání nových sil na následující období roku. Dovolte nám, abychom alespoň touto cestou popřáli všem členům Odborového svazu státních orgánů a organizací, ale i ostatním zaměstnancům ve veřejné správě a službách, co nejklidnější a pohodové prožití zasloužené dovolené a načerpání sil do dalšího pracovního období.

  Bc. Pavel Bednář, v. r. - předseda
  JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. - 1. místopředseda
  Ing. Břetislav Dvořák, v. r. - 2. místopředseda

  Aktuální informace z OS SOO

  1. 7. 2015

   

  Od VII. sjezdu OS SOO uběhlo více jak čtvrt roku. Nabízí se tedy otázka, co vlastně odborový svaz a jeho vedení za tuto dobu dělal ve prospěch odborářů a zaměstnanců ve veřejné správě a službách. Momentálně hlavní prioritou, kterou vedení OS SOO v nynější době řeší společně s ostatními OS a ČMKOS, je vyjednávání o budoucích platech zaměstnanců ve veřejné správě a službách. V této době je také pro náš OS jednou z největších priorit zavádění zákona o státní službě v praxi, tzv. jeho implementace. Dále je to kolektivní vyjednávání o Kolektivní dohodě vyššího stupně pro zaměstnance v režimu zákona o státní službě a v neposlední řadě je to legislativní proces u dvou návrhů zákonů – zákona o státním zastupitelství a zákona o obecní policii.

  Celé znění „Aktuální informace z OS SOO“ naleznete ZDE.

  Zákon o státní službě – Metodický pokyn č. 1

  23. 6. 2015

   

  Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví podrobnosti ke vzniku služebního poměru dosavadních zaměstnanců ve služebních úřadech.

  Metodický pokyn č. 1 včetně vzorů naleznete ZDE.

  Zákon o státní službě – nová nařízení vlády

  16. 6. 2015

   
  Sbírka zákonů

  Dne 16. 6. 2015 byla rozeslána Částka 58 Sbírky zákonů, která obsahuje následující nařízení vlády:

 • 134. Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
 • 135. Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
 • 136. Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
 • 137. Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou.
 • Nová nařízení vlády naleznete v Částce 58 Sbírky zákonů ZDE.

  ČMKOS svolává velký manifestační mítink

  15. 6. 2015

   
  ČMKOS

  Konec levné práce.

  ČMKOS se začala připravovat na cíle a záměry kolektivního vyjednávání pro rok 2016. Chce velmi důrazně nejen zaměstnavatelům, ale i široké veřejnosti dokázat, že mzdový vývoj v ČR začíná být vážným ekonomickým problémem.

  Tiskovou zprávu ČMKOS naleznete ZDE.

  ČMKOS: „Konec levné práce v ČR – ČMKOS svolává velký manifestační mítink“ naleznete ZDE.

  Odborový svaz na sociální síti Facebook

  8. 6. 2015

   
  Facebook OSSOO

  Mladí odboráři OS SOO spustili facebookový profil našeho odborového svazu – komunikační a prezentační kanál. Prostřednictvím tohoto profilu chceme upozorňovat na aktuality z našeho svazu i odborového dění obecně, a to jak v českém, tak mezinárodním kontextu. Zároveň má představovat prostor pro diskuzi mezi členy i nečleny odborů. Rovněž chceme touto cestou zvát nové zájemce na akce pořádané odborovým svazem či platformou Mladých odborářů OS SOO.
  Pokud sociální síť Facebook využíváte, rozhodně se přijďte na nový profil svazu podívat, dejte mu like a sledujte jeho obsah.

  Profil najdete na adrese www.facebook.com/osstatorg.

  Bude státní správa ještě lákat mladé

  3. 6. 2015

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Mladí odboráři Odborového svazu státních orgánů a organizací Vás srdečně zvou na diskuzi (školení), která se uskuteční dne 24. 6. 2015 od 10:00 hod v zasedací místnosti OS SOO č. 420, 4. patro, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1.
  Téma: „Bude státní správa ještě lákat mladé? Dopady zákona o státní službě na mladé zaměstnance státní správy či zájemce o působení v ní“. Host: RNDr. Josef Postránecký – náměstek ministra vnitra pro státní.

  Pozvánku naleznete ZDE.

  Proběhlo jednání 2. Sněmu ČMKOS

  27. 5. 2015

   
  ČMKOS

  Dne 26. května 2015 se uskutečnilo zasedání 2. Sněmu ČMKOS. Členové Sněmu ČMKOS mimo jiné schválili dvě prohlášení: „Odmítáme minimální mzdu pod hranicí chudoby“ a „Poctivost potřebuje doložit“. Zároveň 2. Sněm ČMKOS v rámci Usnesení schválil následující text:
  2. Sněm ČMKOS podporuje požadavky OS RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě na navýšení celkového objemu prostředků na platy na rok 2016 minimálně o 5 % tak, že nárůst bude v odpovídající výši promítnut do všech stupnic platových tarifů, navýšení tarifních platů státních zaměstnanců o 25 % od 1. ledna 2016 jako kompenzaci za podstatné rozšíření povinností a omezení práv při výkonu státní služby a navýšení příspěvku na tvorbu FKSP na 2 % z objemu prostředků na platy, a to s účinností od 1. ledna 2016.

  Prohlášení 2. Sněmu ČMKOS „Odmítáme minimální mzdu pod hranicí chudoby“ naleznete ZDE.

  Prohlášení 2. Sněmu ČMKOS „Poctivost potřebuje doložit“ naleznete ZDE.

  Tisková konference ČMKOS za účasti předsedy OS SOO

  19. 5. 2015

   

  Ve veřejném sektoru by měly platy poskočit o pět procent, prohlásil to na dnešní tiskové konferenci předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. V růstu mezd je totiž Česko podle něj stále pozadu. K novinářům promluvili rovněž předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček a předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.
  Předseda OS SOO podpořil snahu odborů o navýšení minimální mzdy, zdůvodnil požadavek na navýšení platů ve veřejném sektoru od 1. 1. 2016 o 5 %, zdůraznil požadavek na navýšení příspěvku na tvorbu FKSP na 2 % a vyzval vládu, aby budoucím státním zaměstnancům kompenzovala omezená práva a zvýšené povinnosti navýšením platových tarifů minimálně o 25 % od ledna 2016.

  Video z tiskové konference včetně dalších odkazů naleznete ZDE.

  Prohlášení OS RoPo

  4. 5. 2015

   

  Prohlášení OS RoPo k navýšení objemu prostředků na platy a příspěvku na tvorbu FKSP

  Odbory požadují navýšení celkového objemu prostředků na platy na rok 2016 minimálně o 5 % s tím, že nárůst bude v odpovídající výši promítnut do všech stupnic platových tarifů, které jsou přílohou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na podstatné rozšíření povinností a omezení práv při výkonu státní služby považujeme za minimální a nepodkročitelnou kompenzaci navýšení tarifních platů státních zaměstnanců o 25 % od 1. ledna 2016. Na základě předběžného příslibu vládní koalice z roku 20014 požadujeme navýšení příspěvku na tvorbu FKSP na 2 % z objemu prostředků na platy, a to s účinností od 1. ledna 2016.

  Celé Prohlášení OS RoPo naleznete ZDE.

  Nový mluvčí Odborových svazů RoPo

  4. 5. 2015

   

  Dne 29. dubna 2015 se uskutečnilo jednání zástupců OS RoPo, které sdružují zaměstnance veřejných služeb a správy. Zástupci jednotlivých odborových svazů mimo jiné zvolili nového mluvčího OS RoPo. Stal se jím předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Bc. Pavel Bednář.

  Celé „Oznámení OS RoPo“ naleznete ZDE.

  Rozhovor s náměstkem ministra vnitra

  4. 5. 2015

   

  Rozhovor s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Postráneckým

  Rozhovor, který přineslo č. 8 časopisu Veřejná správa, zaobírá náplní práce sekce pro státní službu, probíhající implementací zákona o státní službě, pozicemi státních tajemníků a též se zde řeší vzdělávání státních úředníků a další témata spojená se státní službou.

  Celý rozhovor s RNDr. Postráneckým naleznete ZDE.

  „Rozhovor s panem náměstkem Postráneckým“ naleznete i ZDE.

  „Náměstek Postránecký: Implementace služebního zákona se daří“ naleznete ZDE.

  Implementace zákona o státní službě v souvislosti s NV

  24. 4. 2015

   

  Stanovisko OS SOO k implementaci zákona o státní službě v souvislosti s NV č. 92/2015 Sb.

  Ve smyslu § 17, § 172 a následujících a též § 205 zákona o státní službě (dále jen „ZOSS“) dochází a předpokládáme, že bude docházet, pro Odborový svaz státních orgánů a organizací, ke zcela nepřijatelnému zhoršování pracovních podmínek, jak pro budoucí státní zaměstnance ve služebním poměru, tak i pro zaměstnance, kteří zůstanou v pracovním poměru ke služebnímu úřadu.
  Tuto situaci považuje Odborový svaz státních orgánů a organizací za zcela nepřijatelnou a žádá Vládu ČR o přehodnocení požadavku na neutralitu finančního dopadu implementace ZOSS a to neodkladně, vzhledem k již navrhovaným a probíhajícím organizačním změnám ve služebních úřadech.
  Toto zásadní stanovisko bylo schváleno Výborem Odborového svazu státních orgánů a organizací, který je nejvyšším orgánem odborového svazu v období mezi sjezdy, na jeho zasedání dne 23. dubna 2015.

  Celý text „Stanoviska OS SOO“ naleznete ZDE.

  ČSÚ – Mzdová nerovnost narůstá

  21. 4. 2015

   
  CSU

  Mzdový medián, tedy výše mzdy, na kterou dosahuje přesně polovina zaměstnanců, v roce 2014 činil 21 629 Kč. Medián mezd mužů byl o 4 098 Kč vyšší než u žen. Průměrná mzda dosáhla v loňském roce 25 686 Kč a meziročně se zvýšila o 608 Kč. Díky nízké inflaci se mzda reálně zvýšila o 2 %.

  Znění celé Tiskové zprávy ČSÚ naleznete ZDE.

  Prezentace ČSÚ z tiskové konference „Mzdy do roku 2014“ naleznete ZDE.

  MPSV – Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2014

  21. 4. 2015

   
  MPSV

  Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejňuje přehled sociálních výdajů v roce 2014. V loňském roce činily sociální výdaje MPSV cca 478,9 mld. Kč, což bylo o 6,4 mld. Kč více než v roce 2013. K nejvyššímu nárůstu výdajů došlo u výdajů důchodového pojištění (o téměř 3,0 mld. Kč), u výdajů nemocenského pojištění (o 1,9 mld. Kč), u výdajů na příspěvek na péči (o 0,9 mld. Kč) a u dávek pomoci v hmotné nouzi (o cca 0,8 mld. Kč).

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Tradiční prvomájové oslavy na hradě Špilberk v Brně

  17. 4. 2015

   
  ČMKOS

  Českomoravská konfederace odborových svazů zve na tradiční akci pořádanou každoročně v Brně s bohatým celodenním kulturním pořadem pro dospělé i děti. Přijďte 1. máje oslavit na hrad Špilberk tradiční svátek práce.

  Více informací naleznete ZDE.

  Plakát naleznete ZDE.

  Konference Mladých odborářů OS SOO dne 28. 4. 2015

  14. 4. 2015

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Mladí odboráři vznikli v období mezi posledním dvěma sjezdy našeho odborového svazu, jako víceméně neformální seskupení mladých, kteří se chtějí aktivně účastnit odborového dění. Letošní konference má zejména otevřít diskuzi o další činnosti, o aktivitách, které nás zajímají, o akcích, které bychom chtěli pořádat nebo se jich účastnit. Velkou řadu z nás letos čeká podřazení pod zákon o státní službě. O tom, co od této normy v prvním roce čekat, a na co se v ní připravit, chceme diskutovat s hosty nejpovolanějšími, ale samozřejmě i mezi s sebou. Rovněž nepochybně přivítáme hosty z jiných odborových svazů, případně z jiných „mládežnických uskupení“, se kterými jsme již v minulosti navázali nějakou formu spolupráce. Od této konference si slibujeme rozšíření našich řad, navázání nových kontaktů a hlavně naplánování dalších cest.
  Pokud jste aktivní odboráři, kterým ještě nebylo 35 let, a máte zájem podílet se nejen na činnosti našeho svazu, ale odborářského hnutí obecně, rozhodně se této konference zúčastněte. Připravte se na diskuzi, promyslete si témata, která chcete probrat, a zkušenosti jiných, které chcete vyslechnout. Udělejte si čas, přijeďte, máte nejen možnost ovlivnit směr, kterým se budeme ubírat do budoucna, ale i poznat nové tváře, získat nové kontakty, a hlavně, udělat si pro sebe i pro jiné z členství v odborech zajímavý a zábavný podnik!

  Pozvánku na konferenci (školení) MlO OS SOO naleznete ZDE.

  Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

  13. 4. 2015

   

  Stanovisko OS SOO k fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

  Na 117. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) je zařazen bod „Plánované úpravy Fondu kulturních a sociálních potřeb“. V projednávaném materiálu je v posledním odstavci zveřejněn názor Ministerstva financí ČR, citace: „Pro rok 2015 nebyly přijaty žádné změny ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Ministerstvo financí aktuálně nepřipravuje ani neplánuje jakoukoliv změnu v právní úpravě fondu kulturních a sociálních potřeb. Státní rozpočet na rok 2015 a střednědobý výhled na léta 2016 a 2017 neobsahují výdaje na případné navýšení přídělu do FKSP. Obdobná situace je u územně samosprávných celků.“
  OS SOO požaduje navýšení objemu příspěvku na tvorbu FKSP na 2 % tak, aby bylo možno realizovat příslušné „benefity“, vyplývající i ze samotné dikce vyhlášky o použití FKSP.

  Celý text „Stanoviska OS SOO“ naleznete ZDE.

  Kolektivní dohoda vyššího stupně

  30. 3. 2015

   

  Pátek dne 27. března 2015 je významným dnem pro náš odborový svaz. Poprvé ve své historii OS SOO inicioval kolektivní vyjednávání o Kolektivní dohodě vyššího stupně. V citovaný den předložil Bc. Pavel Bednář, předseda OS SOO, náměstkovi ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefu Postráneckému první návrh Kolektivní dohody vyššího stupně. Tohoto předání byl přítomen expert OS SOO pro státní službu Ing. Jan Rovenský. Tento návrh byl zpracován OS SOO, prošel odborovým připomínkovým řízením včetně OS RoPo (rozpočtové a příspěvkové sféry) a výsledný konsenzuální produkt byl předán nejvyššímu představiteli státní služby.

  Bližší informace naleznete ZDE.

  Zákon o státní službě ve vztahu k odměňování

  19. 3. 2015

   

  Stanovisko OS SOO k zákonu o státní službě ve vztahu k odměňování

  V současné době začala probíhat diskuze k významné části zákona „o státní službě“, a to k systému odměňování, který je v zákoně řešen pouze obecnou formou s odkazem na zpracování nového systému odměňování v následujícím období. Jako nejzazší hranice je uváděno datum k 1. 1. 2017. Diskuze probíhají na nejrůznější úrovni, např. na RHSD, jednání mezi odbory a zástupci vládní koalice apod. Z těchto diskuzí je v současné době zřejmé, že je „nechuť“ tuto otázku řešit a spíše zaznívají argumenty na zachování stávajícího systému odměňování bez jakýchkoliv kompenzací zaměstnancům, kteří budou v režimu tohoto zákona pracovat.

  VII. sjezd OS SOO – Noviny odborového svazu (NOS)

  19. 3. 2015

   

  Po čtyřech letech se na závěr volebního období dne 13. března 2015 v pražském hotelu Olšanka sešel VII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací. Jeho 177 delegátů bylo zvoleno na jednotlivých konferencích sekcí odborového svazu.

  Více o průběhu VII. sjezdu se dozvíte v NOS č. 6, které naleznete ZDE.

  E-sondy: „Odborový svaz státních orgánů a organizací povede Pavel Bednář“ naleznete ZDE.

  Fotodokumentaci VII. sjezdu naleznete ZDE.

  VII. sjezd OS SOO – poděkování předsedy

  16. 3. 2015

   

  Ve dnech 13. a 14. března 2015 proběhl VII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací. Delegáti sjezdu v tajné volbě zvolili nové vedení našeho odborového svazu. Dovolte mi, abych poděkoval za práci, kterou pro odborový svaz v minulém volebním období vykonali, oběma končícím členům vedení OS SOO.

  Celý text poděkování předsedy OS SOO naleznete ZDE.

  Ve dnech 13. – 14. 3. 2015 se uskutečnil VII. sjezd OS SOO

  15. 3. 2015

   

  Ve dnech 13. a 14. března 2015 proběhl VII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací. Delegáti sjezdu v tajné volbě zvolili nové vedení našeho odborového svazu.
  Předsedou OS SOO se stal Bc. Pavel Bednář, prvním místopředsedou je JUDr. Rudolf Pospíšil a druhým místopředsedou Ing. Břetislav Dvořák.

  Právo na stávku zůstává zachováno

  11. 3. 2015

   

  Právo na stávku už nebude v rámci Mezinárodní organizace práce (MOP) zpochybňováno. V těchto dnech došlo na mimořádném zasedání MOP k dohodě a skupina zaměstnavatelů pod tíhou argumentů a mezinárodní odezvy uznala právo odborů na stávku opírající se o Úmluvu MOP č. 87.

  Celou tiskovou zprávu ČMKOS naleznete ZDE.

  E-sondy: „Právo na stávku zůstává zachováno“ naleznete ZDE.

  Autonomní sociální centrum KLINIKA

  2. 3. 2015

   

  Odborový svaz státních orgánů a organizací vydal dne 29. ledna 2015 prohlášení k záměrům iniciativy „autonomní sociální centrum KLINIKA“ ve využití nevyužívaného a chátrajícího objektu bývalé kliniky v Jeseninově ulici v Praze na Žižkově.
  OS SOO obdržel od odborové organizace OS SOO při Generální inspekci bezpečnostních sborů její prohlášení ze dne 25. února 2015.
  Odborový svaz státních orgánů a organizací může konstatovat, že citované prohlášení ZO při GIBS není nikterak v rozporu s prohlášením OS SOO k podpoře autonomního sociálního centra KLINIKA ze dne 29. 1. 2015. Je nepochybné, že je zde dán obecný zájem na efektivním využití budov v majetku státu tak, aby zejména nechátraly, a aby sloužily smysluplnému účelu. A podpora naplnění tohoto a dalších zájmů uvedených v prohlášení OS SOO nikterak nepředjímá budoucí úpravy vlastnictví. Samozřejmě však jedním ze základních úkolů OS SOO zůstává podpora důstojného a vyhovujícího pracovního prostředí jeho členů a dalších zaměstnanců.

  Celý text „Prohlášení OS SOO“ naleznete ZDE.

  Celý text „Prohlášení ZO při GIBS“ naleznete ZDE.

  Mladí odboráři rekapitulují

  24. 2. 2015

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Sjezd odborového svazu je vhodnou příležitostí ke krátké rekapitulaci dosavadní práce Mladých odborářů OS SOO. Jejich příběh začal již v květnu 2011, kdy vyšel v NOSu článek Dalibora Fadrného s názvem „Mladí a odbory“, který upozorňoval na nedostatečnou práci svazu směrem k mladým členům a vyzýval mladé odboráře, aby se v této otázce sami chopili iniciativy. V říjnu 2011 se uskutečnila schůze zakládajícího kolektivu Mladých odborářů s vedením svazu, na které předseda Rovenský vyjádřil aktivitám mladých plnou podporu.

  VII. sjezd OS SOO ve dnech 13. – 14. 3. 2015

  23. 2. 2015

   
  VII. sjezd OS SOO se bude konat ve dnech 13. – 14. 3. 2015 v Praze

  Výbor Odborového svazu státních orgánů a organizací na svém zasedání dne 11. 12. 2014 rozhodl o svolání VII. sjezdu OS SOO na dny 13. a 14. března 2015 v hotelu Olšanka v Praze.
  V rámci předsjezdových konferencí jednotlivých sekcí byli postupně navrženi na volené funkce sjezdem kandidáti na předsedu a místopředsedy OS SOO.
  Výbor OS SOO na svém zasedání dne 19. 2. 2015 rozhodl, že jednotliví navržení kandidáti předloží předsedovi OS SOO své představení včetně vize jejich práce v odborovém svazu, které bude zveřejněno na webových stránkách Odborového svazu státních orgánů a organizací.
  Jednotliví navržení kandidáti:

  Na předsedu OS SOO

 • Bc. Pavel Bednář - představení se naleznete ZDE.

 • Na místopředsedu OS SOO

 • Ing. Břetislav Dvořák - představení se naleznete ZDE a ZDE.
 • Mgr. Šárka Homfray - představení se naleznete ZDE.
 • Bc. Miloš Lokvenc - představení se naleznete ZDE.
 • JUDr. Rudolf Pospíšil - představení se naleznete ZDE.
 • Ing. Vojtěch Rosenberger - představení se naleznete ZDE.
 • Pozvánka na hudební koncert Evergreen Tour

  12. 2. 2015

   

  SONDY Revue se staly mediálním partnerem hudebního turné EVERGREEN TOUR, které proběhne od března do května v 10 městech České republiky. Pro odborové organizace se podařilo sjednat mimořádný bonus 1 + 1 vstupenka zdarma.

  Podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu ZDE.  Globální akční den na podporu práva na stávku 18. 2. 2015

  3. 2. 2015

   
  Akční den

  Světové zaměstnavatelské skupiny se snaží zmařit právo na stávku. Odbory se je snaží zastavit společnou globální akcí dne 18. února 2015.
  Právo na stávku je mocným a zásadním základem demokracie a ekonomické spravedlnosti. Světové zaměstnavatelské skupiny se nyní snaží právo na stávku potlačit. Pouze v totalitních diktátorských režimech je právo na stávku odpíráno! Odstranění práva na stávku z nás udělá otroky. Nepřipustíme, aby k tomu došlo! Generální rada MEOK (Mezinárodní odborová konfederace) určila 18. únor 2015 za Akční den na obranu práva na stávku.
  Odborový svaz státních orgánů a organizací podporuje Globální akční den na podporu práva na stávku.

  Informace „Ruce pryč od našeho práva na stávku“ naleznete ZDE.

  Plakát naleznete ZDE.

  E-sondy: „Bez práva na stávku končí demokracie“ naleznete ZDE.

  Dopis předsedy vlády ČR k Akčnímu dni na obranu práva na stávku naleznete ZDE.

  Prohlášení OS SOO

  3. 2. 2015

   

  Odborový svaz státních orgánů a organizací byl seznámen se záměry iniciativy „autonomní sociální centrum KLINIKA“ ve využití nevyužívaného a chátrajícího objektu bývalé kliniky v Jeseninově ulici v Praze na Žižkově.
  Podporujeme aktivity iniciativy „autonomní sociální centrum KLINIKA“ v činnosti uvedené v celém textu prohlášení a vyzýváme příslušné státní orgány, které jsou v dané lokalitě zainteresovány a rozhodování v této oblasti jim plně přísluší, aby celou situaci řešily s plnou vážností a s ohledem na zájmy občanské společnosti.

  Celý text „Prohlášení OS SOO“ naleznete ZDE.

  ČMKOS – Právní poradenství pro členy ČMKOS v roce 2015

  26. 1. 2015

   
  ČMKOS

  Členové OS SOO vedle bezplatné právní pomoci dle „Řádu právní pomoci OS SOO“ mají právo i na poskytování poradenství prostřednictvím Právního poradenství ČMKOS. Předmětem činnosti Právního poradenství ČMKOS je zprostředkování informací v oblasti pracovněprávních vztahů prostřednictvím právního poradenství na základě návštěvy poradenských středisek, služby „Právní poradna on-line“, která je součástí webového portálu ČMKOS „odbory-online“, a nebo telefonického dotazování prostřednictvím „Poradenské infolinky ČMKOS“.

  Právní poradenství ČMKOS poskytuje své služby ve vybraných místech ČR ve stanovených dnech a příslušném čase. Poskytování služeb Právního poradenství ČMKOS je pro naše členy prováděno výhradně na základě vyplnění žádanky o poskytnutí služby Právního poradenství ČMKOS.

  „ZÁSADY pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS“, jejichž součástí je i Přehled Právního poradenství ČMKOS pro rok 2015, naleznete ZDE.

  Podmínky zastupování poskytované prostřednictvím Právního poradenství ČMKOS naleznete ZDE.

  ČMKOS: „Právní poradenství pro členy ČMKOS“ naleznete ZDE.

  Nová webová stránka „STÁTNÍ SLUŽBA“

  21. 1. 2015

   

  Ministerstvo vnitra ČR zřídilo nové webové stránky www.mvcr.cz/sluzba/, které se týkají STÁTNÍ SLUŽBY.
  Naleznete zde aktuální informace o aplikaci zákona o státní službě, můžete položit dotazy ke služebnímu zákonu a naleznete zde také odpovědi na často kladené dotazy.

  Nové webové stránky naleznete ZDE.

  Příručka pomůže rodičům s orientací v systému dávek

  20. 1. 2015

   
  MPSV

  Jaké jsou podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství, jak dlouho a v jaké výši ji může rodič pobírat, kdo vyplácí rodičovský příspěvek a po jakou dobu, zdali může jeho příjemce pracovat nebo mají-li na něj nárok i občané EU. Na tyto a další otázky odpoví čtenářům Informační brožurka, kterou vydal Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s celoevropskou sítí EURES.

  Znění celé Tiskové zprávy ÚP ČR a ČSSZ naleznete ZDE.

  Publikaci naleznete ZDE nebo on-line ZDE.

  Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele

  14. 1. 2015

   
  CSSZ

  Co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR (ÚP ČR), jaké povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za jakých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí nebo jak může ÚP ČR pomoci zaměstnavatelům. Odpovědi naleznete v Informační brožuře.

  Znění celé Tiskové zprávy ÚP ČR naleznete ZDE.

  Publikaci naleznete ZDE nebo on-line ZDE.

  Není zátěž jako zátěž

  13. 1. 2015

   

  Postřehy europoslance Jana Kellera:
  Evropská unie je dlouho, opakovaně a v mnoha případech docela právem obviňována z přemíry byrokracie. Administrativní zátěž komplikuje její rozhodování, zdržuje nutné změny a činí nepřehledným způsob, jakým celý tento útvar funguje. Je jedním z doprovodných jevů „demokratického deficitu“, na který si řada kritiků Unie už dlouhá léta oprávněně stěžuje. (Vyšlo v Sondách Revue č. 12/2014).

  Znění celého článku naleznete ZDE

  E-sondy: „Není zátěž jako zátěž“ naleznete ZDE

  Nová nařízení vlády

  6. 1. 2015

   

  Dne 18. 12. 2014 byla rozeslána Částka 123 Sbírky zákonů, která obsahuje následující nařízení vlády:

 • 302. Nařízení vlády o katalogu správních činností – naleznete ZDE
 • 303. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – naleznete ZDE
 • 304. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců – naleznete ZDE
 • 305. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů – naleznete ZDE
 • 306. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) – naleznete ZDE
 • Nové platové tabulky naleznete v Částce 123 Sbírky zákonů ZDE

  Valorizace důchodů

  5. 1. 2015

   
  CSSZ

  Od ledna 2015 se valorizují všechny druhy důchodů i příplatky k důchodům

  Od lednové splátky roku 2015 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2015. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

  Bližší informace naleznete ZDE

  Informace z ČSSZ naleznete ZDE

  Změny v rodinné peněžence pro rok 2015

  1. 1. 2015

   

  Zákonodárci letos schválili celou řadu novinek, které se od ledna příštího roku odrazí v peněženkách rodin. Mezi nejvýznamnější legislativní změny patří zavedení druhé snížené sazby DPH, zrušení regulačních poplatků u lékařů a v lékárnách, zvýšení daňové slevy na děti, obnovení slevy pro pracující důchodce či omezení výdajových paušálů pro živnostníky.

  Znění celého článku naleznete ZDE

  Novinky.cz: „Změny v rodinné peněžence pro rok 2015“ naleznete ZDE

  MPSV – Co se mění od ledna 2015

  1. 1. 2015

   
  MPSV

  Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zavádí se porodné i na druhé dítě, senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 korun měsíčně a minimální mzda vzroste na 9 200 Kč.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE

  Zaměstnanecké výhody a jejich daňový režim v roce 2015

  1. 1. 2015

   

  ČMKOS – Zaměstnanecké výhody a jejich daňový režim v roce 2015

  Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů (aktualizace pro rok 2015) – cílem materiálu je poskytnout přehled nejčastěji poskytovaných zaměstnaneckých výhod na základě dohody v kolektivní smlouvě nebo dle vnitřního předpisu zaměstnavatele. Informovat o posledních změnách v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních příjmů (dále jen „ZDP“), v odvodech na sociální a zdravotní pojištění, tj. v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

  Bližší informace naleznete ZDE

   
   

  Poslední aktualizace: 5. 12. 2022

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz